“overlevingsuitrusting voor bushcraft buiten militair overlevingsuitrusting”

Alle intellectuele (“waar” vs. “vals”), morele (“goed” vs. “kwaad”) en esthetische (“schoon” vs. “lelijk”) oordelen zijn in hun geldigheid relatief en aan voortdurende veranderingen onderhevig. Wat vandaag waar, goed of schoon is, kan morgen vals, kwaad of lelijk zijn. De veranderingen in deze oordelen, of beter gezegd in de dominantie en hegemonie van zekere oordelen, berust op wijzigingen in de machtsverhoudingen tussen de verschillende “kampen” die zich tot een bijzonder en specifiek oordeel bekennen. Machtsverhoudingen die hun grond kunnen vinden in beleefde sympathie, aangevoeld charisma, aanvaard gezag of ondergane dwang. Wie de morele macht heeft om te verklaren en af te kondigen wat waar, goed en schoon is, wie deze oordelen bij anderen met geweld kan afdwingen, bepaalt de impact en het effect van deze oordelen, wat mensen er in hun dialoog met zichzelf ook mogen over denken. Mensen handelen niet op basis van hun “geweten”, maar op basis van een inschatting van de toereikendheid van de middelen waarover ze beschikken om volgens hun geweten te handelen. En oordelen die zich niet uiten in het handelen van mensen, zijn irrelevant en loos. Het maakt niet uit of ze deze oordelen al dan niet koesteren. Gewetensnood is, of we het willen toegeven of niet, een relatief uitzonderlijk verschijnsel en misschien komt het als thema daarom zo frequent voor in oeverloze ethische discussies en in het genre van de minder kwaliteitsvolle (maar bijzonder uitgebreide) romanliteratuur.
Een beetje later zei Zohra: ‘Het is veilig, denk ik.’ Voorzichtig keek ze om het muurtje en liep daarna de gang in. Ze wenkte Lieven, die haar volgde terwijl hij glassplinters uit zijn handpalmen trok. Het was koel in de gang en het rook er naar schimmel. Overal vielen gekartelde bundels maanlicht door gebroken vensters naar binnen. Instinctief hielden Zohra en Lieven halt bij de eerste lift die ze tegenkwamen.
Het is een algemene regel in het leven dat zaken alleen maar goed kunnen zijn als ze kunnen worden weerlegd. Zonder het vermogen om nee te zeggen is er geen sprake van een vrije keuze. Vrijheid van keuze is iets om voor te werken, te vechten en om mee te worstelen. Vrijheid is niet een vanzelfsprekende zaak terwijl de opvoeding door ouders dat wel is. De hele samenleving speelt de ouderlijke rol trachtend de verantwoordelijkheid van het individu over te nemen. Vrede door sociale zekerheid is gebaseerd op deze paternalistische houding van de regering. Geenszins kan enkel het liberale motief van het zich ontdoen van de ouderlijke bezorgdheid het redden. Zich van de kontrole ontdoen maakt mensen nog niet onafhankelijk of vrij. Alleen zelf gewilde vrijwillige emancipatie zal bevrijding brengen. Ook moet de emancipatie geen dwangmatigheid zijn. Het moet toegestaan zijn om de zorg van anderen te genieten en te waarderen. Ook dit is essentiëel voor een gezonde samenleving die weet te nemen en te geven. Dit geeft het beeld van een evenwicht: aan de ene kant moet het mogelijk zijn afhankelijk te zijn terwijl anderzijds men in staat moet zijn voor de vrijheid te kiezen. Samenlevingen zijn gezond op die manier en zo ook de sexuele betrekkingen. Sex als een dwang vernietigt zo in feite relaties terwijl anderzijds geforceerde onafhankelijkheid ook niet in staat zal zijn om mensen bij elkaar te houden. Derhalve moeten er grenzen worden getrokken. Het is als het eten uit de koekjestrommel of geld verdienen: alleen tijdens de theepauze is een koekje toegestaan en alleen als je belasting betaalt mag kapitaal zich opeenhopen. Dienovereenkomstig is er voor sexuele onthouding de verplichting offers te brengen: de energie moet zijn uitweg vinden op een ander nivo in een sociaal aanvaardbare vorm. Zonder zal men niet in staat zijn het denken te beheersen dat wordt geaktiveerd door de natuurlijke aandrang tot zelfverwerkelijking. Veel geestesziekten kunnen worden herleid tot een frustratie van het brengen van offers: de meest bekende diktator b.v was niets dan een gefrustreerde kunstschilder zonder succes. Hiermee is het idee van wat succes is essentiëel. De definitie van succes kan niet liggen in de waardering door anderen daar dat nog steeds de afhankelijke modus is. De werkelijkheid van succes ligt in de continentie van de goedheid die wordt bereikt door vasthoudendheid in het offeren zonder het koesteren van verwachtingen van wederkeer. Op deze manier kan zelfs iemand die overleden is een aanhoudend succes zijn. Van de andere kant bezien kan men met het vasthouden aan sexuele aktiviteit een limiet stellen op het nivo van aanpassing binnen een subliminale kultuur: Zolang er genoeg energie en denken over is voor het kulturele, kan beperkte sex de filosofie van het ‘laden en ontladen van de batterij’ zijn. 
Daarom blijf ik juist in de wereld waarin niemand meer meetelt als hij niet in iedere zin enthousiast het begrip social media laat vallen, pleiten voor wat ik noem platforming: het verzinnen van leuke aantrekkelijke excuses om verschillende mensen fysiek in real life bij elkaar te brengen. Je schept hierdoor ook gelegenheid om te matchen. Excuus kan een open discussie ergens over zijn, een brainstorm, een lezing, een festival, dansen, straatdiners, gezellige winkelformules, kunst, groot in een zaal of klein in een huiskamer. Tussen de schuifdeuren, ik juich de initiatieven hier en daar van harte toe, want ik ben er erg voor improvisatie, temidden van al die techo-luxury. Het goede van platforming is dat je in het echt kennis maakt met onverwachte anderen, zodat ze alsnog familie van je kunnen worden in je cognitieve systeem. En dat je in de stemming wordt gebracht voor liefde: je komt in the mood for love. Jawel, veel bezongen, van Sinatra tot Bono tot Brian Ferry.
Een man moet zijn gegrondvest in zijn dienstbaarheid om een stabiel persoon te zijn. Emotioneel afhankelijk zijnde moet men in staat zijn te stoppen. Vroeg of laat zal de andere persoon afwijzen: ‘Ik ben niet de jouwe’, ‘Ik moet mijn eigen weg vinden’. Afwijzing moet worden geaccepteerd. Zonder dit is er geen samenleving mogelijk. Het recht tot weerlegging van de ander is fundamenteel voor de menselijke vrijheid. en een hoeksteen van het maatschappelijk welbehagen. Er bestaat altijd de neiging zichzelf te verliezen in de valstrikken van de materiële natuur en die gehechtheid voor waar aan te zien. Begoocheld door de verschijningen gaat men voor dit en dat, hem en haar. Maar de wereld is geen speelgoedje om mee te spelen zoals je wilt. De wereld is een vrouw die moet worden gerespecteerd. het typisch mannelijke is de onafhankelijkheid van het behoud van dienst aan het belang van de ziel.
44. DE KIKKER EN DE OCEAANIn zijn volgende en uiteindelijk laatste theatertournee in 1997-1998,bracht Toon zo niet een nog hogere graad van mysticiteit. Hij was 80 jaargeworden. Zijn liedjes zoals ‘Zee zijn met de zee’ zijn perfecte illustratiesvan volledig opgaan in het bestaansmysterie. Hij bracht ook in die showenkele van zijn oude komische acts, zoals een goochelnummer, maar nuontdekte je een bijzondere diepgang die al die tijd verborgen had geze-ten in de anders vooral visuele onderhoudende clown. Hij had nu geenmasker op, toonde zijn kunstje dat nog steeds even grappig was, maarplots besefte je dat Toon eigenlijk vooral toonde dat alles, het hele leven,eigenlijk een spel, een grap was. Ik herken in de laatste shows van ToonHermans de uitspraak van Ulrich Libbrecht: “Het leven is een boeiendevorm van tijdverlies. En dan maar liever op een boeiende wijze mijn tijd verlie-zen, dan hem op een vervelende wijze nuttig doorbrengen”. Ik denk dat hetleven van Toon Hermans daar een mooie illustratie van was. ToonHermans overleed op 22 april 2000. 34
Toen Samuel het geluid van het klokkenspel hoorde, begaf hij zich naar de ingang van het gebouw. De ceremonie stond op het punt te beginnen. Halverwege de toren was er een balkon met twee glazen deuren die naar binnen leidden. De deuren werden geopend en het werd stil op het plein. Samuel vond een geschikte plek net naast de groep ouders wiens kinderen zo dadelijk naar buiten gingen komen om zich formeel voor te stellen aan de dorpelingen. Hij knikte naar de ouders van Aaron en ontweek met dezelfde beweging ook de blik van Helena die, leunend op haar stok, hem koud aanstaarde.
Het creëren van het maandelijks basisinkomen en het faciliteren van de equi transacties tussen de deelnemers gebeurt allemaal via computer en internet, namelijk via de site Equi Place. Maar internet is niet de enige manier, ook andere systemen kunnen ontstaan om de transacties op te volgen, als mensen daar voor willen kiezen.
Ik doe ook nooit aan de achterpoten trekken, vaak maak je de situatie alleen maar erger. Ook ik pak een hond tussen de oren of net achter de oren en trek de hond rustig omhoog met het commando los. 9 van de 10 keer werkt dat aardig goed!
Zelf vuur maken is in basis niet erg lastig. Echter, zelf vuur maken op een veilige wijze, is een heel ander verhaal. Het vraagt om goed materieel en een zorgvuldig beleid. Zelf vuur maken op een veilige wijze kunt u doen met behulp een tuinhaard. Een tuinhaard is doorgaans een volledig afgesloten kachel met enkel een opening aan de voorkant en een schoorsteen aan de bovenkant om rook af te voeren. De kans op uitspattende stukken brandend hout is met een tuinhaard minimaal. Ook de vuurschaal is een veilig hulpmiddel waarmee u op veilige wijze zelf vuur maken kan. De vuurschaal geeft u de beleving van een open vuur, zonder de dreiging dat het vuur zou kunnen verspreiden. Het vuur ligt immers op de schaal! Een andere veilige oplossing die zelf vuur maken mogelijk maakt, is de vuurkorf. Let wel op dat er met een vuurkorf,  gloeiende delen houtskool tussen de vuurkorf  zouden kunnen vallen schroeiplekken kunnen veroorzaken. Dit kan simpel voorkomen worden door een metalen plaat onder de vuurkorf te plaatsen. Heel soms worden deze grondplaten inclusief meegeleverd, dus let hier altijd goed op!
Deeltjes knalden tegen de romp en gloeiden op als wonderkaarsen. Het klonk als een hagelbui op een tentdak. Meeuw schoof in de draaikolk langzaam op naar binnen, steeds dichter bij dat grote, gapende niets… totdat de zwarte bol alle sterren leek te hebben opgeslokt.
Mijn buur en naaste werd deze morgen wakker met een atavistische schreeuw: “Het is niet lang meer wachten tot hoofd en voeten weer van plaats wisselen. Dat de liefdesoffers weer plaats maken voor werken van trots en eer; het schijngeluk van de gemakzucht het weer moet afleggen tegen de vreugde van de moeizame inspanning; het zuigen op de werkelijkheid weer vervangen wordt door het uitblazen van de droom; de nog overblijvende vrouwen zich weer verheugen in de zekerheid dat er minstens één man zich opmaakt om ze zonder expliciete instemming te verkrachten; gans die misleidende nevel van emancipatie en “rechten van minderheden” (getelde en ongetelde) wordt straks genadeloos gerecycleerd. De twee vroegmoderne instituten die de 21ste eeuw hebben overleefd, zijnde de school en het parlement: naar Bokrijk ermee – alle twee vervangen door iets dat voor zich uit kijkt, en zo dat niet kan: de eeuwige ascese! Die ganse rotzooi die gewauwel breit overheen het simpele feit dat 2+2=4. Al die daders die zich met hun mooi praatjes tot slachtoffer verheffen (maar eigenlijk zich verlagen), en daarvoor vergoed willen worden, alleen maar roven en stelen!” – “Hé, opstaan. Je moet gaan werken, het is pas vrijdag vandaag.”
Ze passeerden drie Timbesh vrouwen die haar zorg­vuldig opnamen, hun semiautomatische geweren naar de grond gericht. Ze gingen dieper over brede treden, door een lange, grijze gang met zestien metalen deuren op regelmatige afstand van elkaar, elk sterk genoeg om een milde explosie te weerstaan. Diep onder de stad nu, dieper waarschijnlijk dan de lange tunnels van de riolering. De muren en de vloer waren donkergrijs. De enige verlichting bestond uit TL-balken.
Commentaar van Dr. Dirk Van Duppen, arts Geneeskunde voor het Volk: ‘In het licht van de dramatische gebeurtenissen bij Volkswagen-Vorst is dit cijfer zeer veelzeggend. Als het mentale lijden in een doorsnee bevolking in België zo hoog is, hoe groot is dit dan niet bij de 10.000 arbeiders en gezinnen die nu met afdanking worden bedreigd? Onderzoek toont aan dat jobverlies in zeer belangrijke mate geassocieerd is met het voorkomen en aanslepen van ernstige psychische stoornissen van de patiënt en zijn directe omgeving. Deze arbeiders en hun gezinnen lijden momenteel gezondheidsschade. Het antwoord van een ex-Sabénien? De enige methode om weer een beetje mens te worden is je te organiseren met de anderen!’
Ze spreken over vele dingen. Over hun gevangenschap in deze verstikte baai. Over hun verlangen om het zeegat uit te varen. Ze spreken over hun levens, over de handel, de walvisvaart en de piraterij. Ze lijken het eens. Een man moet zijn weg in het leven vinden. Neem je lot in eigen handen.
Consequent zijn, volhouden, vasthouden aan het principe van de ziel, moet niet betekenen dat je vervalt in materiële nalatigheid. In feite is men in het complexe van oorzaak en gevolg, verplicht gewetensvol te handelen ten einde de meditatie ter wille van de zelfherinnering te realiseren. Alleen met alle respekt wordt de ziel gevonden, niet met de excuses van nalatigheid die nooit vrede met de materiële wereld kunnen brengen en dus niet behouden. Dus, eenmaal de show gestolen hebbende, moet men doorgaan, maar hoe? Het geheime antwoord van de know how is niet te verraden. Verraden deed je al, maar verraad kan niet doorgaan. Evenals het sterven van datgene wat werd verraden, moet ook de verrader sterven. De vraag is dus, hoe je terug te trekken zonder de vertoning kwijt te raken. In de evolutie van de ziel is onthechting het mechanisme waarin het verloop van het zich opnieuw gelijkrichten de voortzetting van de vertoning uitmaakt. Dit kan alleen bestaan bij de gratie van het ontwikkelen van kracht. Het onttrekken van je energie aan het begrip van materiële bezitterigheid noodzaakt de herintegratie van lichamelijke en geestelijke kracht. Oude integraties die reeds lang vergeten waren doemen weer op en nieuwe capaciteiten ontwikkelen zich in de transformatie van de gelijkrichtende vertoning. Het geheim van het weten hoe wordt gevonden in het zich herverbinden van het oude ego-belang ,met het nieuwe belang van de orde van de ziel. De vertoning gaat door, de verschijning verschilt. Van vervreemd raakt men gelijkgericht. 
This is a forward. For those interested in Supertramp I would suggest to check out “Gone Hollywood” and “Fool’s Overture” by the same band, but that’s just the tip of the iceberg of Supertramp. Anyone who knows me knows I wouldn’t forward trash. I only forward ammunition, as antidotes against present day matrix/ illuminati programming. When I go to the supermarket I sometimes want to put my fingers in my ears because of the meaningless trash they play to make people reckless consumers. It’s a battle about the ears. Much more than it was in the 70s and 80s. The new generations have opened the pits of hell, as was predicted. Arm yourself. It simultaneously goes along with ISIS.
In die jaren van de Belle Époque is het voor de leden van de bovenlaag een must om te lijden aan een of andere zenuw- of geestesziekte. Vooral dan bij jongvolwassenen. Mannen schepen zichzelf op met neurasthenie, vrouwen met melancholie, een zenuwinzinking of een onduidelijke “hysterie”. Ook nymfomanie is aardig meegenomen. Dit soort ziekten geldt als een privilege, als een erezaak en als een bewijs van hogere sociale status. Wie voor zijn overleving moet werken of afhankelijk is van liefdadigheid kan zich geen dergelijke ziekten veroorloven. Neurasthenie e.d. fungeren dus als een manifest teken dat je je het, dankzij geërfde rijkdommen, kan permitteren in het geheel niets te doen. De Belle Epoque zijn ook de hoogdagen van allerhande alcohol- en drugverslavingen: van absint tot opium en cocaïne. Zonen en dochters van geboren rijkelui doen er alles aan om zich artistiek en intellectueel voor te doen (“dandyisme”). Zij brengen graag hun tijd door in de brede marge van de artistieke en intellectuele avant-garde, die net tijdens de periode van de Belle Epoque haar hoogtepunt bereikt.
Survival combat kit doos waterproof.Inhoud:verbandzaag lucifers firestarterkompaspotloodwaxine kaartdraadwatten condoom (waterzak)zoutvishaakjesnaaisetjepaperclipsscheermesjeBinnen één dag geleverdKom ook eens langs in onze winkel in Kampen, Burgwalstraat 16
Erger nog. De Vlaamse middenklasse van weldenkenden wil nog meer Everberg. Everberg is het lot dat iedereen te wachten staat die meent de sociale ongelijkheden van onze onrechtvaardige maatschappij te moeten compenseren door één of andere vorm van ‘kleine criminaliteit’ en daarbij pech heeft op heterdaad betrapt te worden. Everberg is de voorafbeelding van de samenleving waarin alle moeilijk opvoedbaren worden geplaatst in kampen die qua regime op dezelfde leest zijn geschoeid als alle concentratiekampen ooit in de geschiedenis.
‘Ach, zolang jij de onderste planken doet en ik me bezig kan houden met alles wat zich ongeveer ter hoogte van mijn navel bevindt, vind ik het best. Echt, Ik bleef je maar voor me zien, alleen in dit huis met alle rommel. Ik moest naar je toe.’
Vertrouwen is een plicht van de mens en verraad aan dat vertrouwen is de ziekte waar de mensheid onder lijdt. Gelegenheid maakt de dief. Voorzorgen zijn er, maar bang voor misdaad raakt men net zo opgesloten met zijn bezittingen als de crimineel in de gevangenis. Het probleem schuilt in de waakzaamheid. Het moet geen vrees zijn, maar een bewuste poging om aan een hoge kulturele standaard te voldoen. Een gevallen kultuur die zwakheden koestert erin gelovend dat dat de vrede zou bewaren is het spoor van het zelfverwerkelijkingsproces (afb.) bijster. Stap voor stap moeten begeerten en lusten regulatie en onthechting vinden zodat verlichting aan bevrijding in dienst aan de orde vooraf kan gaan. Eenmaal inziend dat de juiste regulatie het geluk brengt, kan dat geluk verstandiger dan voorheen worden geïnvesteerd in dienstbaarheid. Hoewel ieder systeem van dienstbaarheid vroeg of laat uitgeput zal raken aldus opstandigheid en rebellie als een teken van goede gezondheid definiërend, is er nog steeds geen ontkomen aan het vasthouden aan de vooruitgang van ieder systeem. Buiten de boot vallen betekent eenvoudig terugkeren naar school om de les te leren die werd gemist. Alleen dan is men bewust genoeg om de nodige waakzaamheid te handhaven. Soms zijn allerlei schijnbaar ridicule kulturele rituelen absoluut nodig om het evenwicht te houden en het ergste te voorkomen. Het is als een zekeringenkast in een electrisch circuit: eerst schijnt het niet veel nut te hebben totdat een overbelasting het bestaansrecht ervan bewijst. T.v. kijken b.v. kan een aangenaam iets zijn terwijl niemand begrijpt waarom men er regelmatig een dagje van moet afzien in een ander tijd-ritme dan de standaardhypnose ervan. Nog steeds kan dat iets ook contraproduktief werken als het ten tijde van oorlog b.v. de waanzin van een klein konflikt versterkt tot een collectieve wereldoorlog of individueel leidt tot een echtscheiding. Het begin van radio in de veertiger jaren, televisie in de zestiger jaren en de computer in de negentiger jaren correleerde met expliciete internationale geweldskonflikten. Hoewel de causale suggestie niet kan worden beproefd of bewezen, zal het gezonde verstand zeggen waakzaam te zijn met dit soort effecten. Zeker is het individueel verstandig de beheersing te hebben in het gebruik van de media of welk middel dan ook. Ook minnaars weten dit, elkaar beproevend door simpelweg sex te weigeren voor de verandering. Wat betreft de materie moet men bewijzen de zaak meester te zijn, terwijl voor de ziel altijd de werkelijkheid van de dienstbaarheid moet worden bewezen. Dit vergetend kan een jongere, vertrouwend op de goddelijkheid van de sexuele liefde weerzin hebben tegen de strategieën van zich gelijk richten van de ouders, zo in verkeerde handen terecht komen, misbruikt worden en mogelijk zelfs ongeneeslijk ziek raken. Daarvan kan men de regel begrijpen van het niet hebben van sexuele gemeenschap met vreemden in het algemeen als de schijnbaar niet noodzakelijke zekering die men er niet door moet jagen.  
Misschien heeft u al van me gehoord? Shilpa de moritat-zanger? Luister naar mijn lied en stop een penning in het bakje van Herr Stumm, mijn aapje. Is hij niet schattig? Zie: hij is gekleed als een klein mensje. Ik maak mijn ronde over de zompige pieren van dit stadje. Met mijn draai­orgeltje begeleid ik de moord­ballades die ik zing, terwijl Stumm springt en danst.
15. Een korte voorstellingLaat ik mezelf eerst even voorstellen. Ik ben Jens Pas. Wat ik doe? Hmm,ik krijg dat niet altijd goed uitgelegd, maar laat ik het houden op het feitdat ik me, samen met mijn enige collega Linda, bezig hou met de vraagwat mensen motiveert, hen betrokken maakt, hoe het komt dat sommi-gen echt leven voor hun werk, waarom een goeie samenwerking plotsverzuurt of waarom er in ondernemingen een soort interne verlammingoptreedt. Ik geef seminaries, workshops over motivatie en help bedrijvendie zoeken naar een nieuwe dynamiek in hun werking of die een verlam-de situatie willen oplossen.Ik vertel over hoe ik denk dat mensen zich enthousiast of niet enthou-siast gaan gedragen afhankelijk van de wijze waarop ze behandeld wor-den. Gaat het dan over leiderschap of humanresourcesmanagement?Mijn antwoord op deze vraag is meestal neen, hoewel dit voor sommi-gen eerder als ‘ja’ zal klinken. Veel hangt af van wat je met die begrippen‘leiderschap’ en ‘humanresourcesmanagement’ bedoelt. Ik hou niet vandie woorden. Leiderschap is een samentrekking van leiding geven enmeesterschap. Alsof leiding geven een soort verheven discipline is, eenkunstvorm bijna. Voor mij is leiding geven er gewoon voor zorgen dat,als je drie mensen iets samen laat doen, ze elkaar niet in de weg lopen,maar samen het resultaat realiseren dat moet worden gerealiseerd. Deleider is diegene die het algemene doel in de gaten houdt, terwijl debetrokkenen zich vooral op hun taak concentreren. Er wordt naar mijngevoel te verheven gepraat over leiding geven en het woord ‘leiderschap’past bij deze hype. Het uitvoeren van de taken krijgt op den duur min-der aandacht dan het organiseren ervan. Leiding geven is volgens mij eenzeer discreet taakje dat ten dienste moet staan van de taken.Ik hou ook niet van het woord ‘humanresourcesmanagement’ (HRM). Ikkom daar later nog op terug, maar wil alvast aangeven dat ik in HRM teveel ‘resource’ hoor. Human resource betekent menselijk werktuig. Nu isde mens zeker en vast een handelend dier dat een taak uitvoert, bijvoor-beeld “hij schaaft een plank”, maar het lijkt mij een kapitale fout om demens die werkt, te gaan aansturen (= managen) vanuit het uitgangspuntdat zijn werktuiglijke eigenschap centraal moet staan. Een mens schaaftde plank, maar niet als een schaafmachine. Hij schaaft die plank alsmens, zijnde een zoogdier dat een bewustzijn heeft. En dat bewustzijnbepaalt wat en hoe hij schaaft. Een werktuig (= resource) zoals we datkennen van bij de machineparken in onze fabriek, heeft geen bewust-zijn, geen wil, geen motivatie. Het begint gewoon te draaien als de knopomdraait. Het is nodig om de mens als mens te benaderen. En hoewel 5
35. Resultaten KLIK studie • Significant meer gespreksonderwerpen besproken binnen het emotionele en sociale domein in de interventie groep • Significant meer tevredenheid bij artsen over het consultgesprek in de interventie groep • Geen verschillen in tevredenheid over controlegesprek ouders tussen controle en interventie groep (plafond effect) • Ouders en artsen zijn positief over het gebruik van het PROfiel
Vlak voor de eerste huizen van het dorp schoot een tiener op een hoverboard vlak langs me voorbij. ‘Kijk uit waar je loopt, ouwe,’ riep ze, haar stem vervormd. Een vuurwerk van graffitivirussen en spookbeelden flakkerde over mijn gezichtsveld. Haar lachen stierf weg achter me, zonder dat ik had kunnen zien wie het was. Mopperend zette ik de reinigings­programma’s aan het werk. Toen ik jonger was, hadden mensen hun eigen uitzicht niet steeds virtueel schoon hoeven boenen.
Herinnerd men nog de gevleugelde woorden uit mijn jeugd over de WO2: Dat nooit meer! Nu wordt vanaf 2014 langs de grenzen van de Baltische staten, Polen en de grenzen van de Russische Federatie NAVO troepen samengetrokken, zegt dat dan niets meer? Pure provocatie welke absoluut uit de hand gaan lopen.
Tijd: De opeenvolging van momenten. Heel nuchter is tijd afstand gedeeld door snelheid daar snelheid wordt uitgedrukt door het delen van de afstand door de tijd. Voor statische objecten is tijd dus een uitdrukking van afstand. In zekere mate is het culturele begrip van tijd problematisch dat een gemeenschappelijke snelheid negeert en de afstand ontkent en electronisch overbrugt aangezien noch afstand, noch de dynamiek of het bewustzijn van snelheid aan het begrip gerelateerd schijnt te zijn. Derhalve, psychologisch gezien, wordt de tijd cultureel gekend als een identiteits-konflikt waarin de persoon is gedesoriënteerd naar de getimede plaats en de ware tijd van de gebeurtenissen in de natuur. De instabiliteit van de tijd-ervaring wordt psychologische tijd genoemd terwijl de gemeenschappelijke beweging van de draaiende planeet het ware van de tijd aangeeft. Culturele tijd wordt gekend als de klokkentijd. De drie begrippen van tijd die tesamen zijn totale definitie uitmaken kunnen worden verenigd in de formule Tp=Tw-Tk. In normale taal: psychologische tijd kan worden herkend als het produkt van de negatieve relatie, het verschil, tussen klokkentijd en natuurlijke tijd (afb.)
Je kunt met je geestesoog de eigenlijke vorming van een afbeelding beginnen te zien, een completere visie.  Wanneer de lagere chakra’s over manifestatie handelen, zal de ziel beginnen door te dringen en je in de richting van nieuwe creaties en manifestaties inspireren.
Net zoals bij Lets systemen, kunnen mensen die aangesloten zijn bij het equi netwerk transacties van goederen en diensten doen die dan betaald worden met het nieuwe ruilmiddel. Dus in plaats van met euro’s te betalen, gebruik je equi. In eerste instantie en vanuit praktisch oogpunt gebeurt dit best eerst lokaal. Een groepje vrienden, familie of werkcollega’s kunnen aansluiten en onderling met equi beginnen werken. Naarmate meer mensen aansluiten, uit alle landen, groeit de groep en vergroten ook de mogelijkheden. Zo ontstaat er een complementair ruilmiddel-systeem naast de euromarkt. Mocht het monetaire bankstelsel crashen, dan is er dadelijk een (rechtvaardig en transparant) alternatief beschikbaar. Het equi systeem staat los van het huidige geldsysteem, het is bewust kiezen voor iets nieuws. Door je energie te onttrekken aan het oude systeem, verlaat je de oude wereld en creëer je mee de nieuwe tijd. Er is dus helemaal geen strijd nodig of de opdracht om tegen iets te zijn. Het is heel gewoon een nieuwe keuze. Het brengt de kracht weer helemaal terug bij de mens zelf. Jij bepaalt of je met equi wilt werken of niet.
‘Vannacht gescoord, terwijl jij lijken aan het bewon­de­ren was.’ Lieven ging naast Zohra op de grond zitten. Uit zijn rugzak haalde hij een glazen pijpje. Daarna pakte hij voorzichtig de kristallen uit het zakje en duwde ze in de bol aan het uiteinde van het pijpje. Zijn aansteker hield hij onder de bol. De vlam likte aan de onderkant van het glas. Na een tijdje begon­nen de kristallen te smelten. Lieven inhaleerde de rook die vrij­kwam. Zijn eerste haal duurde ongeveer een halve minuut.
Het vreemde is evenwel dat de overgrote meerderheid der mensen nog altijd bij het oude systeem blijft en de nieuwe wereld niet bewust kiest. De echte crisis op Aarde is eigenlijk niet het huidige systeem dat aan het instorten is, maar het feit dat de meeste mensen niet aansluiten bij de nieuwe ontwikkelingen. Ze houden vast aan de bestaande systemen en aan hun vertrouwde leven, hopend op verandering. Denk bvb. aan de bankrun van 7 december die een flop was, omdat bijna niemand bereid was zijn geld uit het misdadige monetaire systeem te halen. Maar het systeem, de regering, de macht,…die gaat de verandering nooit brengen. Die willen de huidige machtsverhoudingen behouden en zelfs versterken. Alleen mensen die bereid zijn tot nieuwe keuzes en daar ook naar handelen (!), kunnen een nieuwe Aarde creëren voor zichzelf en hun kinderen. En dat vraagt moed, want er is veel tegenkanting en obstructie vanuit vele hoeken. Mensen ervaren veel weerstand om de oude systemen te verlaten omdat er angst is voor materiële onzekerheid (onderdak, energie, voeding,…), en omdat de verzorgingsstaat zo aanlokkelijk blijft en de beïnvloeding door de media zo overweldigend is. Maar de crash is onvermijdelijk en het kan raadzaam zijn het zinkend schip te verlaten en je energie zoveel mogelijk te richten op de oplossingen. In deze turbulente tijden zijn drie dingen belangrijk: blijf in je hartekracht , verbind je met zielsgenoten en maak de juiste keuzes. Laat ik enkele nieuwe keuzes en alternatieve oplossingen belichten.
Ja, je maakt deel uit van het soort mensen die “rijk van geest” zijn, het soort mensen die naar de zee kijken om zich voor te wenden dat ze communiceren met een spirituele oneindigheid. De “armen van geest” wuiven je uitnodiging om zelf ook deze kick op te doen, met onverholen onverschilligheid weg. Ze doezelen liever gewoon verder in hun zetel die op dat eigenste moment in het centrum van wel vijfenzestig kosmossen staat.
Hij nam een besluit en ging weer aan tafel zitten. Zijn handen trilden toen hij de doos weer oppakte. Het graan was dus het eerste deel van de puzzel, welke nu? Zijn vingers gleden over de vijf overblijvende symbolen. Opnieuw namen zijn handen de beslissing en hij drukte op de bloem. Weer gaf het symbool mee en hoorde hij een tik, luider dan de vorige. Samuel sloot zijn ogen toen de woonkamer gevuld werd met de geur van een bloem. Er was geen twijfel over welke bloem het was, zijn lichaam reageerde duidelijk genoeg. De koren­bloem, dezelfde die Machteld in haar haar droeg toen hij haar voor het eerst zag, voor het eerst kuste, voor het eerst met haar naar bed ging. Tranen gleden over zijn wangen bij de herinneringen die ongevraagd in hem opkwamen.

urban survival survival quick save

Glow sticks can be life savers in survival situations. These are small sticks that are filled with a chemical substance that emits light when mechanical shock triggers a chemical reaction. I am sure you must have seen them at parties and such, but they are of great value to a survivalist.

The definitive guide to survive in the wild, in any climate, on land or at sea. For over twenty years, the SAS Survival Guide has been the definitive guide to surviving any situation, anywhere in the world. Now, for the first time ever, the million-copy bestselling book and the hugely successful iPhone/iPad app, has been reinvented for the Android.

The lighweight, Heatsheets® material is 30% stronger than traditional mylar for long-lasting use in the field. Reflects up to 90% of your radiated body heat for efficient warming. First-aid instructions are printed directly on the blanket. Bright orange stripe is easy to spot for rescue. Tear resistant. 
Dimensions: 96L x 60W. Weight: 2.88 oz.

I ordered a Recon Survival Knife this Sept and received an email confirmation saying had shipped. The email said I would receive the order within 15 business days. After 6 weeks I called them and left 7 voicemails but never received a call back. I called back one…

The survival function is usually assumed to approach zero as age increases without bound, i.e., S(t) → 0 as t → ∞, although the limit could be greater than zero if eternal life is possible. For instance, we could apply survival analysis to a mixture of stable and unstable carbon isotopes; unstable isotopes would decay sooner or later, but the stable isotopes would last indefinitely.

Sure, you could cook up your pot of survival stew over the campfire like a caveman, but come on folks. We’ve put people into space! Don’t you think it’s time we use space-age technology to make outdoor cooking easier? Jetboil is the Cadillac of camp stoves. It’s super quick to boil, lightweight, and very well engineered. The blended fuel can burn well, even in extreme cold, and the best part is, this stove is very thrifty with fuel use. You may be able to cook dozens of meals on the smallest size of fuel canister. These stoves are very efficient, easy to operate, and clean. The gear even nests for compact storage.

In this scenario, it’s not enough to just recommend a good lighter — what you need in this case is actually a proven fire starter — something that will help you get a fire going fast if you’re in an emergency that may end shortly in death by hypothermia.

It is now 2018. I have owned the SentrySafe pistol biometric gun safe (actually 3 of them) for nearly 5 years. I’m still of the opinion that they may be the best general purpose pistol biometric gun safe available. I feel compelled to let you know why I still believe …

Get a small fishing tackle box with a few essentials to catch some trout, bluegill, or bass. A few crankbaits, some plastic worms, toss in some catfish stink bait, some lead, some hooks, a bobber or 2 and you’re all set.

Relying on one signal mirror isn’t a good idea because the sun always travels south. This means that a single mirror will not allow you to catch the attention of rescuers flying from the north. The second signal mirror will be essential to reflect the light you get from the south to reflect it into the northern direction. Simply hold one of the mirrors facing south and another facing north, making sure that the light bounces off both.

We have partnered with Bookshout and recommend using their app as a simple way to read our e-books. Their App is available for download on iOS and Android devices. You can also access your e-book titles on your desktop or mobile browser.

This one hits the spot for family gatherings or even gathering around to watch movies or sports events on television. It’s a little heartier and tastier than the basic recipe. Another variation we sometimes make is to substitute a can of meat/beef chili for the sausage and salsa/milk. However, we prefer this version best.

Avoid eating mushrooms or berries you can’t recognise, no matter how hungry you are. It’s better to be hungry than to eat something poisonous. Many berries in the forest, especially white berries, are poisonous – and a great deal of even edible mushrooms need to be cooked first.

I’ve been waiting almost 30 days now on 4 different orders, about 10 days on another order, and have only recieved 2 orders out of the orders I have placed. They say the items are on back order, but they still send emails every day trying to sell the same items they say are on backorder. I’m completely disappointed in Survival Life; their shipping is downright awful and just a slap to the face. Do they not want your repeated business?

In survival and SHTF situations, you’ll want to make sure to defend yourself and your family against both other people and animals. There are a variety of ways which you can do this, although of course some work better than others. Certainly look into attaining a firearm if this is legally permissible in your locality, and if you ever consider you may like to have it as a backup option. If you are interested in firearms, make sure to learn about them and train with them prior to an emergency situation. You can’t expect to be good with a firearm your first time shooting.

“waar te kopen overlevingsuitrusting houten overlevingsuitrusting”

De Fi 156E is beperkt gebleven tot één enkel toestel voor het beproeven van het landingsgestel voor de Fieseler Fi 333, een transporttoestel op rupswielen. De volgende en laatste productieserie werd de Fi 156F, welke maar in enkele exemplaren is geproduceerd.
Als je een film offline wilt bekijken dan moet je eerst film downloaden. Ben je moe om in de rij te wachten om je favoriete films te bekijken?. Op welke manier zit het met luidruchtige bioscoopbezoekers die alles lijken te weten en jouw filmervaring vernietigen?
Wat heb ik met Santiago? Ik heb geen katholieke wortels, maar ben wel erg geïnteresseerd in hoge energie. De route naar Santiago, el Camino, loopt over leylijnen, de meridiaanbanen van de aarde. Daarnaast is Galicië al duizenden jaren geleden door de Kelten ontdekt. Hier leefden hun druïden, de heilige mannen die veel wisten van hoge energie. Hun geest waart nog rond in Galicië. Hun gebruiken, die altijd in het teken stonden van vuur, water en wind, leven hier nog steeds. Men gelooft aan heksen, geesten en zielsverhuizing. De aarde is heilig. Makelaars verdienen een karig belegde boterham, want je eigen grond verkoop je nooit. Eten en drinken is de bron van hun leven. De producten die hier op tafel komen, zijn met pijn en moeite aan land of zee ontfutseld en dat geploeter verguldt de prachtige schotel met schaal- en schelpdieren of het mooie stuk vlees op je bord. De taal, meer een soort zingen, is het Galego, een mengelmoes van Spaans en Portugees. Veel X-en in de woorden, de J is X, Juan wordt Xoan, Pesces zijn Peixes en Pobo is pueblo. Als je het door hebt, wordt het makkelijk. De vriendelijkheid van alle mensen die we ontmoeten, is bijna shocking. Komt dat door leylijnen en de positieve energie?
Sterre stak een sigaret op, staarde naar het bran­dende staafje en gooide het op de rails. Het landde vlak naast de heupflacon van de dronkenlap. Ze pakte haar mobiel. Vijf berichten. Van Mike. Snel opende ze haar berichten. ‘Ik hoorde van een ongeluk en moest aan je denken. Ik kom naar huis.’ Een warm gevoel stroomde door haar lichaam. Ze herkende het als hoop. Voor ze haar mobiel wegstopte keek ze naar de foto’s die ze in het wachthokje had gemaakt. Het gaf haar nare herinne­ringen dus ze besloot ze allemaal te wissen. Op het moment dat ze de laatste foto wilde verwijderen, viel haar telefoon uit. Klotending.
Met trillende handen dronk hij zijn koffie, leunend tegen het aanrecht. Na de laatste slok zette hij de ontbijtboel op het aanrecht en trok zijn jas aan. Toen Berend de deur achter zich dicht trok, rolde de leverworst tegen de plint.
Mensen als Schnitzler verwijt ik dus dat ze mensen voorstellen als wezens die passief reageren op een omgeving, in casu ICT, die ze niet zelf hebben gemaakt noch gewild. Deze stelling is al te gemakkelijk en overigens helemaal niet echt sociologisch of psychologisch correct, en zeker is het geen propere filosofische antropologie. De actuele stand van zaken is hoe dan ook mensenwerk en miljoen en miljoenen mensen over de ganse wereld hebben ICT vorm gegeven. Niet alleen mensenwerk van de vorige generaties, maar ook van onszelf als gebruikers van de digitale technieken. Het gebruik bepaalt minstens zekere modificaties en een regelmatige updating van ICT. Allen werken we op één of andere manier actief mee aan het handhaven van de maatschappij, incluis ICT, en anderzijds aan haar verbetering, aanpassing en perfectionering. In de mate dat mensen gebrekkige wezens zijn, wezens met een tekort, zal geen samenleving ooit volledig kunnen voldoen aan de onuitputtelijke menselijke verlangens. Echt en volledig gelukkig (als het begrip “geluk” nog zin heeft wanneer “ongeluk” niet langer zou bestaan) kan alleen de post-humane mens zijn in een post-humane samenleving. We hebben dan echter opgehouden de mensen te zijn die we zijn. Dat onze samenlevingen maar deels beantwoorden aan de idealen die onze verbeelding bevolken, verklaart de onvrede die we, minstens minimaal, hebben met het actueel bestaande door ons voortdurend verlangen onze levenscondities en de wereld “beter” te maken, in zoverre dat er overeenstemming is m.b.t. wat nu eigenlijk “beter” is. Die onvrede zal blijven zolang wij mensen blijven. Ze bepaalt tot op zekere hoogte de meer duistere achtergrond van sociaalpolitieke of ideologische meningsverschillen, sociale en intermenselijke conflicten, burgeroorlogen en wereldoorlogen. Want de onvrede van de ene groep is niet dezelfde onvrede als deze van een andere groep. Alle mensen zullen pas broeders zijn wanneer we iets anders zullen zijn geworden dan het soort mensen die we nu zijn. Zijn we daarnaartoe op weg?
De Stanley Adventure Vacuum Bottle is een lekvrije thermosfles, gemaakt van dubbelwandig roestvrij staal. De fles kunt u eenvoudig dicht of open draaien en de dop is tevens te gebruiken als beker. Dankzij de goed geïsoleerde binnenwand blijft uw drank tot 15 uur warm en gekoeld. Dit maakt de fles ideaal voor lange survival trips of andere avonturen
‘Nee! Mij moet je hebben! Laat hem met rust!’ Een verschrikkelijke woede kwam naar boven, een gevoel dat ze allang niet meer had gehad. Alles was ver­drongen geweest door verdriet en pijn. ‘Hey! Bitch! Hierzo!’ De tekening van de Shinigami lag op Peters bureau en ze pakte het ding op en wapperde er mee. ‘Weet je wat ik van je denk? DIT!’ Ze scheurde de tekening woest doormidden, verkreukte het papier en maakte er snippers van die ze de lucht in smeet.
Wie het slachtoffer is, wanneer dit zou hebben plaatsgevonden en hoeveel jaar cel ik daarvoor het gekregen heeft de politie nooit kunnen vertellen, maar ooit heeft iemand mij dus een stempel gegeven die totaal niet klopt. Valt niets aan te doen.
– Wellicht aan peers voorgelegd? Niet uit blog duidelijk te op te maken De gekozen trends zijn voorgelegd aan peers in onderwijsinnovatie-trajecten (bv in landelijke/regionale netwerken of digitale fora)
Algemeen gesproken kunnen we aan de ene kant spreken over een onbeschrijflijke “toestand” van vormloosheid. Onbeschrijflijk omdat er niets over te zeggen of te weten valt. En waarover niet gesproken kan worden, zei Ludwig Wittgenstein, daar kan men alleen maar over zwijgen. Zelfs een veronderstelde stabiliteit of weerstand tegen verandering en destabilisering blijft een loutere veronderstelling waarover nergens een of andere indicatie getuigenis zal afleggen. Aan de andere kant staat iets dat we best kunnen omschrijving als vormgeving, de vorming van vormen. Dit heeft iets dat uitsluitend menselijk is of lijkt, iets creatiefs – en dus tegelijk ook iets destructiefs (maar wat vernietigt het?). Vormen die verschijnen vanuit een vormloze “toestand” waarop we evenwel in geen geval onze gekende fysische dimensies of kwaliteiten (tijd, ruimte, substantie, uitgebreidheid, …) kunnen toepassen. Vormloosheid die vorm krijgt en overgaat in een vorm of in een multitude aan vormen. Maar wie of wat geeft ze vorm?
Dit waren krasse beweringen, die een diepe beledi­ging van de koningin inhielden en dus strafbaar waren met de dood, bisschop of niet. Maar Offa, die man met het labyrint in zijn hoofd, greep niet in. Hij besefte dat de bisschop gelijk had. Hygeberht had hem gespaard, die wilde immers aartsbisschop worden. Hij had ook makkelijk een deel van de schuld kunnen afwentelen op hém – en dat zou terecht zijn, Offa zelf had immers zijn eerste vrouw Drida verstoten. Offa had geen keus, als hij niet als tiran terzijde geschoven en vermoord wilde worden. ‘Hygeberht spreekt waarheid!’ riep de bretwalda dus. ‘Broeders, neven! Laat de vrede onder ons terugkeren. Laat de betovering die over ons was wijken. Dood aan de bedriegster die ons koninkrijk verscheurt!’ Ook zijn be­bloede zwaard wees nu op Cynethryth. De res­terende twijfel en arg­waan onder de krijgers werden vervolgens verpletterd onder het donde­rende anathema dat Hygeberht over Cynethryth uitsprak, zijn meest uitvoerige vervloeking in de naam van de Drieëenheid, de heiligen, de Kerk, al haar dienaren en de volledige gemeenschap der gelovigen. Onder deze ver­schrikkelijke verwensing en vervloeking stond Cyne­thryth langzaam op, alsof een gewicht als de zoldering zelf op haar schouders rustte. Maar ze wankelde niet. En toen eindelijk de galm van Hygeberhts maledictie was weggestorven deed ook zij haar mond open. Iedereen staarde haar aan, armen neerhangend, zwaarden met de punten naar de grond gericht.
Bewustzijn: staat van zijn; gewaarzijn van verschil. Men is op een zekere golflengte, tijd-modus of paradigma gewaar met een manier van differentiëren afhankelijk van kennis van het zelf (identificaties), het lichaam (relaties) en de cultuur (vertoog).(afb.)
De krant grondig lezen levert soms verrassende berichten op. In een tijd waarin alles je aandacht vraagt maar je onmogelijk alles zijn verdiende aandacht kunt geven, vind je soms in de krant de bevestiging van wat je reeds vermoedde, stoot je op nieuwe wetenschappelijke bevindingen op terreinen waar je niet over de nodige bagage beschikt om de vakliteratuur zelf uit te spinnen. In de Times van 19 september 2005 (overgenomen in De Morgen van 20 september 2005) stond onder de titel ‘Wanted: psychopaths to play the stock market’ een bijdrage van Martin Waller over een experimenteel onderzoek van een groep neurologen van drie Amerikaanse universiteiten naar het investeringsgedrag van ‘gewone’ mensen en mensen met hersenletsels waardoor die hun emotionele reacties grotendeels zijn uitgevallen [1]. Hieruit blijkt dat de mensen met hersenletsels ‘betere’ financiële beslissingen nemen dan gewone mensen met ‘normale’ hersenen. Het onderzoeksteam bestudeerde 41 testpersonen met een vergelijkbaar normaal IQ: van die 41 leden er 15 aan een letsel in de hersendelen die emotionele reacties regelen. De testpersonen namen deel aan een eenvoudig investeringsspel, bestaande uit 20 gokrondes. Bij de aanvang kregen de deelnemers 20 dollar en bij elke ronde dienden ze te beslissen of ze 1 dollar wilden inzetten bij het opgooien van een muntstuk. Was hun voorspelling verkeerd, dan verloren ze de 1 dollar, maar zaten ze goed, dan wonnen ze 2.50 dollar. ‘Logischerwijze’ zou je dus bij elke ronde investeren. Maar naarmate de rondes vorderden, werden de ‘normale’ testpersonen voorzichtiger en waren ze er meer op gesteld de reeds behaalde winst niet in gevaar te brengen. De hersenpatiënten deden dit niet en bleven investeren: zij eindigden het spel met gemiddeld 25.70 dollar, bijna 3 dollar meer dan de ‘normale’ testpersonen, een statistisch significant verschil. De onderzoekers besluiten dat emotioneel gehandicapten gemakkelijker risico’s zullen nemen om een hogere winst te behalen. De vrees behaalde winsten weer te verliezen weerhield de ‘normale’ testpersonen ervan om nog verdere risico’s te nemen.
Zo’n hippe oproepen zijn in mijn ogen hoe dan ook het werk van een halve of hele goeroe die erop uit is slaafse volgelingen te ronselen. En inderdaad blijkt ook onze eerbare Dawkins in zijn Voorwoord iedereen aan te manen om als atheïst “uit de kast te komen” en als trotse militante atheïst door het leven te gaan.  Nu heb ik, als 100% ongelovige zonder verdere pretenties naar anderen toe, niet bijzonder veel respect voor mensen die er trots op zijn hun wezen te herleiden en te verengen tot één identiteitscategorie, zij het geslacht, “ras”, nationaliteit, seksuele geaardheid, politieke of religieus-levensbeschouwelijke overtuiging, DSM-V diagnose, voetbalclub of wat dan ook. Dat soort trots en zelfinperking lijkt mij een bedenkelijk symptoom van een of ander quasi-pathologisch defect.
Dr. John Langdon Down poogde in het midden van de 19de eeuw enige orde te scheppen in de bonte wereld van de Londense blanke zwakbegaafde kinderen die hij onder zijn hoede had en die hij met liefdevolle zorg omringde. Kortom: hij bedacht een coherente en sluitende classificatie voor (blanke, “Westerse”) idioten, zoals kinderen met een verstandelijke beperking in die heerlijke tijd van Verlichting en Vooruitgang werden genoemd. Binnen de toen heersende visies op verschillende soorten mensen (“rassen”) beschreef hij de idiote kinderen die hij had kunnen observeren, in termen van “inferieure” niet-blanke mensensoorten. Zo onderscheidde hij de Ethiopische, de Maleise, de Indiaans-Amerikaanse en de Mongoolse idioot. Die laatste heeft de Griekse kalender overleefd en kennen we nu nog als het Downsyndroom of trisomie-21. De andere types hebben de wrede slagen van de verdere moderniteit vermoedelijk niet doorstaan, want sinds Dr. Down’s publicatie van zijn bevindingen heeft niemand ooit nog wat van hen gehoord.
De vrouw op de brancard was de laatste. Ze mom­pelde. Ik verstond het niet en wilde afdalen naar het laadruim om te kijken of alles goed met haar ging, maar besloot het niet te doen. Haar vitale organen functio­neerden. had alles wat ze moest zeggen op aarde kunnen doen.
Organiseren en bandjes opzetten is een bedrijfje opzetten, je moet een product leveren, en je moet alert blijven, niet op oude vergane roem teren, want vergane roem is dodelijk voor jouw muzikale kwaliteiten.
De dwerg draafde al aan. ‘Ach, ja, de versteenden,’ zei hij, duim en vinger in peinzende pose aan de kin. ‘Zij die ooit recht in de ogen keken van de hoedsters van de Toren: gorgonische schepsels uit de grens­landen, van eeuwen her. Misschien rekening mee houden – in het achterhoofd.’ Hij lachte weer zijn aantrekkelijke, kwetsbare lachje.
Mijn Laika is al een tijdje niet zo super, veel drinken, binnenshuis plassen. Een tijd terug zat er zelfs bloed in haar urine.. Hier heeft ze dan pilletjes voor gekregen, net diezelfde tijd ontdekten we dat ze een gezwel heeft.. Gelukkig is het goedaardig maar er is een mogelijkheid dat het uitbreidt naar haar baarmoeder.. Dus waren ze van plan om tijdens het wegnemen van het gezwel ook haar baarmoeder te laten wegnemen. Maar nu blijkt dat ook haar nieren niet in orde zijn.. Ook haar pootje is niet super, ze mankt en loopt helemaal niet veel meer.. Ze eet ook niet meer fatsoenlijk. Ze heeft wel speciaal eten gekregen voor haar nieren. Ik heb enorm hard schrik.. Ze is nog maar 11 jaar en ik wil haar echt niet kwijt.. ='( =S
Het tweede kwadrant zal mogelijk tot problemen met de spijsvertering leiden. Een brandend gevoel in de dikke darm.  Ook nieren en milt zullen getroffen worden.  Maagproblemen.  Maagzweren.  Deze komen als je je lichaam emotioneel nog niet gezuiverd hebt.
Ik wou terugroepen dat hij zich dan misschien als zodanig moest gaan gedragen, maar wist me nog net in te houden. De scheppers zij dank voor afleiding onder de vorm van de echtgenoot van je minnares. Jaloezie, het is vuur voor de verdorde ziel, sluimerend omdat hij zijn geliefde moet missen.
‘Fantastisch!’ zei Des Moheij van onder haar scha­duw. ‘Ik hoor dat er in mijn kringen ook steeds meer belangstelling komt voor Lleroh-onder­ne­mingen, van investeerders uit welgestelde Timbesh- en Kiteh-kringen. Zeker nu de crisis de industrie in uw wijken zo onder druk zet. Wees niet verbaasd als iemand uw moeder binnenkort een bod gaat doen.’
Wat de stijl of het karakter van het zelfverwerkelijkingsproces ook is, beslissend is echter of de lust is overwonnen of niet. Het is niet een denkbeeldig probleem om velen aan te treffen die zich bekeerd hebben maar nog steeds dezelfde oude lust koesteren of vele geliefden aan te treffen in absoluut onvermogen om samen te rijpen en onafhankelijker te zijn. Men kan gemakkelijk van kleding wisselen en nog steeds dezelfde leugenaar zijn. Het is ook makkelijk om jezelf, ouder wordend als minaar, te ontdekken als dezelfde oude dwaas. liefde kan, net als God, vele vormen aannemen en wordt gekenmerkt door zijn vitaliteit van verandering. Derhalve kan men, met de zelfde oude lust eenvoudig getransformeerd enkel qua leeftijd of kultuur, die manier van bestaan veilig vaarwel zeggen kiezend voor een beter begrip van planning en begrijpen. In een kasteel leven kan heel aantrekkelijk zijn maar om die glorieuze woning in de lucht te zien hangen kan een diepe val ten gevolge hebben niet alleen voor een enkel stel geliefden, maar ook voor de mensheid in zijn geheel. 
De zware koperen bel in de schelpentoren blijft maar luiden. De houten pier staat inmiddels in lichterlaaie. Het vuur brandt met een giftige groene vlam. De kolom van vettige, zwarte wolken die ervan af komt stijgt langzaam en statig hemelwaarts. De zware regenval lijkt de brand niet te willen doven. En de aanlandige wind jakkert de vlammen alleen maar aan.
Het is een proces van groei en van ontwikkeling waarbij – in tegenstelling tot de gebruikelijke behandeling bij ziekte – de klacht niet bestreden wordt, maar juist te zien valt als een noodzakelijk onderdeel van het verwerkingsproces en niet als een voorbode van een ernstige psychische aandoening. Dit alles heeft belangrijke gevolgen voor de kijk op de eigen situatie van het slachtoffer en op de verhouding tot de dader of de schokkende gebeurtenis en is in het verwerkingsproces van de getroffene van essentieel belang.
This ultra-limited bundle contains items straight from the Wasteland and a hardcover guide – all the necessities for survival for the ultimate Fallout® 4 collector!Zap That Thirst! With these Nuka Cola collectibles: a Nuka Cola metal bottle opener, five magnetic bottle caps, and a Nuka Cola embroidered patch.It pays to know the date when the apocal
‘Dit is namelijk een strijd tussen twee andersoortige culturen, die hun geschillen op andersoortige manieren beslissen. En alle idealen ten spijt, verliezen grafiet en inkt het toch van Full Metal Jackets en Hollow Points.’
Hartstocht is een natuurlijk gevolg van het leven; een geaardheid van de natuur (afb.) De wereld is verleidelijk, het hart smachtend, en de geest in vervoering. Dit is passie; ze wordt gekoesterd en bevorderd als de essentie van het leven en de schepping en niemand kon zonder leven. Het moge allemaal zo zijn, van het indolente van de onwetendheid,kan niet worden ontkend dat de verantwoordelijkheid van de hartstocht het betere is. Maar passie kan niet een doel in zichzelf zijn. Passie leidt ook tot misdaad en oorlog. Ze kan worden herkend als de gezonde weerzin tegen passieve onbeweeglijkheid en de daaruit volgende waanzin. Niettemin, op zich zelf kan ze niet zuiveren van de besmetting van de waanzin: verstandig zijn wordt opgeofferd in naam der liefde en zonder de afremmende kracht loopt dit vroeg of laat uit op oorlog. Daarom is God, of de kultuur van de goddelijke inhibitie, gedefinieerd als het absolute van de goedheid, waarin de duivel de gepersonifieerde werkelijkheid van het niet zo willen zijn is. Goedheid is de fundamentele aard van de ziel terwijl het fundamentele aard van het ego bekend staat als zijnde de hartstocht. Voor de hartstocht is er altijd het materiële motief zoals er voor de ziel geen andere waarde echt betekenisvol is dan de continentie der goedheid. Woede als de schaduw der hartstocht, is zo bezien een vorm van onwetendheid, terwijl de verzotte goedheid der gehechtheid kan worden herkend als soortgelijk groeiend in dezelfde tuin. Waarheid, mededogen en ontzeggingen zijn altijd de secundaire waarden van de ziel die onderworpen is aan het gebod der eeuwige goedheid.
Zonder iets tegen elkaar te zeggen legden ze hun handen over de rand van de container. Die was te hoog om zo in te kunnen kijken, dus moesten ze zich eraan optrekken. ‘Help eens,’ zei Zohra. Ze gebruikte Lievens handen als trapje en klom omhoog.
Op de zestiende dag begon Meeuw de rem­manoeuvre. Zittend in de cockpitstoel liet ik de zwaarte­kracht­wisselingen over me heen komen en opende het proce­dure­boek. Ik had het niet nodig, kende iedere stap uit mijn hoofd. Eindeloos vaak gesimuleerd, met draden op mijn hoofd en lijf geplakt om te meten of mijn geweten dit wel aankon.
De tragiek van hun bestaan, als een worm die zich door een appel knaagt, is dat ze elkaar in Wurmwater ook weer tegen zijn gekomen. Ze zijn weer samen gaan wonen, in een klein huisje in de binnenstad. Polly werkt in een her­berg als kamermeisje en af en toe pikt ze nog een klant op, maar dat wordt moeilijker nu het haar grijs wordt en haar tanden slecht. Ze heeft nog steeds haar ranke figuur, de hoge billen en puntvormige borsten, en daar is Mackie blij mee.
Ooit waren de straten van Yin-Ghuel verzadigd van kleuren. Kleding vol rijke patronen, gemaakt van weelderige stoffen voor stralende mensen van honder­den verschillende mensensoorten. Gewone mensen woonden in huizen met voorzieningen die nu alleen voor de rijken waren.
Tranen vulden haar ogen. Ze moest hier weg, maar opstaan was gelijk aan een doodsvonnis. De dood door zijn hand, de dood van haar familie door zijn agenten. Blijven betekende de rest van haar leven in een cel in Yig-Masuul. De macht lag bij hem.

earthquake survival kit survival weapons

There is also a lot of scattered survival information that can easily send you in 100 different direction. Almost every internet prepper “expert”expect you to  put everything together on your own, but almost no one will give you a step by step plan and spell out exactly what you need to do and how to do it in small steps.

In subsequent chapters, the book describes weapons and combat techniques, places of safety, and how to survive a zombie-infested world. In the section describing weapons, Brooks writes about the human body: If cared for and trained properly, is the greatest weapon on earth.[4] The guide concludes with a fictional list of documented zombie encounters throughout history. The oldest entry is 60,000 BC, in Katanda, Africa, although the author expresses doubt about its validity. Instead, he presents evidence from 3,000 B.C. in Ancient Egypt as the first verifiable instance of a zombie outbreak. The most recent entry is 2002, in Saint Thomas, U.S. Virgin Islands. Some of these encounters make reference to historical events, such as Roanoke Island.

Authorized Boots, is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking authorizedboots.com to Amazon properties

It may also happen that subjects with a lifetime less than some threshold may not be observed at all: this is called truncation. Note that truncation is different from left censoring, since for a left censored datum, we know the subject exists, but for a truncated datum, we may be completely unaware of the subject. Truncation is also common. In a so-called delayed entry study, subjects are not observed at all until they have reached a certain age. For example, people may not be observed until they have reached the age to enter school. Any deceased subjects in the pre-school age group would be unknown. Left-truncated data are common in actuarial work for life insurance and pensions.[4]

Excellent list I have most of them on the list. The Army Manuals I have in hard copy. One great thing about serving in special operations is that you have open access to all the field manuals that you can carry. I agree with every one on the list. Great post.

With periodic malfunctions in several store-bought compasses, including polarity issues, you want a compass you can count on. Learn proper care for a compass and how to protect polarity, as well as how it’s actually used in the field. Navigation is an essential survival skill; along with fire and water procurement and shelter building, navigating with a compass is a skill taught in Special Forces survival training as well as local survival schools in most areas.

Learn the key elements of how to make a fire successfully in the wilderness, including site selection, preparation, materials, design, mental attitude, safety & ethics, and how to practice…(read more)

• Use it to desalinate seawater. Just boil seawater underneath a tented poncho to catch the vapour and produce the water through condensation. This will separate the salt from the water, making it drinkable.

Addresses in the following State Codes AK, HI, AE, AP, AA, PR, GU, MP, PW, AS, VI, FM and APO/FPO addresses with U.S. ZIP Codes will ship for free with value shipping. You will see this noted in checkout.

Definitely don’t say: “Do you know who I am?!”/“My taxes pay your salary!”/ “Don’t you have anything better to do?!” Officers agree: Not being a jerk is the minimum requirement to getting out of a ticket.

Picture the scene, you’re stranded in the wild, running out of water and food, and you come across a river you need to pass. A big river. A fast river. Fear not. There may not be an app for that, but there is a Bear Grylls survival tip.

Global stocks plunge after Wall Street bloodbath. The Dow is now down around 8% from its all-time high. Just as I predicted, rising interest rates are what precipitated the plunge. To repeat my words of warning: Many stocks are still over-valued. Interest rates will probably continue to rise. So do some hedging and put stop-loss limits in place!

Cotton balls and Vaseline. Vaseline is useful for chapped lips but, more importantly, when you tear the cotton balls and mix them with the Vaseline, the result is very flammable and will burn smoothly and for a long duration. This is great for making torches and starting fires. Do not use on burns!

Another premade kit that knocked it out of the park. What a genius design! Who would have thought of outfitting a survival kit both inside and outside. Even better, there was a little room left over to add a couple of things on the inside. Although I enjoy putting Altoids survival tins myself, I couldn’t pass this one up. I’m glad I didn’t.

BBB Business Profiles generally cover a three-year reporting period. BBB Business Profiles are subject to change at any time. If you choose to do business with this business, please let the business know that you contacted BBB for a BBB Business Profile.

Walmart carries cr123 batteries. They are expensive, but yes the shelf life is long and they do come in rechargeable options, however, my particular local walmart doesn’t carry the rechargeable ones. As Aspee says, personally I prefer rechargeable batteries in other types coupled with a solar charger.

The great outdoors is home to some pretty creepy creatures, and ticks are particularly nasty. Ticks are arachnids just like spiders…but instead of minding their own business they jump onto you, burrow into your skin, and feast on your blood. Ticks are a very real survival threat. Many of them carry Lyme disease, which is… Read More

The Cox PH regression model is a linear model. It is similar to linear regression and logistic regression. Specifically, these methods assume that a single line, curve, plane, or surface is sufficient to separate groups (alive, dead) or to estimate a quantitative response (survival time).

Top-Überlebensfähigkeiten Wildnis Survival Liste

Trek‘n Eat ist gefriergetrocknete Spezialnahrung , die bei Reisen, Expeditionen, auf Booten oder bei Familienausflügen als Fertiggericht mit Wasser aufbereitet wird. Die Produkte sind die gleichen wie die Langzeitlebensmittel nur mit dem… mehr erfahren
Do you hope John gets some solid material in 2018? We’ll give you updates as other Days of Our Lives details emerge. Stay tuned to DOOL and don’t forget to check CDL often for the latest Days of Our Lives spoilers, updates and news.
Disclaimer: While we work to ensure that product information is correct, on occasion manufacturers may alter their ingredient lists. Actual product packaging and materials may contain more and/or different information than that shown on our Web site. We recommend that you do not solely rely on the information presented and that you always read labels, warnings, and directions before using or consuming a product. For additional information about a product, please contact the manufacturer. Content on this site is for reference purposes and is not intended to substitute for advice given by a physician, pharmacist, or other licensed health-care professional. You should not use this information as self-diagnosis or for treating a health problem or disease. Contact your health-care provider immediately if you suspect that you have a medical problem. Information and statements regarding dietary supplements have not been evaluated by the Food and Drug Administration and are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease or health condition. Amazon.com assumes no liability for inaccuracies or misstatements about products.
Wasser: Selbstverständlich dürfen in der Survival Ausrüstung auch Produkte zum Filtern von Trinkwasser nicht fehlen. Dazu können neben Filtertabletten auch komplette Filtersysteme gehören. Langlebigkeit siegt in diesem Fall: Obwohl das Wissen um das Filtern von Trinkwasser mit natürlichen Hilfsmitteln beim Survival Gold wert ist, sollte man sich trotzdem so lange wie möglich auch auf einen praktischen Wasserfilter verlassen können.
Sie können an vielen Plätzen zuschlagen, besonders gerne sind Taschendiebe aber an Touristenhochburgen oder in Menschenmengen anzutreffen. Der simple erste Rat des Survival-Autors lautet deshalb: Meiden Sie diese Orte. Gleiches gilt laut Emerson für in Gruppen auftretende Bettler, aggressive Straßenverkäufer oder Räuber, die versehentlich Ihre Kleidung schmutzig machen, um dann bei der Säuberung zu helfen.
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
There are a lot of opinions on what works great for a flashlight. It might be wise to have two or three types of artificial light (like a headlamp, a trail leader) split among your group, and a lantern, for giving a campsite light for a small group. Anyone serious about spending time outdoors should consider carrying at the least a headlamp, which can double as a lantern if hung from a tree branch. A headlamp offer hands-free use and shines a beam of light that can be positioned to point to the ground several feet in front of you, fully illuminating your path of travel. It can also be positioned to shine up and at an angle, if you are climbing a slope or even considering going up into a tree for any reason. Even in the darkest forest or cave, a headlamp will seem like there is light in every direction that you look. It is an essential item for every person’s backpack and even an automobile (changing a tire on the side of the road at night is made easy with a headlamp, allowing you to see with ease).
20. If you have to evac by bike, Cogburn’s CB4 fat bike has 3.8-inch-wide tires for all types of terrain and a rack-mounted scabbard for stashing a bow, rifle, or fishing rod. $1,899 (bike) and $130 (scabbard)
By bidding on this item you certify that you are at least 18 years of age and are in compliance with all federal, state, and local laws pertaining to your possession, and the shipping of this product to your location. Seller in no way accepts responsibility for, nor assumes any liability in the use of this item.
The Crovel Extreme lll eliminates the need for several survival tools (Crowbar, Shovel, Hammer, Saw, Axe, Bottle Opener) eliminating extra weight and increasing versatility. The new Crovel Extreme III is 100% American made and is lighter, stronger than previous versions and now includes the hammerhead. Features & Benefits The Head: The new…
Die Täter sind in der Regel bewaffnet, verzweifelt, unberechenbar. Kein Zeitpunkt, um den Helden zu spielen! Wenn du einen Fluchtweg findest, bevor die Räuber dich in ihre Gewalt bringen können, dann LAUF!

survival school survival 5e

Want to see at night, even in total darkness? This infrared monocular from Night Owl rivals the optics of advanced products costing hundreds of dollars more. Designed for single hand use and easy operation of power and infrared buttons. See sharp images even in pitch darkness. Know whether or not that twig snapping outside camp is just an opossum or if it’s a bear or other predator.

Members’ Area – After paying for a membership to the Lamplighter society (more about this below), you’ll gain access to all current reports, the full archive, the entire survival guide library, in addition to exclusive interviews.

The average adult human can survive up to three weeks, depending on the individual’s health, background, etc. as well as the environmental conditions within which the starvation is taking place. That being said, you cannot survive more then three days without water, so when you hike, always bring water, as you never can be too sure.

Throughout our lives we use acronyms to learn and remember a variety of things. From NASA to AWOL to SEALs, we certainly do love our acronyms. When it comes to survival there’s a wealth of acronyms to help you be as prepared as possible. Take, for example, PACE. Typically pace is a word that’s more at home in the realm of car racing or running, but in the survival world, PACE is a way of making sure you’re ready for whatever the world has to throw at you. This can be a bug-out plan, a get-home plan, or a home-defense plan. Whatever type of prepping or survival plan you’re thinking o… Continue Reading →

In The Existentialist’s Survival Guide, Gordon Marino, director of the Hong Kierkegaard Library at St. Olaf College and boxing correspondent for The Wall Street Journal, recasts the practical takeaways existentialism offers for the twenty-first century. From negotiating angst, depression, despair, and death to practicing faith, morality, and love, Marino dispenses wisdom on how to face existence head-on while keeping our hearts intact, especially when the universe feels like it’s working against us and nothing seems to matter.

Some of you requested a CD version of Way to Go, so I got crafty and made you one! I spray-painted and screen-printed and hand-numbered all 100 copies with love. Get yours here in the store before they’re gone! http://loudandclearprinting.storenvy.com/products/15401532-way-to-go-cd

Soren Kierkegaard, Frederick Nietzsche, Jean-Paul Sartre, and other towering figures of existentialism grasped that human beings are, at heart, moody creatures, susceptible to an array of psychological setbacks, crises of faith, flights of fancy, and other emotional ups and downs. Rather than understanding moods—good bad alike—as afflictions to be treated with pharmaceuticals, this swashbuckling group of thinkers generally known as existentialists believed that such feelings not only offer enduring lessons about living a life of integrity, but also help us discern an inner spark that can inspire spiritual development and personal transformation. To listen to Kierkegaard and company, how we grapple with these feelings shapes who we are, how we act, and, ultimately, the kind of lives we lead.  

Good point! I definitely need to add the pool shock to the list, and entertainment in general needs a separate category methinks! There are lots of little things you can have at home that would help with that (Bananagrams comes to mind too, for instance, especially for just at home and not taking it in a pack or anything).

#knifeporn #knife #knifemaking #knifenut #knifecommunity #knifelife #knifeplay #knifestagram #knifelife #survival #survivalkit #survivalknife #survivalkit #survivalist #survivalskills #winter #wintercamping #wintercamp #snow #snowday #huntingcamp #firewood

Although there is no way to precisely judge things like how long can you go without water or how long can you survive cold, there are some good estimates. One of my personal favorites is the rule of the threes. It gives you a very broad idea of some calculations that can help you in a survival situation. The rule goes as follows.

VIDEO: Getting Rid of Rodents in Good Times or Bad Every year, a percentage of our food supply is contaminated by the dropping and urine of rats and mice. It’s bad enough in normal times, but it can be a disaster off the grid. Rodents also carry di…

After a while, they can all start to look and sound the same. By providing practical information relevant to everyday living, we hope to rise above the rest and be a regular source that you can trust.

Please contact your congressman, and encourage him (or her) to make “Poison Pill” amendments to any “gun control” law packages, as they make their way through congress. By adding legislation that Democrats can’t stomach, it is almost certain to cause a bill to  fail, in its final vote. In particular, please ask your congressman to add four pieces of legislation:  A.) A bill that would authorize all school teachers and administrators to be armed on campus, B.) The Hearing Protection Act, that would legalize un-taxed suppressors (“silencers”), C. National Reciprocity for Concealed Carry, and D.)  Either a complete overturn of the Hughes Amendment or a six-month amnesty on machinegun registrations.

  There is a lot of misinformation about quicksand out there, from how it traps people who accidentally fall in to how to get out.  The good news is that getting stuck in quicksand doesn’t have to lead to an unfortunate outcome.  Here’s what you need to know to avoid turning a problem that has …

TheSurvivalistBlog.net is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to amazon.com. This website also contains advertisements and other affiliate links. Privacy Policy and Terms Of Service.

Surviving in the wild — no matter the location or the time of year — depends more on human wit than the gear you have in your pack. But all survival experts still recommend assembling an emergency kit of equipment to stay with you at all times in the wilderness.

Merely getting a survival bag and filling it with some equipment is not going to help you in your survival mission. Make sure that your bug out bag is properly organized so that you can rely on the gear to get you out of the tricky situation. Here are some tips to organize your bug out bag.

I was reading early on in comments about flashlights and all of the ones I read took batteries I found a solar wind up one that works good I would also like to thank all for the input I see I am missing some things but not a lot it could be on your list I didn’t read all comments today but a inflatable raft I live in the rocky mountains so I have rivers to use

Your product will be shipped to its final destination to arrive in 2 business days or faster. If your order is placed before the 11 a.m. PST cutoff time, then it will ship that day and arrive 2 business days later. If your order is placed after the 11 a.m. PST cutoff time, we will do our best to process it the same day but may need an extra day.

Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization.

You can buy CR-123s by the hundred for about $20.00 on Amazon or Ebay. But unless space and weight are primary concerns, you’d be best off with rechargeable lithium AA/AAA batteries that can be set up to a solar charger. Ebay sells some batteries with built in USB ports although ports are notoriously fragile on phones so keep that in mind. The justification for going with lithium despite the higher price compared to NiMH isn’t more “power” but rather the longer shelf-life. NiMH lose charge at a rate of something like 50% over six months vs 10% or less per month for Lithium.

About Blog – The mission of the team behind Survival-Nation is to build a network of like-minded preppers to share resources, products and ideas. They want to continue to thrive even in the face of economic collapse whether it be by natural disaster or human destruction. They want your family to thrive and survive too.

Tips: Bring along an extra stuff sack, like you’d carry a sleeping bag in, and use it to carry your tarp shelter when it’s time to break camp and move to a new location. Roll up your tarp and then cinch it tight with paracord or rope. Have a few stakes with you to use as ground anchors for your tent.

This book will cover issues like; setting up your bug out bag and pantry, how to source for water in the wild, how to search for food to survive and various things you can eat to survive. You will also learn about providing shelter for yourself, how to tell time without a watch and finally some defense techniques you need to defend yourself from wild animals and other predators. After reading this book, you will be ready to start implementing what you will have learnt when going in your next camping trip.

This section needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. (July 2016) (Learn how and when to remove this template message)

Over at Backdoor Survival, Gaye wrote a nice introductory post on cryptocurrency and prepping: Cryptocurrencies and Preppers – a Match Made in Heaven? She seems pretty positive on crypto. But I’d like to add my two cents. (I mean, my … Continue reading →

The textbook by Kleinbaum [6] has examples of survival analyses using SAS, R, and other packages. The textbooks by Brostrom [7] by Dalgaard [2] and by Tableman and Kim [8] give examples of survival analyses using R (or using S, and which run in R).

survival school survival 3

The P38 can openers, in my experience, are finicky and not as easy to use as the Swing-A-Way, but personal preference here. If I had to rely on a P38 or a the can opener on a swiss army knife for extended use I think I would go crazy!

I sent it on 2011-01-18, I did not mean to infer that you should vouch for my book if you didn’t read it. I was (you said your sorry so not any more) angry that you didn’t read it after I sent you one for free.

Survival gear isn’t just a necessity for adventurers in the deep wilderness. It’s an insurance policy in which every outdoor enthusiast should invest. By carrying the supplies to provide for your own needs, you’re ready in the event that you get caught in an emergency in the wild. And if that emergency never comes—you still have some cool and useful toys to enjoy. Before your next excursion, check out my favorite wilderness survival items—and consider whether they’re a good fit for your own needs.

You can buy CR-123s by the hundred for about $20.00 on Amazon or Ebay. But unless space and weight are primary concerns, you’d be best off with rechargeable lithium AA/AAA batteries that can be set up to a solar charger. Ebay sells some batteries with built in USB ports although ports are notoriously fragile on phones so keep that in mind. The justification for going with lithium despite the higher price compared to NiMH isn’t more “power” but rather the longer shelf-life. NiMH lose charge at a rate of something like 50% over six months vs 10% or less per month for Lithium.

This section does not cite any sources. Please help improve this section by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. (July 2016) (Learn how and when to remove this template message)

The uses for a portable solar generator system are many. A few solar panels and a corresponding ‘solar generator’ (built-in battery storage, power inverter, controls & connectors) might be used for any number of purposes. Note that most ‘solar generator’ systems can also be charged up by simply plugging into …

Snaring can be an excellent way to trap small animals while you are away building your shelter. However, it is important to know where to set up the traps. You can set the traps in places where you can see the animals running around. You can also hear small rodents and squirrels. It is even better if you are near a water body.

The last observation (11), at 161 weeks, is censored. Censoring indicates that the patient did not have an event (no recurrence of aml cancer). Another subject, observation 3, was censored at 13 weeks (indicated by status=0). This subject was only in the study for 13 weeks, and the aml cancer did not recur during those 13 weeks. It is possible that this patient was enrolled near the end of the study, so that they could only be observed for 13 weeks. It is also possible that the patient was enrolled early in the study, but was lost to follow up or withdrew from the study. The table shows that other subjects were censored at 16, 28, and 45 weeks (observations 17, 6, and 9 with status=0). The remaining subjects all experienced events (recurrence of aml cancer) while in the study. The question of interest is whether recurrence occurs later in maintained patients than in non-maintained patients.

Tip: There is no guarantee you’ll be in an area prime for hunting — not unless you do your research first and know where to enter the wilderness so that your journey takes you through remote areas where game is plentiful.

leungchopan,ShutterstockHiccups strike when the vagus nerve (which runs from your brain to your abdomen) is irritated. Your diaphragm contracts involuntarily, which triggers the sudden closure of your vocal cords—and that telltale sound. These tactics may help short-circuit the cycle and stop the hiccups:

In the case of an emergency, doing the right thing or having the right skill could make the difference between life and death, it can save your life or someone else’s life. We have compiled a collection of some of the most crucial information and skills y

No problem. In my case the teacher (Math & English, including grammar) was my grandfather. In my household “ain’t” was a four letter word, and improper verb tense was a minor crime. I have most of it ready to go except for some paragraph cleanup. Cut & paste from the original pdf, a little editing, a little Perl script for the tables, & viola. When complete I plan to send it to MD to do with what he wants. Perhaps a few of us can help turn it into a new improved & expanded edition.

Bring a means of communication. A cell phone with a spare battery or a portable CB radio can be your best, quickest means of rescue if you are truly lost or injured. A cell signal may only be obtainable only from a or tree, but is better than nothing. Serious hikers may even consider investing in a personal locator beacon such as the SPOT Messenger for extended, precarious, or very remote, treks.

Time-varying covariates. Some variables, such as gender and treatment group, generally stay the same in a clinical trial. Other clinical variables, such as serum protein levels or dose of concomitant medications may change over the course of a study. Cox models may be extended for such time-varying covariates.

Needs jungle/woods update The game doesn’t have water procurement and stuff like that for jungles or wooded areas. I haven’t had to buy anything but there’s multiple copies of this app that say the same things this one does. I would give it 5 stars if it had an update or an addition to it.

survival weekend survival 410

A compass is also an item of critical importance when traveling in the woods. You can point your compass in the direction of the city or wherever you are embarking from, and remember the direction the compass’s pointer points in. That way, if you’re lost in the woods, all you have to do is turn around until the compass points in the correct direction, and then follow your way back.

The Credit Card Knife is perhaps Survival Life’s biggest namesake. This small knife starts out about the same size and weight as a traditional credit card, but unfolds in seconds into a fully functional knife. It features a surgical steel blade, protective hand guard, and even a built-in safety sheath to keep it from becoming dull, and from accidentally opening in your pocket or pack.

In February, I’m going to start a Patreon — kinda a subscription/club thingy for friends and fans where I can give away cover songs, demos, videos, skits and random fun stuff for as low as $1 or $2/month. Don’t worry, I won’t be getting all salesy on you about joining! I completely understand that not everybody can (or even wants to) participate. But I AM wondering, from those of you who may be interested, what kinds of exclusive reward type stuff would you want?

If the weather is wet, it can be incredibly difficult to initiate and maintain a fire. However, certain tips and tricks can help you. The most important thing to remember is that if you get the fire raging, it will probably sustain light rain.

Even after the fire had died, the rocks will still hold on to enough heat to keep you warm. The heat of the rock can also be used to purify water. Simply place them inside aluminium cans filled with water. It will cause the water to boil, purifying it enough to be safe to drink.

by Bill H I was recently at a gun show and a dealer friend of mine had a couple of Smith and Wesson Model 10 revolvers. He also had a couple of the Taurus copies of the same gun. Prices were under … Continue Reading about Fall In Love With The Smith and Wesson Model 10

The Zombie Survival Guide, The Zombie Survival Guide: Recorded Attacks, and World War Z have been confirmed to be produced as live-action films.[9][10] Brad Pitt, who stars in World War Z, also confirmed that the producing studio, Paramount, has also been given rights to The Zombie Survival Guide and The Zombie Survival Guide: Recorded Attacks and are planning on adapting both of them as movies after World War Z is released.[11] World War Z was released in theatres on June 21, 2013,[12] The Zombie Survival Guide and The Zombie Survival Guide: Recorded Attacks currently have no release dates set.[13]

Besides the wind, water is the next major vulnerability of stick matches. But neither wind nor water are a match (pun intended) for these amazing matches. I routinely display UCO Stormproof matches to my survival students, striking the large matches and then dunking the burning match in a bowl of water. To the surprise of my onlookers, the match bursts into flame again after being lifted from the water. These matches come in a bomb-proof watertight container with replacement striker strips and even a bit of cotton to keep the matches from rattling around, and to serve as emergency tinder.

First you’ll need to find water. Water flows downhill, encourages vegetation, and collects in natural caches, be they ponds, lakes, rivers, springs, rock depressions, or even leaves. Unfortunately, most fresh water sources are not pure enough to drink from (as they used to be), so you’ll need to know how to purify water under most situations. Use any of these methods to collect clean, purified water:

The solution? Instead of using latex slingshot bands, use instead several thick rubber bands. This way if a rubber band breaks you can either repair it by tying the two broken ends together or replace the one broken rubberband. Check it out below.

Infrastructure systems include: medical care, transportation, power, housing, food and agriculture, finances, schools, and more. All of these systems are commercial in nature. They continue as long as there is sufficient money to fund their activities. But because they are … Continue reading →

A geothermal system is a very efficient power source, steam is nearly free. The piping and Generators are typical of Hydro, Nuclear and other Electrical power plants. Yet, in this case the customers paid high rates. Because of the design of the Electrical infrastructure. No surge and No storage. They had to install expensive turbine (gas jet engine) powered generators.

As anyone from a military background knows, intelligence is everything in emergencies. Without critical information such as weather conditions or roadblock locations, you may find yourself moving in the path of danger – or moving when you should be staying.

Web Belt Alice Clip Survival Spikes: Well, I did try a few times to put a blade on them, but the only thing I could sharpen was the tip and so that’s why I call ’em SPIKES. And to sharpen ’em you either need a file or a grinder. What’s good about these Alice clip spikes is that you can use’em as both, spear and arrow heads and they can be easily attached or hidden on your belt and other gear.

On the other hand, the fleshy part of rose hips can be used to treat constipation. The outer shell, on the other hand, provides lots of vitamin C. You can also make tea out of dandelions. The plant is edible as well.

I understand it’s not the same business model as TIWIB, but the numbers just don’t add up in my head. Even with 270k email subscriptions, you’d have to blasting out promotions every single day, and have incredibly high conversion rates to make 1 million a month. The fact that this website is being used as a proof of concept to their marketing skills just adds to my suspicions.

With a bit of ingenuity you’ve built yourself a shelter that costs much less than a popular brand name tent and should be able to withstand more wear and tear and protect from rain and wind, even snow. In a time of collapse and evacuation, it also catches less attention than something bright blue or orange or yellow like a popular brand name tent.

I don’t think you should give up the Quick Clots and swap them for maxi=pads or tampons. Quick Clot is shown to stop bleeding maybe 5 times faster which is life saving if you need that. A tampon/maxi-pad could be used for wounds, but not life threatening wounds. Just my 2 cents as a nurse.

Right, c’mon people. I can literally hear you squealing. This is a list of Bear Grylls survival tips, what did you expect? Tips on getting your tent poles set up right? Nope. You’ve got eyeballs instead. Which is more than we can say for the yak which Bear once munched the eyes off in Siberia.

  Your ingenuity and ability to make useful resources out of whatever material may be on hand is one of the most-important survival skills to nurture.  In fact, some of the best tips and tricks come our way are so effective because of their simplicity.  Here are a few examples that illustrate this point, …

WOW. I’m floored by how quickly my limited Patreon tiers sold out… I didn’t expect that at all!! Thank you all so much!! I’ve added another $10 tier for batches of cookies, since the other $10 tier sold out. I’m hoping maybe I’ll get a lot speedier at recording covers so I can add more of those too?? Anyway, if you wanna join this community you can do it for free or $1+ 🙂 https://www.patreon.com/srvvlgd

survivalistblog survival gear seattle

I find the cross bow way to heavy for a bug out situation there are far lighter options available in a long bow you can even get them in a break down version. They do take more time to master but it makes a great hobby in good times and an invaluable skills in bad times.

Campers often think that you have to bundle up all the time to protect yourself from the cold. But if you cover up too much even when you don’t need to, you’re likely to sweat inside, which minimizes insulation. As long as you’ve got your extremities (i.e. hands, feet, and head) covered, you can go about in cold environments as long as you’re moving. Reserve those extra layers for when you’re sleeping, because you’re not moving around at all.

Didn’t know of Sawyer’s million-gallon filter! It looks awesome for home + camp use, but if I’m on the move I’d prefer a straw rather than fiddling with bags. So I can hydrate on the move in creeks and brooks. Definitely a plus to have one of each, though! I’ll see if I can get one to review.

Flee the TV: Psychologists have found that people who don’t watch TV are more accurate judges of 
everyday risks and rewards than those who follow fearmongering news programs and that even thinking about politics can slash your overall happiness. Their advice: Try a news fast for one week and see how little you miss.

Once you’ve begun to stockpile survival gear, it can be hard to determine what you’re missing from your list. As a result, we’ve taken the time to create as much of a comprehensive list of all the different types of survival gear as possible.

About Blog – Allpreparedness covers a wide variety of subjects relating to emergency preparedness, survival, self reliance, prepping. We also cover topics like EMP, weather, grid down, SHTF, collapse, disasters, food shortages, water processing, primitive skills and bushcraft.

The specifics of wilderness survival change a lot depending on what part of the world you’re trapped in. Knowing how to treat hypothermia is about as useful as a bag of malaria for a castaway in the tropics, but it’s the difference between life and death when you get locked in the meat cooler at work again. But one constant in nature is that you can almost always find a body of water—and if you have the know-how, this water means food.

In this guide, we’ll walk you through the must-haves in your expedition backpack, how to use everything from tech to trees to find your way, and the myriad of ways to create fire—without rubbing sticks together.

​Empty your bladder to stay Now, it may sound crazy, but it is true. When your body stores urine, it needs extra heat to keep that liquid warm. If you empty your bladder, that energy can be used to keep your other body parts warm.

Your body will not last more than three days without water. If you are lucky enough to be near a body of freshwater – good for you, just make sure to boil before quenching your thirst. No water in sight? Continue your search and construct a rain catcher or water still.

Housing prices in the United States continue to rise at unprecedented rates forcing many into poverty.  This worsening epidemic is explained well in a video by The Money GPS and it’s been engineered this way.

Learn the key elements of how to make a fire successfully in the wilderness, including site selection, preparation, materials, design, mental attitude, safety & ethics, and how to practice…(read more)

Infrastructure systems include: medical care, transportation, power, housing, food and agriculture, finances, schools, and more. All of these systems are commercial in nature. They continue as long as there is sufficient money to fund their activities. But because they are … Continue reading →

You’ve heard “Be Fruitful and Multiply”, but in the early aftermath of a major long-term disaster, getting your women pregnant and having babies might be problematic when your garden isn’t doing so well and you need every person at 110% effic…

Dr. Jonathan Quick, a medical doctor and one of the world’s top health professionals claims that the conditions are perfect for a new superbug in the form of a killer flu virus pandemic.  Quick also believes that this pandemic could kill upwards of 33 million people in just 200 days.

Learn 15 Ultra-Filthy “No Nonsense” Fight Moves (For FREE!) –  Simple. So easy in fact that ANYONE, no matter what your size, strength or skill level, (even if you’ve never been in a fight before in your life), can use them almost instantly.

We have partnered with Bookshout and recommend using their app as a simple way to read our e-books. Their App is available for download on iOS and Android devices. You can also access your e-book titles on your desktop or mobile browser.

Sorry Ohio. I’m on my IPhone and didn’t see your response before I replied. Have at it. If you get tired part way through, let me know and I can give you my email and take over for the last half 🙂 I’m one of those kids with teachers for parents. I had no choice but to be an “editor” 🙂 🙂

Powerful eruptions at a volcano in southern Japan spewed ash thousands of feet into the air on Wednesday as authorities warned locals not to approach the mountain. Shinmoedake volcano has erupted several times in violent explosions recently.

Enter the solar still, an easy-to-make contraption that uses a tarp or a piece of plastic to collect evaporated water from dirt. All you need to do is dig a hole in direct sunlight and drape your tarp over the opening. Secure the edges with logs, rocks, boxes of tampons—anything you have lying around. Then—and this is important—place a little pebble right in the middle of the tarp, so it pulls the plastic down into an upside-down pinnacle.

I don’t think you should give up the Quick Clots and swap them for maxi=pads or tampons. Quick Clot is shown to stop bleeding maybe 5 times faster which is life saving if you need that. A tampon/maxi-pad could be used for wounds, but not life threatening wounds. Just my 2 cents as a nurse.

“Überlebensausrüstung von Alaska Sniper Überlebensausrüstung”

indem Sie die Sache nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind zurückzusenden. Bei einer Rücksendung aus einer Warenlieferung haben Sie die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht.
Was benötigen Sie an Survival Ausrüstung? Das wird je nach Tour, Reise, und Vorhaben verschieden sein. Eine gewisse Basis Survival Ausrüstung wird man zwar immer brauchen, jedoch ändert sich die Zusammenstellung der Überlebensausrüstung  je nachdem wie lange man vorhat weg zu sein, ob Sommer oder Winter, Wüste, Regenwald oder heimische Gefilde.
Über kein Thema im Survivalbereich wird so stark diskutiert wie über das Ausrüstungsthema. Welches Messer ist das beste, Schlafsack oder Baumwolldecke, was benötigt man, etc. etc. … . In einem Notfall sind sie froh über jedes Ausrüstungsteil was Sie haben und wenn es nur ein Buttermesser ist.
Ich hoffe, dass jeder Gebäude dieses nie die Möglichkeit hat, es zu benutzen. Es eignet sich hervorragend zum Wandern oder Radfahren, und wenn auch schwer, wenn beladen, liegt bequem über eine Hüfte, und lohnt sich die Mühe, wenn man sich um das eigene Wohlbefinden kümmert.
Viber ist ein Messenger–Dienst, der in einigen afrikanischen und asiatischen Ländern beliebter ist als WhatsApp. Er bietet die Möglichkeit, kostenfreie Video-Telefonate abzuhalten. Die App Imo bietet ein ähnliches Spektrum und ist bei Flüchtlingen beliebt.
In 1999, during the height of Win Ben Stein’s Money’s popularity, Comedy Central gave Stein another show, a talk show with celebrity guests entitled Turn Ben Stein On. One of the mainstays of the show was Stein’s dog, Puppy Wuppy, who had free run of the set. In 2001, Stein appeared on a celebrity episode of The Weakest Link entitled “TV Hosts Edition” alongside other television hosts where he got voted off in round 6.
In the 2010 Le Mans Series season, he was racing for RML AD Group. His first race for the team was the 2010 1000 km of Algarve, finishing fourth overall and winning the LMP2 class.[22] He remained with the team for the next round, the 2010 1000 km of Hungaroring, where they finished fourth in both class and overall.
3 Führen Sie die Kabel unter auf der linken Seite der Seilklemme der erste Stift und über den runden Stift in der Mitte. Führen Sie die Kabel unter dem dritten Stift, dann schieben Sie sie durch die Löcher in der Kopfleiste.
Elizabeth Tower, previously called the Clock Tower but more popularly known as Big Ben,[3][5] was raised as a part of Charles Barry’s design for a new palace, after the old Palace of Westminster was largely destroyed by fire on the night of 16 October 1834.[8][9] The new parliament was built in a neo-gothic style. Although Barry was the chief architect of the palace, he turned to Augustus Pugin for the design of the clock tower, which resembles earlier Pugin designs, including one for Scarisbrick Hall in Lancashire. The design for the tower was Pugin’s last design before his final descent into madness and death, and Pugin himself wrote, at the time of Barry’s last visit to him to collect the drawings: “I never worked so hard in my life for Mr Barry for tomorrow I render all the designs for finishing his bell tower & it is beautiful.”[10]
& # X3010; Einzigartige Swiss Card & # X3011, Multifunktions-als Dosenöffner, Kapselheber, Rückenpolster 2-position, Schmetterling Schraube Schraubenschlüssel, Richtung Ancillary Schraubenschlüssel, Schraubenzieher, Messer, Sägeblatt, Lineal, Loch für Schlüsselanhänger.
Ich schaute auf Absicht für eine gute Blackberry-Tasche, wie es nicht zu schlagen; Ich fand ein ehrfürchtiges SpecOps Beutel mit einer aufgefüllten Frontseite und einem Deckel, der total das Telefon bedeckt; Dies fügt eine zusätzliche Schutzschicht für das Handy, zusätzlich zu seinem Otterbox gepanzerten Gehäuse. Dieses schützt Ihre comms Vorrichtung, also können Sie Mamma und Text oder email Freunde über die Zombies nennen, die Sie whupped haben.
Als Jungen träumte der Filmemacher James Cameron von einer Reise zum tiefsten Teil des Ozeans. Es ist kein Zufall, dass zwei seiner erfolgreichsten Filme, die Deep und Titanic beide beteiligt bemannte Handwerk absteigend auf den Grund des Ozeans, ob absichtlich oder unabsichtlich.
At the University of Vermont, Stein was invited to receive an honorary degree and be the commencement speaker for the graduating class of 2009. The university president Dan Fogel received complaints about Stein’s planned appearance, due to Stein’s views on evolution. Stein declined his commencement invitation.[60]
In 2010, Gleevec grossed $4.3 billion. Roche’s Herceptin (the HER2 drug) and Avastin did even better: $6 billion and $7.4 billion respectively. Cancer plays a huge role in the rising costs of healthcare. America’s National Institutes of Health predict that spending on all cancer treatment will rise from $125 billion last year to at least $158 billion in 2020. If drugs become pricier, as seems likely, that bill could rise to $207 billion.
During the chariot race, Messala drives a chariot with blades on the hubs to tear apart competing vehicles; he attempts to destroy Judah’s chariot, but wrecks his own instead. Messala is fatally injured, while Judah wins the race. Before dying, Messala tells Judah that “the race is not over” and that he can find his family in the Valley of the Lepers. Judah visits the nearby leper colony, where he sees his mother and sister while remaining hidden from them.
Two Bristol-based local newspapers had published articles a week before The Times in January 2009, on the basis of information leaked from a local art gallery. Collins had previously commissioned a Clifton-based father and son business in September 2008, to produce a limited-edition run of 450 poster prints to be sold on at a price of £318 each.[34] Collins had initially portrayed himself as a BBC marketing executive[34] and only confirmed a more detailed connection to the Top Gear show after the signing of confidentiality agreements by the business owners.[34][35] The signed poster image showed a salt flat scene, with The Stig positioned standing on it.[28][35][36]
Natürlich ist ein Filmmacher, James Cameron gefilmt die gesamte 2012 Mission und seine 3D-Film wird am kommenden Freitag am 8. August 2014 veröffentlicht werden. Der Film wird betitelt Deepsea Challenge 3D und wird in den Vereinigten Staaten Premiere. Der Film wird die ganze Geschichte seines erfolgreichen Solo-Tauchgangs zum Marianen-Graben erzählen, die Planung und die Schaffung des Deepsea Challenger-Tauchers und nicht zu vergessen, die Rolex-Armbanduhr anzupacken.
Internationale Versandkosten und Einfuhrabgaben gezahlt an Pitney Bowes Inc. Mehr zum Thema- wird in einem neuen Fenster oder Tab geöffnet Internationale Versandkosten und Einfuhrabgaben werden teilweise gezahlt an Pitney Bowes Inc. Mehr zum Thema- wird in einem neuen Fenster oder Tab geöffnet Internationale Versandkosten gezahlt an Pitney Bowes Inc. Mehr zum Thema- wird in einem neuen Fenster oder Tab geöffnet Internationale Versandkosten werden teilweise gezahlt an Pitney Bowes Inc. Mehr zum Thema- wird in einem neuen Fenster oder Tab geöffnet
It is commonly used for a differential diagnosis for Kawasaki’s disease (from Takayasu’s arteritis; which would have a markedly elevated ESR) and it may be increased in some chronic infective conditions like tuberculosis and infective endocarditis. It is also elevated in subacute thyroiditis also known as DeQuervain’s.
Not ready for first team action, Foster was sent on a season-long loan to Watford on 1 August 2005,[18] with the expectation of a second loan the season after.[19] Watford manager Aidy Boothroyd claimed that “he’s better than current Manchester United goalkeeper Edwin van der Sar” and claimed Foster would be “the best goalkeeper the world”.[20] Manchester United manager Ferguson suggested that Foster would succeed Van der Sar as first-choice keeper at United and eventually replace Paul Robinson as “England’s next goalkeeper”.[21] Foster helped Watford reach the Premier League by beating Leeds United 3–0 in the Championship play-off final.[22]
The Ben-Hur production utilized 300 sets scattered over 148 acres (60 ha) and nine sound stages.[98] Several sets still standing from Quo Vadis in 1951 were refurbished and used for Ben-Hur.[98] By the end of the production more than 1,000,000 pounds (450,000 kg) of plaster and 40,000 cubic feet (1,100 m3) of lumber were used.[49][99] The budget called for more than 100,000 costumes and 1,000 suits of armor to be made, for the hiring of 10,000 extras, and the procurement of hundreds of camels, donkeys, horses, and sheep.[17][46] Costume designer Elizabeth Haffenden oversaw a staff of 100 wardrobe fabricators who began manufacturing the costumes for the film a year before filming began. Special silk was imported from Thailand, the armor manufactured in West Germany, and the woolens made and embroidered in the United Kingdom and various countries of South America. Many leather goods were hand-tooled in the United Kingdom as well, while Italian shoemakers manufactured the boots and shoes. The lace for costumes came from France, while costume jewelry was purchased in Switzerland.[100] More than 400 pounds (180 kg) of hair were donated by women in the Piedmont region of Italy to make wigs and beards for the production,[101] and 1,000 feet (300 m) of track laid down for the camera dollies.[49] A workshop employing 200 artists and workmen provided the hundreds of friezes and statues needed.[46] The mountain village of Arcinazzo Romano,[101] 40 miles (64 km) from Rome, served as a stand-in for the town of Nazareth.[42] Beaches near Anzio were also used,[83] and caves just south of the city served as the leper colony.[93] Some additional desert panoramas were shot in Arizona, and some close-up inserts taken at the MGM Studios, with the final images photographed on February 3, 1958.[90]
* Roethlisberger himself is the one responsible for this storyline, having admitted as much during his weekly radio appearance on The Cook and Poni Show. In talking about the Steelers’ upcoming playoff appearance, Roethlisberger told a story of having seen an NFL Network documentary on Terrell Davis, and how that show’s depiction of Denver’s Super Bowl championship teams presented an accurate version of his own reality today.
Ich erwähne die Arbeit von Dr. Seyfried, weil die meisten Menschen von der hochkohlenhydrathaltigen Diät, die mittlerweile nachweislich Diabetes, Herzerkrankungen, Alzheimer und Krebs hervorgerufen hat, schikaniert worden sind. Uns wurde gesagt, dass gesättigte Fettsäuren und Cholesterin böse waren, und wir sollten meistens Kohlenhydrat-Lebensmittel mit jeder Mahlzeit essen und vor allem den Tag beginnen mit einem fettfreien Frühstück bestehend aus fast 100% Zucker und Getreide. Die amerikanische Standardnahrung hat Erzeugungen der Kohlenhydratabhängigen verursacht.
Außerdem hängt die Transitzeit davon ab, wo Sie sich befinden und woher Ihr Paket stammt. Wenn Sie weitere Informationen wissen möchten, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice. Wir werden Ihr Problem so schnell wie möglich lösen. Viel Spaß beim Einkaufen!
At the private, Christian Liberty University 2009 graduation Stein was awarded an honorary degree and, according to the university, “spoke extensively about his work on Expelled: No Intelligence Allowed”.[8]
Denn der Vater und sein Geist leben in uns, nicht außerhalb. Deshalb wenden wir uns nach innen, unserem Herzen zu. Das ist die erste Station auf dem Weg zurück in die Geborgenheit. Im Herzen finden unsere Gespräche mit dem Vater im Himmel statt. D.h. sie sollten. Doch laßt uns jetzt damit anfangen. Ich ermutige euch dazu. 
Kingsley made the transition to film roles early on, with his first role coming in Fear Is the Key, released in 1972. Kingsley continued starring in bit roles in both film and television, including a role as Ron Jenkins on the soap opera Coronation Street from 1966 to 1967 and regular appearances as a defence counsel in the long-running British legal programme Crown Court. In 1975, he starred as Dante Gabriel Rossetti in the BBCs historical drama The Love School and appeared in the TV miniseries Dickens of London the following year. He found fame as Mohandas Gandhi in the Academy Award-winning film Gandhi in 1982. The film was a critical and financial success, and Kingsley won the Academy Award for Best Actor for his performance.[20]
International shipping and import charges paid to Pitney Bowes Inc. Learn More- opens in a new window or tab Any international shipping and import charges are paid in part to Pitney Bowes Inc. Learn More- opens in a new window or tab International shipping paid to Pitney Bowes Inc. Learn More- opens in a new window or tab Any international shipping is paid in part to Pitney Bowes Inc. Learn More- opens in a new window or tab
As the recession began to deepen in 2007, many economists urged Bernanke (and the rest of the Federal Open Market Committee) to lower the federal funds rate below what it had done. For example, Larry Summers, later named Director of the White House’s National Economic Council under President Obama, wrote in the Financial Times on November 26, 2007—in a column in which he argued that recession was likely—that “… maintaining demand must be the over-arching macro-economic priority. That means the Federal Reserve System has to get ahead of the curve and recognize—as the market already has—that levels of the Federal Funds rate that were neutral when the financial system was working normally are quite contractionary today.”[65]
Ich teilte Informationen mit meinem Freund über einige alternative Krebstherapien, die diätetische Änderungen hervorhoben. Ich erklärte, wie es eine große Menge von Forschung, die jetzt zeigt, dass die fettreiche kohlenhydratarme ketogene Diät hat sich als ein mächtiges Werkzeug für das Reversieren und sogar heilen einige Formen von Krebs. Dieser Vorschlag wurde mit starker Opposition von Krankenhaus Krankenpflege / diätetische Mitarbeiter erfüllt. Die Frau meines Freundes wurde gesagt, dass sie Obst und Kohlenhydrate essen muss, um zu leben. Sie wurden weiter erzählt, dass eine Person die Ernährung hat absolut keinen Einfluss auf die Behandlung von Krebs. Sie wurde ermutigt, so viel Obst, Zucker, Nudeln und Brot zu essen, wie sie wollte. Die Frau meines Freundes steckte mit der amerikanischen Standard-Diät, als sie durch ein Dutzend Kurse der schrecklich schwächenden Chemotherapie litt. Ihr Arzt gab ihr die Erlaubnis, alternative Krebsbehandlungen auszuprobieren, wenn klar war, dass sie weniger als einen Monat zu leben hatte, und sie wäre von einer anderen Runde der Chemo getötet worden.