“sog overlevingsuitrusting overlevingsuitrusting kickstarter van wazoo”

Door je fysieke conditie te verwaarlozen zal je reactie snelheid op een levensbedreigende situatie drastisch verminderen. Logisch nadenken en juiste beslissingen nemen zullen moeilijker en moeilijker worden. Doe zelf de test maar eens, ga fitnessen en drijf je lichaam tot het uiterste. Wanneer je helemaal afgemat bent, begin dan met reken sommetjes te maken. Je zult echt verstomd staan dat de eenvoudigste rekensommetjes heel wat tijd nemen om te berekenen. In mijn voorbeeld sta je op een toestel in de fitness zaal en in ideale omstandigheden, beeld je in dat je op een godvergeten plaats bent, helemaal uitgeput, kou en honger hebt en dat de beslissing dat je moet nemen van levensbelang is. Geloof me wanneer ik zeg dat het feit van nog fysieke reserves te hebben dan van levens belang is.
Een probleem is dat een misstand die allang bestaat normaal wordt gevonden. Een ander probleem is dat ik niet de eerste ben die een “misstand” aan de orde stelt. Anderen weten zich nog te herinneren dat hun voorstel tot verbetering werd afgepoeierd, of dat het maar half werd uitgevoerd, of dat het geld dat ervoor bestemd was ineens op was, enzovoort. Jammer genoeg hoort het tot de overlevings-strategie om je vooral nergens druk om te maken, want dan stoot je je hoofd ook niet zo vaak en raak je misschien niet verder gedesillusioneerd.
There are hundreds of cool paracord projects floating around the prepper and survival community. Weve pulled together 101 of our favorite 550 paracord projects for you to get stuck into. There really is something for everyone in this article.
Mijn gps verklapte dat ik 52 kilometer ten oosten en 78 kilometer ten zuiden van het huis van de familie Steiner was. Een snelle systeemcheck toonde dat ik mijn armen en hoofd weer kon bewegen. Maar mijn wielen niet. Mijn wapensystemen ook niet. Ik was via een navelstreng aange­sloten op een mobiel controle­station en dat had die systemen uitge­schakeld. Boven­dien werd mijn telecommodule niet meer gedetec­teerd.
Er is net wisseling van de wacht, iedereen doet wat, en in 15 minuten is de vrouw gereed voor OK. Ze krijgt Ketamine, Geen spinaal, want dan moet de moeder zitten en kan de navelstreng die inmiddels naar buiten is gekomen worden afgekneld. De katheterklem ligt aan mijn kant naast haar, ze mag in slaap en even later komen de babies, de eerste tóch in stuit (even grabbelen voor dat duidelijk is) Beide babies zijn ook in slaap, maar worden op mijn herhaaldelijk geroep alleen beademd en niet onnodig uitgezogen of op de billen geslagen. Een paar minuten later brullen ze allebei in koor. Ze hebben er dus niets aan over gehouden. Een half uur later is het klaar, moeder nog even op de verkoever.
Toen ze op de markt arriveerde, had Ciska de kraam al opgezet, en de kwallenkettingen uitgestald. Als lokker stond er een miniatuur-aquarium met levende kwallen en een bordje met ‘Niet aanraken! Levensgevaar!’ in zes talen. Het doodskopje met gekruiste beenderen was voor de analfabeten.
Drida schrok wakker. Ze was niet in de Hal van Offa, of in de Torenkamer met het weefraam en de vensterspleet, zoals die andere vrouw in het zwart die zo op haar leek dat het niet normaal was en zij dus zeker iemand anders moest zijn. Op enkele kabellengtes afstand zag ze de Toren, die stomp en verbrokkeld boven langzaam vlietende nevelbanken uitstak. De tinnen ketting waaraan ze vastzat was er nog, hij liep naar de nevelbanken om de Toren. Drida lag op een vuil, strooien leger en wilde vol afkeer opstaan. Maar het ging niet en waarom had ze het zo benauwd? Ach, er hurkte een dwergachtige man op haar borst die haar met een boos oog maar ook een ontwapenende, zorgzame glimlach aan­staarde. Ach, ik ben wakker geworden in mijn droom en nu ben ik nog verder van huis, dacht Drida.
Met name Japan is nog steeds in de band van The Ventures en twee maal per jaar maakt de groep nog steeds een tour door Japan. Op Google/youtube zie je nog vele jongeren die de muziek van deze legendarische groep heden ten dage nog maken. Met enthousiasme let wel.
Buss veronderstelt dat het huwelijk al in de oudste Steentijd bestond en dat het verlangen van de vrouw naar een lange-termijn relatie in de genen ingeschreven staat. Dit kan nauwelijks hard gemaakt worden. Het is wel realistisch aan te nemen dat met de groei van de productiviteit van jacht, visvangst en landbouw de groepsbanden bij de mannen zwakker werden en dat vrouwen er in die context belang bij hadden een lange-termijn relatie met één man aan te gaan. In die zin geven wij Buss gelijk de vraag naar een duurzaam huwelijk bij de vrouw te leggen (waaraan Jezus Christus dus met het sacrament van het huwelijk voldeed zodat de man zijn vrouw niet langer kon verstoten b.v. bij een kinderloos huwelijk). De man kon uiteindelijk niet anders dan hierop ingaan. Zo ontstond het burgerlijke huwelijk met vooral georganiseerd overspel langs de mannelijke kant en prostitutie, anticonceptiva en abortus aan de vrouwelijke kant. Maar wat ons aan de evolutionaire psychologie niet zint, is dat mensen in de prehistorie al zo berekend zouden opgetreden hebben in hun partnerkeuze, een keuze die oorspronkelijk nauwelijks een keuze was, maar het volgen van een sensomotorisch verankerde drift.
Direct razen mijn gedachten op topsnelheid. Achteloos laat ik mijn pink terug integreren met mijn enkel terwijl Mooks woorden tot mij door­dringen. Met al mijn kunstjes ben ik nog steeds een mens? Hij heeft verdomme gelijk. Zo heb ik me gedragen, zo heb ik me opgesteld. Vast­houdend aan mijn menselijke vermo­gens, rennend van het lab naar het Schip Stad; zelfs mijn zwemtocht naar de Mast heb ik in schoolslag gedaan.
Harrald knikte. ‘Ik had artikelen gelezen over de experi­menten met incubators en kunstmatige zwanger­schappen en ik hoopte dat het een oplossing voor ons kinderprobleem kon zijn. Ik zocht al een paar jaar naar deze plek.’
De trap leek eindeloos en zoals altijd had ze een gevoel van kilte terwijl ze er tegenop klom. Ze wist dat het een psychisch ding was, de kou en het idee dat er geen einde aan leek te komen, dat had de psycholoog haar ook verteld, maar ze bleef het ervaren. Het was inmiddels al twee en een half jaar geleden dat Fleur hier op deze trap was gestorven, maar het gevoel was nog steeds niet weggeëbd.
Er kwam voldoende warmte van het vuur om haar koude lijf te verwar­men en samen met de sigaret voelde ze zich kalmer worden. Hoe bizar haar verhaal ook was, ze was blij dat ze het aan iemand kon vertellen.
Een schip behoeft een anker, dus is minimale referentie noodzakelijk. Het probleem doemt op als het schip duizend ankers heeft waarvan er altijd wel een paar uitgeworpen zijn. Op die manier komt men nergens. Referentie betekent dat de plant een wortel heeft. Van een fundamentele grond ontstond de werkelijkheid (afb.). Maar een roos kan niet plotseling een boom zijn. Om een roos te blijven moet ze trouw blijven aan haar wortel. Een roos vragen waar haar prachtige geur vandaan komt kan ze zo ook niet aan de boom refereren. Daarom, hoewel we een tuin vol referentie hebben, kan er nog steeds alleen rechtgeaarde referentie zijn aan de ware wortel, niet aan de wortel die op de zelfde manier in die tuin groeit. De apollinische wortel van de onthulde boodschap neemt het op tegen de basis-houding van de waardevrije wetenschap: het gaat over de beschrijving van de menselijke werkelijkheid zonder zich te bekennen tot een andere set waarden dan de apollinische. Apollinische waarden zijn de waarden van het persoonlijke in de goddelijkheid van de wijsheid. Het gaat niet zozeer om het tegendeel: het dionysische van de viering. Noch gaat het om het amo(u)r-euze van het bedrijven van de liefde of het psyche-ologische van de zelfreflektie. Het apollinische heeft betrekking op waarheid, bewustzijn, en de schoonheid der verrukking; op het blijvende, wetende en gelukkige. Vanwege de verliefdheid lijdt de psyche aan onwetendheid: ze weerspiegelt niet de antwoorden der wijsheid, noch de vragen. Het apollinische vormt het antwoord op het psychologische probleem en staat model voor het heil der eeuwigheid, de goedheid en de schoonheid als de ware weelde (afb.) en het tegendeel van het dionysisch hedonisme. 
12. 10 Bovenstaande definities komen sterk naar voren in praktijkvoorbeel- den, waarbij dwangmatig gedrag (controleverlies) en het ervaren van negatieve gevolgen de belangrijkste kenmerken zijn. De gevolgen gel- den vaak niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor de omgeving (partner, gezin, werk en dergelijke). Van Zessen (2011) beschrijft dat de relationele context mede bepaalt of het een probleem wordt of niet. Probleemdefinitie van de partner Wanneer is iemand verslaafd? De sterkte van het verlangen en de frequentie of intensiteit van het gedrag kunnen moeilijk langs de meetlat gelegd worden. Om de definitie van een seksverslaving en de invloed die deze verslaving heeft op de partnerrelatie te verhelderen, is deze vraag in de enquête algemeen gesteld: “Wanneer vindt u dat iemand seksverslaafd is?” Uit bijna alle reacties werd duidelijk dat deze vraag door de respon- denten persoonlijk opgevat werd met betrekking tot het probleem van de eigen partner. Er is op deze vraag geen eenduidig antwoord te ge- ven: het probleem werd heel verschillend ingekleurd. Natuurlijk is het zo dat de vraag wanneer ben je nu verslaafd vooral gaat leven wanneer je binnen je relatie of omgeving geconfronteerd wordt met het feit van verslaving. In figuur 3 zijn de antwoorden van de open vraag samengevat in een woordwolk. De woorden ‘problema- tisch’, ‘gedrag’, ‘porno’, ‘partner en huwelijk’ springen eruit, en onder- bouwen de hierboven gestelde definities.
Het was een stem met een zwaar accent en het klonk krakerig en oud. De bijbehorende eigenaresse kwam al snel in zicht en Laura moest een gniffeltje onder­drukken. Als er iemand thuishoorde in dit Japanse snuisterijenwinkeltje, dan was het dit dametje. Ze was zo klein dat ze met de top van haar kruin amper tot Laura’s oksel kwam en ze droeg een kimono die aan de onderkant wat gerafeld was.
Vandaag was er nog een verrassing: de overheadtank stroomde weer over. Die is dus weer afgevuld en de kleinere tank die lager staat zit ook weer boordevol. Nu heb ik weer voor weken genoeg water. Een zorg minder. Ik had een week lang twee lege watertanks gehad, omdat iemand (die zijn naam er niet bijgeschreven had) de hoofdkraan van de toevoer had dichtgedraaid; de hoofdkraan, die ergens in de tuin verstopt zit in een rechtop staande buis en waarvan ik het bestaan niet eens had vermoed. Hoewel er steeds water in mijn richting was gepompt kwam dat water dus een week lang niet aan. En ook de weken daarvoor dus al niet. Zodat tenslotte de hele watervoorraad was opgebruikt. Dit probleem zal zich dus op deze manier niet nog een keer voordoen.
Hoe dan ook: of een steeds verdergaande verruiming van de mogelijkheden van de Staat om in te grijpen in ons privéleven (om misdaden en misdrijven op te sporen of “terrorisme” te voorkomen, bv. via telefoontap) een toe te juichen evolutie is, is bepaald twijfelachtig. En wordt ook door elk weldenkend en “fatsoenlijk” mens in eerste instantie flink in twijfel getrokken.
De dronkenlap sjorde aan haar mouw en begon tegen haar te schreeuwen. Ze verstond geen woord van wat hij zei, zo werd ze opgeslokt door haar eigen zintuigen. Ze staarde naar zijn grijze arm op haar jasje. Dat was nog steeds mintgroen, alleen leek het alsof de kostbare zijde al honderden keren te heet was gewassen. Maar er was kleur en het voelde als hoop. De mist uit haar hoofd trok langzaam op en geluiden van buitenaf drongen weer tot haar door.
« vorige  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  volgende » 
Vele mensen denken dat sport etc. slechts een kwestie van lichamelijke oefening zou zijn: dat is hoe je de beheersing krijgt. Maar de werkelijkheid en noodzakelijkheid van de meditatie toont het anders: het lichaam wordt uiteindelijk beheerst door de motieven en werkelijkheid van de ziel. Het is net als met het gebruik van een computer: als de gebruiker tegen een programma inwerkt zal de computer òf het verkeerd doen eventueel het programma ruïnerend als virus of eenvoudigweg falen te presteren. Het menselijk lichaam is een organische computer die niet digitaal maar trilogisch (afb.) werkt onder natuurlijk gezag. Naar de dualiteit van het ja en nee zal er altijd de onzekerheidsfactor zijn van het alternatieve of de schaduw terwijl het geheel is onderworpen aan de natuur, de orde en tijdkwesties. De onzekerheid van het alternatieve zal vertragen tot bewuste omzichtige handelingen hetgeen gekend wordt als de beveiliging van de intelligentie als eenmaal geleerd is dat iedere optie mettertijd moet veranderen.
Is de huidige samenleving nog een samen-leven of is het een groots theater waarin mensen op elkaar reageren als op prikkels zoals ze reageren op gezichten die ze zien op hun tv, pc of gsm? Met een onvindbare steeds afwezig blijkende regisseur. Een fabriek of een kantoor lijkt geen plaats meer waar mensen samenwerken om gezamenlijk iets voort te brengen, maar een jungle waarin iedereen de ander opjaagt om harder en beter te presteren en waar wie aan de eisen niet kan voldoen wordt afgevoerd zoals men afgeschoten patrijzen bijeengaart. En de weinige momenten dat het ons toegelaten is ‘thuis’ te zijn, alleen met onszelf, voelen wij ons bijzonder vreemd: opgescheept met onszelf, ons Zelf, als een last waar wij ten allen prijze vanaf willen, met alcohol, drugs of medicijnen. En als wij die last dan kwijt zijn, ervaren wij een immense ondraaglijke leegte. Nogmaals: verkijken wij ons op de zaak en is die ondraaglijke leegte maar een soort barensweeën van de geboorte van een Nieuwe Mens, een superieure mens? Of is het een dwaalspoor, een onnoemelijke impasse, het begin van een nieuwe Holocaust?
Harbrand kwam in actie, hoefde geen gedachten aan de nu volgende handelingen te verspillen. Hij stiet haar pols weg en bevrijdde met één beweging zijn lang­zwaard, zijn spatha, uit de schabbaard aan de andere kant van zijn gordel. Het zwaard zwiepte naar opzij.
Maar hoe kwam de landbouw, die toch een vrouwelijke uitvinding was, dan in mannenhanden? Wij gaan ervan uit dat de mannen in de landbouw oorspronkelijk niet veel meer waren dan een soort handlangers die zich onledig hielden met wat eerst maar randactiviteiten waren: we denken met name aan het voorraadbeheer en de bevloeiing (irrigatie).
7. Wat doen we Pediatric Early Warning Score (PEWS) Parshuram et al. Radboud PEWS Afkappunt PEWS 7 8 Temperatuur nee ja Specificiteit 91% 88% Sensitiviteit 64% 67% Eindpunt 1 uur 2 uur Validation of a Paediatric Early Warning Score: first results and implications of usage. Fuijkschot J et al Eur J Pediatr. 2014 Spoedopname PICU Code Blue
bedankt in iedergeval voor jullie tips en medeleven. En inderdaad zolang er twijfel is dan is het haar tijd nog niet en zeker met haar, hebben we al vaker op het randje gestaan en knapte ze weer op. Nu weten we dat dat niet meer zal gebeuren, vooral omdat ze ook nog drie andere aandoeningen heeft. Vanmorgen was ze niet te porren en at met kleine beetjes en ging dan weer liggen. Met in het achterhoofd dat het oud en nieuw eraan komt en we weten dat ze dan onder de tafel en in de kelderkast kruipt van angst. heb ik de dierenarts gebeld en gezegd dat ik dit niet wil voor haar. Afspraak gemaakt voor morgenavond. Na dit telefoontje naar buiten gegaan met haar en gaat ze me daar toch even zich lekker te buiten aan een rol partij in de sneeuw????? Ik was met stomheid verslagen…. Vervolgens na 10 minuten redelijk actief te zijn geweest was het ook wel weer klaar dus een ronde van een uur zit er ook echt niet meer in. Vervolgens thuis wel weer wat gegeten en toen zat ze bibberend op de bank. Temp gedaan en die bleek 37.4. Na een uur was deze weer 37.9. Toen mijn man net thuis kwam kon er zelfs weer een poot van af. Dat heeft ze al 3 dagen niet meer gedaan. We wachten maar even af wat ze morgen doet, want er is even geen pijl op te trekken met deze dame. en misschien bel ik de afspraak wel weer af. In iedergeval nogmaals bedankt voor alle lieve reacties.
In Nederland hebben deze maand dan [oktober 2014 dus, nvdr] naar jaarlijkse seizoengewoonte de 2 traditionele idiotie-varianten hun incubatieperiode doorlopen: Sinterklaas en Zwarte Piet. In de stad Gouda heeft men al blanken uit Friesland moeten invoeren om het intelligentiepeil van de stadspopulatie op niveau te houden en om te garanderen dat er in kaaswinkels wel degelijk kaas werd verkocht, en geen marsepeinen appeltjes en citroentjes. En straks, als het hard begint te vriezen, zal men zo in Friesland nog holderdebolder een reeks of Finnen moeten importeren om voldoende deelnemers aan de start te krijgen voor “hun” Elfstedentocht. Voor het geval het toch eens écht zeven dagen naeen min 10 graden krakend zou vriezen.
Die menselijke hoogmoed noemden de Oude Grieken “hubris”, door ons niet-Grieken doorgaans uitgesproken als “hybris”. De gedachte dat de Mens met Gods eer en glorie zou gaan lopen, komt vooral ter sprake bij kwesties zoals het produceren van leven in het laboratorium, of het kweken van embryo’s uit eicellen. (Daar wordt weliswaar ietwat in het geheim hard aan gewerkt.) En dan herinnert men aan het lot van de Griekse halfgod Prometheus die zo stoutmoedig was het vuur te stelen op de berg Olympus, verblijfplaats van de mythologische goden, en het aan de mensen te geven. Tot woede van oppergod Zeus. Prometheus werd voor zijn hybris door Zeus ongemeen hard gestraft. Hij werd aan de Kaukasus vastgeklonken en elke dag kwam een adelaar zijn lever opeten. Die groeide elke nacht weer aan, zodat zijn straf eeuwig duurde. Daarnaast zond Zeus een vrouw, Pandora, naar de stervelingen. Zij moest onheil over hen brengen. Zeus gaf haar een gesloten vat mee, de beruchte doos van Pandora, waarin alle rampen, ongelukken en ziekten zaten opgesloten. Pandora kon haar nieuwsgierigheid niet bedwingen en opende het vat. Alle rampen, ziekten en zorgen ontsnapten uit het vat en verspreidden zich over de aarde. Pandora poogde nog het vat dicht te klappen, maar alleen de Hoop bleef nog in het vat toen het weer gesloten was. Het is niet duidelijk of Zeus met die doos en in het bijzonder met de Hoop goede of slechte bedoelingen had. Nietzsche alvast vond de hoop de slechtste kwaal van allemaal: ze betekent immers dat het niet goed met ons gaat. Hoe dan ook: de goden verdragen niet dat de mensen zich goddelijke privileges zouden toe-eigenen. Want het vuur werd geassocieerd met de bliksem. En de hemel doen bliksemen was een voorrecht van oppergod Zeus.
extra editie 5 september 2015 Als je het mij vraagt Klanten, mensen uit hun netwerk en medewerkers van Dichterbij praten in de komende tijd met elkaar over hun wensen, kansen en mogelijkheden. Dat gebeurt
Twee trends als het gaat over functies van scholen die recht tegenover elkaar staan hoewel ze beide de snelheid veranderende maatschappij niet ontkennen. Aan de ene kant de school als aanpassingsinstituut waarbij de school vragen die de maatschappij stelt beantwoord. Aan de andere kant de school als vormingsinstituut die lerende betrekt bij het stellen vragen aan de maatschappij.
Onbewust tel ik de vermogens bij elkaar op gedurende de avonden dat ik de metingen invul, maar ik schrijf nergens het totaalgetal op. Ik verzend de for­mu­lieren zonder uit te rekenen hoe hoog de aanslag zal zijn, want ik weet allang dat we die nooit zullen kun­nen betalen.
‘Had hij dan niet helemaal verbrand moeten zijn?’ wilde ik weten. De Russische jongen herinnerde me eraan dat het ruimtetuig een eigen aandrijving had en zichzelf dus had kunnen afremmen. Maar dat deed me weer vragen waarom hij dan ooit zover van zijn baan had kunnen afwijken dat hij hier op ons veld was neergekomen. Op het netwerk ontstond daarover prompt een levendige discussie.
‘Dit is een vuile leugen! Je hebt Kus de Bruid gehackt! Mijn compagnon vertelt me dat je echt van hier bent, een kwallendregster en dat je je schoenen en kleren gestolen hebt!’ Hij schudde zijn vuist, een vreemd onmachtig gebaar. ‘Je wilde mij verleiden! Omdat mijn vader de dijkgraaf is!’
Een reusachtig verticaal silhouet schoot aan de linkerkant voorbij. Even later scheerden ze rakelings langs een huizengrote ronde vorm aan de rechterkant. De mist dunde uit tot losjes samenhangende flarden. Hij ving glimpen op die hij vooralsnog weigerde te geloven.

“Granite Staatsgewehren und Überlebensausrüstung graue Mann Überlebensausrüstung”

Trước đây mình có mua đồ của shop ở gần nhà thờ lớn, hàng đẹp, mặc bền mà nhân viên tư vấn rất nhiệt tình, mình đã mua thêm ở nhiều nơi nhưng cũng không bằng hàng của shop. Trưa nay có thời gian mình …lại mò lên trần quốc toản, mặc dù đồ vẫn đẹp, vẫn Ok nhưng thái độ phục vụ của các em bán hàng khác quá. Khi vào mình còn chào NV mà chỉ đc đáp lại bằng cái liếc mắt, các e hỏi gì thì tlời đấy, chẳng thèm tư vấn 1 câu, về cg k đc câu nào. Mình vẫn chọn lựa và mua đồ của shop nhưng thật sự là thấy k đc hài lòng về dịch vụ. Mong là lần sau đến shop chất lượng phục vụ sẽ khác.
Since the tower was not yet finished, the bell was mounted in New Palace Yard but, during testing it cracked beyond repair and a replacement had to be made. The bell was recast on 10 April 1858 at the Whitechapel Bell Foundry as a 13½ ton (13.76-tonne) bell.[1][46] The second bell was transported from the foundry to the tower on a trolley drawn by sixteen horses, with crowds cheering its progress; it was then pulled 200 ft (61.0 m) up to the Clock Tower’s belfry, a feat that took 18 hours. It is 7 feet 6 inches (2.29 m) tall and 9 feet (2.74 m) diameter. This new bell first chimed in July 1859; in September it too cracked under the hammer. According to the foundry’s manager, George Mears, the horologist Denison had used a hammer more than twice the maximum weight specified.[1] For three years Big Ben was taken out of commission and the hours were struck on the lowest of the quarter bells until it was repaired. To make the repair, a square piece of metal was chipped out from the rim around the crack, and the bell given an eighth of a turn so the new hammer struck in a different place.[1] Big Ben has chimed with a slightly different tone ever since, and is still in use today with the crack unrepaired. Big Ben was the largest bell in the British Isles until “Great Paul”, a 16¾ ton (17 tonne) bell currently hung in St Paul’s Cathedral, was cast in 1881.[47]
Diese Einkaufsfunktion wird weiterhin Artikel laden. Um aus diesem Karussell zu navigieren, benutzen Sie bitte Ihre Überschrift-Tastenkombination, um zur nächsten oder vorherigen Überschrift zu navigieren.
Stein has criticized the United States Internal Revenue Code for being too lenient on the wealthy. He has repeated the observation made by Warren Buffett, one of the richest individuals in the world (who pays mostly capital gains tax), that Buffett pays a lower overall tax rate than his secretaries (who pay income taxes and payroll taxes). Stein has advocated increasing taxation on the wealthy.[40] Stein objected to Obama’s proposal in 2010 to not extend tax cuts for the highest earning taxpayers in the midst of the recession, saying that
Include some snacks. In-between class snacks are a great way to help get yourself through the day. If you need a little boost, try keeping one of the following healthy snacks and treats in your survival kit:
Das Tourbillon, das die 6-Uhr-Position einnimmt, ist die krönende technische Verschönerung, die die Bell & Ross Military Tourbillon Limited Edition fest in den hohen Haute-Horoskop-Sektor setzt und die Oberseite des Signatur- ‘&’ -Geräts verwendet, um Sekunden anzuzeigen, während sie sich dreht In seinem rosa Goldkäfig.
9 Ziehen Sie beide Enden der Schnur an der gleichen Zeit, um die Fahne festziehen. Binden Sie die beiden Enden der Schnur zusammen in einem quadratischen Knoten. Schneiden Sie das überschüssige Zeichenfolge.
FREE TODAY – #survival Skills: 15 Ways To Build A Shelter In The Wilderness: (Survival Gear, Survivalist, Survival Tips, Preppers Survival Guide, Home Defense) (How … hunting, fishing, prepping and foraging) by Hunter Gerald http://www.amazon.com/dp/B01AE3ADOA/ref=cm_sw_r_pi_dp_eme0wb1DENCX2 #wildernesssurvivalgear #survivalskills
On 29 June 2012, Foster signed permanently with West Brom for an undisclosed fee,[67] widely reported to be £4 million.[68][69] He signed a three-year contract with an option for a further two years in the club’s favour.[67] Foster continued to perform impressively in his second season with the club, keeping 7 clean sheets in 30 league matches,[70] and helping to guide West Brom to their record high Premier League position of 8th for the 2012–13 season.[citation needed] A highlight of that season was saving a Steven Gerrard penalty against Liverpool at Anfield. The score was 0–0 at the time and West Brom went on to win 2–0.[71] Despite missing 4 months of the following season through injury, Foster went on to win both fans player, and player’s player of the year awards for the second time in three years after a series of impressive performances throughout the 2013–14 season.[72] Foster’s impressive form for the club saw him called up to the 2014 England world cup squad, becoming the first West Bromwich Albion player to represent England in a world cup squad since Jeff Astle in 1970.[73]
Die Suche Krebs zu besiegen spricht für die Menschheit die grundlegenden Wünsche. Es ist ein Meilenstein Kardinal menschliche Art wie zum Mond reisen oder eine Lösung für den Welthunger zu finden. Ich bin sicher, dass viele von uns denken, dass, wenn
Wenn ich mit ihm über seine coolsten (meiner Meinung nach) Monduhr ‘Moonshine’ erwähnte, erwähnte ich, dass der Riemen sehr ungewöhnlich für mich nach dem Tragen einiger sehr eleganter und teurer seltener Häute von Alligatoren oder Strauße ist. Es war aus Gummi, aber die Art, die man nicht erwarten würde, in eine Uhr gelegt zu werden, irgendwie dehnbar und vielleicht nicht das luxuriöseste und doch sehr komfortabel am Handgelenk. Seine Antwort war, dass diese Uhr für einen regelmäßigen Kerl wie ihn gedacht ist, der mit seinen Freunden in Finnland in eine Kneipe trinken würde, zuschlagen sie an eine Wand oder zwei, fallen sie in das Wasser oder Schnee und wachen am nächsten Morgen auf Mit einer perfekt funktionierenden Uhr und einem unverkratzten Gurt.
Jump up ^ Lansley, Peter (28 February 2008). “Gloves are on as Ben Foster’s battle against injury gathers speed”. The Times. London. Archived from the original on 1 December 2008. Retrieved 7 November 2008.
Erhältlich in einer kleinen Auflage von nur zwanzig Stück weltweit, ist das Bell & Ross Military Tourbillon auf einer Auswahl von entweder braunen Alligator oder gealterten ‘Periode’ Lederriemen präsentiert, und mobile Laschen auf dem Gehäuse sorgen für ein Handgelenk umarmt bequeme Passform. Aufkleber Preis 90.000 GBP.
Kingsley’s 2014 film roles included Exodus: Gods and Kings, as Nun, a Hebrew slave, and Night at the Museum: Secret of the Tomb, as Merenkahre, a simulacrum of an Egyptian pharaoh (in one scene, the character discusses his Hebrew slaves).[25]
Oh, now I remember. He lied. He was a politician who lied. How remarkable. He lied to protect his subordinates who were covering up a ridiculous burglary that no one to this date has any clue about its purpose. He lied so he could stay in office and keep his agenda of peace going. That was his crime. He was a peacemaker and he wanted to make a world where there was a generation of peace. And he succeeded.
Explore places on the survival island where you buy different survival tools. They will help you survive. Will you keep from animals get wood and other raw materials. Get survival skills that will help you live on the survival island. Keep in mind that in the mountains ing the most danger – there are a herd of mutant wolves. No one alive has not come back from there. Maybe in the mountains there are some unknown treasures? On the island were once gold deposits.
Zeit verbringen in einem geheimnisvollen Ort mit Cube-Insel-Überlebens-Simulator in 3D! Aktualisieren Sie Ihre Jagd, Angeln, kämpfen und zu erforschen Geschick mit diesem Simulator und nach Hause kommen schließlich aus diesem Würfel Alptraum! Entdecken Sie alle geheimen Orten, um nützliche Gegenstände, Schätze oder sogar Würfel Teleports, die Ihnen helfen, zu entkommen! Gedeihen in dieser feindlichen Umgebung – Würfelüberlebensinsel, ein verlorenes blocky Mann!
Internationally, Foster made his international debut for England in February 2007 against Spain. Although he announced his retirement from international football in May 2011, he returned in February 2013, and was selected in England’s squad for the 2014 FIFA World Cup.
As he and other slaves are being marched to the galleys, they stop in Nazareth to water the Romans’ horses. Desperate with thirst, Judah begs for water, but the commander of the Roman detachment denies it to him. He collapses, but is revived when Jesus Christ gives him water. After three years as a galley slave, Judah is assigned to the flagship of the Roman Consul Quintus Arrius (Jack Hawkins), who has been charged with destroying a fleet of Macedonian pirates. Arrius admires Judah’s determination and self-discipline, and offers to train him as a gladiator or charioteer. Judah declines the offer, declaring that God will aid him in his quest for vengeance. When the Roman fleet encounters the Macedonians, Arrius orders all the rowers except Judah to be chained to their oars. Arrius’ galley is rammed and sunk, but Judah unchains the other rowers, and rescues Arrius. In despair, Arrius wrongly believes the battle ended in defeat and attempts to atone in the Roman way by falling on his sword, but Judah stops him. They are rescued, and Arrius is credited with the Roman fleet’s victory.
Weil wir jedoch ein neues, ein ganzheitliches Leben führen möchten und auch wollen, müssen wir dieses Hindernis, das einer ganz dicken Mauer gleicht, einreißen und dem Erdboden gleich. Dabei kommen wieder unsere Ängste hoch, Angst vor neuen Verletzungen. Angst vor Sätzen, die uns klein halten, manipulieren, ein eigenständiges Leben fast unmöglich machen.
As a teenager, Bernanke worked construction on a new hospital and waited tables at a restaurant at nearby South of the Border, a roadside attraction in his hometown of Dillon, before leaving for college.[6][14] To support himself throughout college, he worked during the summers at South of the Border.[6][15]
Sie wandern gerne, klettern oder begeben sich auf einen Survival Ausflug, sind passionierter Angler, Outdoor Sportler oder Camper? Dann ist dieses Survival Knife ein Must Have, mit dem Sie immer auf der sicheren Seite sind und das benötige Werkzeug griffbereit zur Hand haben. Die hochwertige rostfreie Klinge aus Edelstahl ist 16 Zentimeter lang und verfügt über einen praktischen Sägerücken. Durch die Gürtelscheide können Sie Ihr Camping Knife optional mit Druckknöpfen sichern und sich vor einer Verletzung durch Unachtsamkeit schützen. Was auf den ersten Blick wie ein solides Gürtelmesser aussieht, entpuppt sich mit dem Aufdrehen des Griffes als Highlight mit einer großzügigen Überlebensausrüstung. Alles was Sie in der Wildnis benötigen und was Ihnen hilfreich sein kann, finden Sie im Griff. Bei diesem Survival Knife können Sie auf ein wirklich taktisches Gürtelmesser vertrauen und sicher sein, dass Sie auf der Jagd, beim Camping oder in der Wildnis bestens gerüstet sind.
Several actors were offered the role of Judah Ben-Hur before it was accepted by Charlton Heston. Burt Lancaster stated he turned down the role because he found the script boring[53] and belittling to Christianity.[f] Paul Newman turned it down because he said he didn’t have the legs to wear a tunic.[54] Marlon Brando,[54] Rock Hudson,[g] Geoffrey Horne,[h] and Leslie Nielsen[55] were also offered the role, as were a number of muscular, handsome Italian actors (many of whom did not speak English).[56] Kirk Douglas was interested in the role, but was turned down in favor of Heston,[i] who was formally cast on January 22, 1958.[58] His salary was $250,000 for 30 weeks, a prorated salary for any time over 30 weeks, and travel expenses for his family.[34]
Einige Bestandteile des Survival-Sets sind universell. Das Messer zum Beispiel sollte man ohne Frage immer dabei haben. Kleine Universalgegenstände, d.h. nutzbar für verschiedene Zwecke, sind ebenso angebracht, etwa Draht, Nägel, Korken oder ein Multitool.
Stein initially supported Donald Trump in the 2016 U.S. presidential election, but retracted his support in October 2016, writing, “But it’s time for Donald Trump to go back to Trump Tower. Time for Mike Pence to move to the top of the ticket.”[68] However, Ben Stein went on to vote for Donald Trump.[69]
That is his legacy. He was a peacemaker. He was a lying, conniving, covering up peacemaker. He was not a lying, conniving drug addict like JFK, a lying, conniving war starter like LBJ, a lying, conniving seducer like Clinton—a lying, conniving peacemaker.[14]
achtsam sein Aufklärung Auflösung von Energien authentisch sein Balance leben Beschleunigung beten/ bitten Dankbarkeit Danke sagen das Neue leben Demut Ego überwinden eigenes Gottesselbst einatmen und ausatmen Einheit Enthüllungen Erdbebenzunahme Erkenntnisse Erstkontakt Freiheit Freude Frieden leben fühlen Fülle Geduld Gefühle erfahren geistige Reinigung Glaube glücklich sein Gnade Handeln heiliger Zorn Heilung durch Gedanken Heilung durch Musik hören Herzverstand Herzöffnung im Vertrauen sein in der Freude leben innere Führung beachten Intuition keine Verurteilung Klarheit kosmischer Humor kristalline Körperentwicklung Leichtigkeit Liebe liebevolle Gefühle/Emotionen leben loslassen Macht der Gedanken Mitarbeit Mitgefühl Multidimensionalität erfahren Mut Reinheit sanfter Aufstieg Schöpfer durch Gedanken Seelenstärkung Seelenvereinbarung Segnen Selbsterkenntnis Selbstliebe Sich selbst sein! Spiegelung der eigenen Göttlichkeit starke Energieerhöhung Telepathie Transformation Vereinfachung Vergebung Veränderung vollbewusst Wahrheit Weisheit Wettermanipulation erleben Zweifel überwinden
Denn der Vater und sein Geist leben in uns, nicht außerhalb. Deshalb wenden wir uns nach innen, unserem Herzen zu. Das ist die erste Station auf dem Weg zurück in die Geborgenheit. Im Herzen finden unsere Gespräche mit dem Vater im Himmel statt. D.h. sie sollten. Doch laßt uns jetzt damit anfangen. Ich ermutige euch dazu. 
Jump up ^ “Big Ben of Westminster”. The Times. London (22505): 5. 22 October 1859. It is proposed to call our king of bells ‘Big Ben’ in honour of Sir Benjamin Hall, the President of the Board of Works, during whose tenure of office it was cast
New: A brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging (where packaging is applicable). Packaging should be the same as what is found in a retail store, unless the item is handmade or was packaged by the manufacturer in non-retail packaging, such as an unprinted box or plastic bag. See the seller’s listing for full details. See all condition definitions- opens in a new window or tab … Read moreabout the condition

βίντεο επιβίωσης ταινίες επιβίωσης 90s

Μια χαρά σας απάντησε. Το εισιτήριο είναι για 90 λεπτά. Τελος. Εάν εσείς χρησιμοποιήσετε τα ΜΜΜ για παραπάνω από 90 λεπτά επικυρώνετε ένα δεύτερο. Ειναι σαν να μου λέτε ότι έχω προπληρώσει για 1000 λεπτά ομιλίας και επειδή η τελευταία κλήση έγινε στο 999 λεπτό τώρα μπορώ να μιλάω όσο θέλω. Δεν γίνεται αυτό. Εγω σε οποια χώρα έχω πάει δεν το έχω συναντήσει πουθενά αυτό το πράγμα. Θέλετε να μας χρεώνουν για κάθε μετεπιβίβαση όπως γίνεται παντου;;; Δεν λέτε ότι είναι ένα πολύ καλό σύστημα, δεν φτάνει που με το νέο σύστημα ουσιαστικά η τιμή έπεσε στο 1.27 ευρώ, γκρινιάζουμε κιόλας.
Μεγάλο όνειρο των τουριστικών και όχι μόνο φορέων της Αγίας Νάπας αλλά και της ευρύτερης περιοχής της ελεύθερης Αμμοχώστου είναι η κατασκευή σύγχρονης μαρίνας, ούτως ώστε να προσελκυσθεί και πιο ποιοτικός τουρισμός. Μάλιστα αναφέρεται πως η εν λόγω περιοχή είναι η πλέον τουριστική του τόπου και μια μαρίνα υψηλών προδιαγραφών αξιολογείται ως έργο κεφαλαιώδους σημασίας για την ανάπτυξη του τουρισμού και γενικότερα της οικονομίας.
Τα δεδομένα για τη μαρίνα σήμερα έχουν ως εξής: ο διάλογος της κοινοπραξίας με το κράτος ολοκληρώθηκε, τα σχέδια τόσο των θαλάσσιων όσο και των χερσαίων έργων είναι στο τελικό στάδιο ωστόσο το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον καθυστερεί περαιτέρω βήματα.
4. Μπορούν να σου αφαιρέσουν όλα τα κινητά αντικείμενα (π.χ. ρολόι, κινητό, χρήματα, κλειδιά). Έχεις δικαίωμα να απαιτήσεις  τη σύνταξη σχετικού καταλόγου. Παράδωσε το κινητό μόνο αφού αφαιρέσεις την κάρτα και σε  κάθε περίπτωση απενεργοποίησε το.
Λοιπόν το “δοκιμασμένο” σε όλο τον κόσμο σύστημα, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ αυτό που εφαρμόζετε εσείς, μέντορες της “νέας τάξης πραγμάτων”. Για να μην υποτιμάτε και την νοημοσύνη μας δηλαδή, νομίζοντες ότι μόνον εσείς ξέρετε τι γίνεται στον πλανήτη. ΔΕΝ υπάρχει σύστημα μηχανογραφικό-πληροφορικό που να μην χακάρεται, οι δε σοβαροί χάκερς (και δυστυχώς για εσάς ακόμη υπάρχουν πάρα μα πάρα πολλοί…) δεν βλέπει ακαταλαβίστικες λέξεις, αλλά καθαρές πληροφορίες. Ρωτήστε και τις μυστικές υπηρεσίες προηγμένων χωρών να σας το επιβεβαιώσουν… Άρα το παραμύθι με την ασφάλεια των πληροφοριών που ΣΙΓΟΥΡΑ θα αποθηκεύετε, αφήστε το για αφελείς ανθρώπους, τύπου ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ (δεν έχω τίποτε προσωπικό μαζί τους, αλλά σίγουρα είναι αφελείς…).
Μία πέτρα φωτιάς μαγνησίου ή και ένας σπινθηριστής είναι χρήσιμα για να ανάψετε φωτιά. Είναι κάτι που σε μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα κάνετε οπωσδήποτε, καλό θα ήταν ήδη να έχετε κάνει τις δοκιμές σας.Η φωτιά ζεσταίνει , φωτίζει , μαγειρεύετε, την χρησιμοποιείτε ως μέσον άμυνας εναντίον άγριων ζώων.Φυσικά μπορείτε να ανάψετε μιά φωτιά με σπίρτα , αναπτήρα , ακόμη και με συγκεντρωτικό φακό και την βοήθεια των ακτίνων του ηλίου, όμως η προτεινόμενη λύση είναι κάτι που μπορεί να πηγαίνει ακόμη και με τα κλειδιά του σπιτιού ή αυτοκινήτου σας.
Επιπρόσθετα, υπάρχουν κάποια υγρά που η λήψη τους προκαλεί μεγαλύτερη αφυδάτωση ή λοιμώξεις (που εν συνεχεία προκαλούν αφυδάτωση λόγω απώλειας υγρών). Κατ’επέκταση, τα παρακάτω πρέπει να αποφεύγονται διότι επιδεινώνουν την κατάσταση. Δεν πρέπει να πίνετε:
Τα 90′ ξεκινούν από την ακύρωση του πρώτου απλού εισιτηρίου, (όπως και στην περίπτωση που θα ακυρώνες από την αρχή, το παλιό εισιτήριο των 10€), οπότε το σωστό είναι να μην στο επιστρέψει. Αλλά και τεχνικά δεν γίνεται όπως προείπα, το ακυρωτικό μηχάνημα μάλλον δεν μπορεί να προσθέτει κόμιστρο στο κύκλωμα της κάρτας, αλλιώς να τα λειτουργούν και ως εκδοτικά, τα μηχανήματα ακύρωσης των σταθμών.
Δεν πιάνουν χώρο , είναι φθηνές, αντοχής. Εάν έχετε αγοράσει ήδη αρκετά πλαστικά πιάτα και μαχαιροπήρουνα μιας χρήσεως, για να αποφύγετε την χρήση απορρυπαντικών, νερού, τις χρησιμοποιείτε ως σακούλες απορριμάτων. Μπορείτε όμως να τις χρησιμοποιήσετε και για κάθε είδους μεταφορά που θα κάνετε αντί χαρτοκιβωτίων. Αποθηκεύετε σε αυτές τον ρουχισμό σας.
Αν σε αυτό το στοιχείο συνυπολογιστεί και η υψηλή τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, αφού επιβαρύνεται με υψηλότερους συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, τότε γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο φετινός χειμώνας προβλέπεται δύσκολος και παγερός για χιλιάδες νοικοκυριά.
Το ποδήλατο είναι φιλικό στο περιβάλλον, χρησιμοποιείται με μεγάλη ευκολία αλλά και χαρά από όλους και προσφέρει μια εναλλακτική για γρήγορη μετακίνηση εντός των πόλεων. Αποτελώντας ένα εξαιρετικά αποδοτικό μέσο για τη μείωση των ρύπων στην πόλη και τη βελτίωση της υγείας των χρηστών του, παρέχει οικονομική και οικολογική μετακίνηση. Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα ήδη λειτουργούν αυτοματοποιημένα συστήματα    κοινόχρηστων ποδηλάτων σε πόλεις της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων η Καρδίτσα, τα Τρίκαλα αλλά και το Ναύπλιο
Μην αγχώνεσαι τρελά με το να μετράς σε ποια εβδομάδα είσαι, πότε μπήκες στον έναν μήνα και πότε βγήκες από τον άλλον. Όλα γίνονται όπως πρέπει να γίνουν, η φύση έχει προνοή­σει και δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει η ώρα να γεννήσεις και να μην το καταλάβεις!
«Οι νέες μορφές θεραπειών που συνεχώς προβάλλουν σχεδόν κάθε χρόνο και εξοπλίζουν την φαρέτρα των γιατρών στον πόλεμο κατά του καρκίνου του μαστού σε συνδυασμό με την επανάσταση στον τομέα της τεχνολογίας και την ενημέρωση των γυναικών θα βοηθήσουν στο να μετατρέψουν τον καρκίνο του μαστού σε μία χρόνια νόσο που δεν απειλεί πλέον τη ζωή και την ποιότητα της», ανέφερε ο κ. Φιλόπουλος και πρόσθεσε:
Το επόμενο που διαβάζουμε ότι περιέχεται σε αυτή τη συλλογή της CIA είναι μία μικρή συλλογή ψαρέματος. Δε γνωρίζουμε περαιτέρω λεπτομέρειες για να κάνουμε αναλυτικότερη περιγραφή. Μπορείτε να δείτε μία μικρή συλλογή ψαρέματος επιβίωσης στη παρακάτω φωτογραφία.
3. Υπάρχει ο παράγοντας ιδιοσυγκρασία. Όπως και η χημική συγγένεια. Αλλιώς δρα ένα βότανο σε έναν οργανισμό κι αλλιώς σε άλλον. Άλλος οργανισμός έχει διαφορετικές διατροφικές συνήθειες, διαφορετική χημική συγγένεια.
«Το όραμά μας είναι ένας κόσμος στον οποίο ζώα και περιβάλλον σέβονται και προστατεύονται», είναι το βασικό μήνυμα της Φιλοζωικής Κρήτης. Η φροντίδα των ιπποειδών είναι ένα από τις δραστηριότητες στις οποίες η Φιλοζωική Κρήτης έχει κάνει το όραμά της πράξη, με τη βοήθεια των εθελοντών από την Ολλανδία. Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι η βελτίωση της ευημερίας των ιπποειδών εργασίας μέσα από τη φροντίδα που παρέχουν πεταλωτής και οδοντίατρος.
Καταρχήν, το μαζικό κίνημα πρέπει να παλέψει για άμεσα αιτήματα ανακούφισης και προστασίας των ανέργων, όπως: Διπλασιασμός του επιδόματος ανεργίας και χορήγησή του σε όλους τους ανέργους χωρίς προϋποθέσεις για όσο διάστημα παραμένουν εκτός εργασίας. Δωρεάν μετακίνηση, ρεύμα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους άνεργους. Επίδομα θέρμανσης για όλους τους άνεργους, κανένας πλειστηριασμός σπιτιού άνεργου, άμεση παύση πληρωμών των δανείων των ανέργων και των φτωχών, στην προοπτική του μεγάλου «κουρέματος» ή και της διαγραφής τους. Κατάργηση δημοτικών τελών για τους ανέργους.

“Stat Getriebe Überlebensmesser survival gear website”

Die Forschungsdollar wurden alle von einem Krebsmonopol – einem Kartell – bestehend aus pharmazeutischen Unternehmen, der American Medical Association, einem Forschungssystem, das pharmazeutische Hersteller unterstützt, ein System von Wohltätigkeitsorganisationen, die Geld für die Krebsforschung aufbringen, und verschiedene Bundesbehörden wie z Die US FDA. Diese Gruppen haben wenig Interesse an der Heilung von Krebs, sind aber völlig verpflichtet, Gewinne für das Krebsmonopol, das von den pharmazeutischen Unternehmen geleitet wird.
Feuer machen zu können ist eine der wichtigsten Fähigkeiten jedes Survivors. Neben einem normalen Feuerzeug und Zündhölzern hat sich auch der Feuerstahl bewährt. Dieser schlägt auch im nassen Zustand Funken und ermöglicht mit dem richtigen Zunder und Wissen zur Vorbereitung eines Feuers, dessen Herstellung.
9 Ziehen Sie beide Enden der Schnur an der gleichen Zeit, um die Fahne festziehen. Binden Sie die beiden Enden der Schnur zusammen in einem quadratischen Knoten. Schneiden Sie das überschüssige Zeichenfolge.
Despite being one of the world’s most famous tourist attractions, the interior of the tower is not open to overseas visitors, though United Kingdom residents are able to arrange tours (well in advance) through their Member of Parliament.[12] However, the tower currently has no lift, though one is planned, so those escorted must climb the 334 limestone stairs to the top.[11]
Mit zoomable Design, schwere, kompakte Handheld-Taschenlampen, zoom für einen intensiven Strahl oder für eine breitere Beleuchtung. 3 Lichtmodi wie High / Low / Strobe. Mit seinem ultra-hellen LED-Licht und der Fähigkeit, für Stunden von gerade einer einzelnen AA-Batterie zu laufen (nicht eingeschlossen).
In the 2010 Le Mans Series season, he was racing for RML AD Group. His first race for the team was the 2010 1000 km of Algarve, finishing fourth overall and winning the LMP2 class.[22] He remained with the team for the next round, the 2010 1000 km of Hungaroring, where they finished fourth in both class and overall.
Steuern blocky Mann mit Steuerknüppel, die Insel zu erkunden, jagen, fischen und die Suche nach Essen! Schwimmen Sie in der malerischen cube Ozean, um Schätze zu finden, die Ihnen helfen, um zu überleben! Aber seien Sie vorsichtig! Ruhige blocky Ozean könnte voller Raubtiere bereit, Sie anzugreifen! Finden Waffen, um sich vor Raubtieren Wild cube Insel oder sogar Kampf gegen sie zu schützen! Verwenden Sie Ihre Erkundung, kämpfende und Überlebensfähigkeiten am Leben um jeden Preis mit Cube-Insel-Überlebens-Simulator in 3D zu bleiben!
Nur wenige Meschen wissen, was eine stockfinstere Nacht in der Natur bedeuten kann. Orientierungslos vom Weg abgekommen, stolpert man ins nächste Gebüsch oder läuft gegen Bäume. Die Dunkelheit ist eine echte Bedrohung, wenn nicht einmal der Boden auf dem man läuft, oder die Hand vor dem Gesicht zu sehen ist. Auch können Sie sich schnell verletzen. Ob bei der suche nach Holz fürs Feuer oder beim herumtasten im Lager – eine Lichtquelle gehört auf jeden Fall in die Survival Ausrüstung.
Charming mid 19th century town house of immense character. Owned and managed by our family since 1926. We have been extending traditional family hospitality to our guests since then. Recommended by Frommer and Le Petit Fute Guides. Enjoy all the modern comforts and special ambience of this elegant guesthouse, surrounded by antiques and old world atmosphere. Wishing all our guests a pleasant and journey.
The “Examples from the Internet” do, in fact, come from the Internet. We are able to identify trustworthy translations with the aid of automated processes. The main sources we used are professionally translated company, and academic, websites. In addition, we have included websites of international organizations such as the European Union. Because of the overwhelming data volume, it has not been possible to carry out a manual editorial check on all of these documents. So, we logically cannot guarantee the quality of each and every translation. This is why they are marked “not verified by PONS editors”.
Congressional hearings into these allegations were conducted on June 25, 2009, with Bernanke testifying that he did not bully Ken Lewis. Under intense questioning by members of Congress, Bernanke said, “I never said anything about firing the board and the management [of Bank of America].” In further testimony, Bernanke said the Fed did nothing illegal or unethical in its efforts to convince Bank of America not to end the merger. Lewis told the panel that authorities expressed “strong views” but said he would not characterize their stance as improper.[51]
In 1990, King and Bo Diddley, along with Doug Lazy, recorded a revamped hip hop version of the Monotones’ 1958 hit song “Book of Love” for the soundtrack of the movie Book of Love. He also recorded a children’s album, I Have Songs In My Pocket, written and produced by children’s music artist Bobby Susser in 1998, which won the Early Childhood News Directors’ Choice Award and Dr. Toy’s/the Institute for Childhood Resources Award. King performed “Stand by Me” on the Late Show with David Letterman in 2007. Ahmet Ertegun said, “King is one of the greatest singers in the history of rock and roll and rhythm and blues.”[13]
【11 in 1 professionelle Emergency Survival Kits】 Inklusive Feuerstein Stein, Schaber, Taschenlampe, Schweizer Karte, Mini-Licht, aktualisiert Kompass, aktualisiert kaltes Stahl Messer, Pfeife, Wolfram Stahl Kugelschreiber, Notfall thermischen Stahl und schwarz robuste Box
DHgate >  Sport & Outdoor >  Outdoor-Garäte >  Wanderung & Camping >  Geräte Von Lagerung & Pflege >  Stark! Outdoor Schweizer Armeemesser Multifunktions-Selbstverteidigung Hohe Härte Überlebenswerkzeuge Jagd Taktische Kampfmesser Freies Verschiffen
Như mình có chia sẻ, hôm 25/12 mình đã mua 3 sản phẩm nằm trong list đc sale off 20% nhưng do sơ suất, nhân viên đã không sale off cho những sản phẩm mình đã mua. Sau khi post review lên fb page, mìn…h đã nhận được lời giải thích và xin lỗi từ phía cửa hàng, cũng như được hoàn trả tiền sale off cho 3 sản phẩm đó.
Blaming Roman rule for his family’s fate, Judah rejects his patrimony and Roman citizenship. Learning that Tirzah is dying, Judah and Esther take Miriam and her to see Jesus Christ (Claude Heater), but the trial of Jesus before Pontius Pilate has begun. As Jesus is being marched through the streets and collapses while carrying his cross, Judah recognizes him as the man who gave him water years before, and returns the gesture. Judah witnesses the crucifixion of Jesus, and Miriam and Tirzah are miraculously healed by Christ’s blood during the rainstorm following the crucifixion. Judah declares, “And I felt His voice take the sword out of my hand.” He then sees the healed Miriam and Tirzah from the top of a staircase and joyfully embraces them in his arms. In the final scene, a shepherd is seen walking with his flock of sheep following suit, and the sun shines over the cross, indicating a new era for all of mankind.
Dave Canterburry geht soweit, das er meint das jedes seiner Ausrüstungsteile mindestens 3 Aufgaben meistern sollte um in die Überlebensausrüstung aufgenommen zu werden. Dies sollten Sie in Ihren Überlegungen auf jeden Fall miteinbeziehen.
Mit ihrer Reise wollen Alex Bösiger und Alain Lehmann Lebenserfahrungen sammeln und Abstand zum Alltag gewinnen. Doch ganz ungefährlich ist die Reise nicht. «Wir haben uns nach Murphys Gesetz gerichtet, immer auf alles vorbereit zu sein.» Die Frachtschiffe auf dem Rhein werden ein Problem darstellen, da sie auf Grund ihrer Grösse den kleinen Trimaran nicht sehen können, und das Wetter wird natürlich eine wichtige Rolle spielen. Zur Sicherheit hat jeder der beiden Seefahrer eine Schwimmweste mit einem Überlebensgurt, der das Wichtigste beinhaltet, um zirka zwei Tage überleben zu können. Das Wetter überwachen sie mit einem Laptop, der ihnen Satellitenbilder liefert.
7 Führen Sie das Ende der Schnur an der oberen Kante der Flagge durch die obere Öse Schraube. Starten Sie von der Spitze der Stange und richten Sie das Ende in Richtung auf den Boden. Halten Sie fest.
In diesem Jahr auf der Baselworld hatte Peter Speake-Marin seinen eigenen Stand-alone-Stand in Halle 1.1, Teil einer laufenden Brand-Building-Strategie. Es ist jedoch beruhigend zu bemerken, dass die Signaturmerkmale, die seit Beginn des Portfolios Teil seines Portfolios waren, noch sehr viel vorhanden sind, und sehr viel in Beweisen in Modellen wie dieser Diamantenausgabe seiner Resilience-Uhr. Aufkleber Preis ist 49.900 CHF.
Gesponserte Produkte sind Anzeigen für Produkte, die von Händlern auf Amazon.de verkauft werden. Wenn Sie auf eine Anzeige für ein Gesponsertes Produkt klicken, werden Sie zu einem Amazon Detailseite gebracht, wo Sie mehr über das Produkt erfahren und es kaufen können.
One of the requirements for the clock was that the first stroke of the hour bell should be correct to within one second per day. The tolerance is with reference to Greenwich Mean Time (BST in summer).[11][54][55] So, at twelve o’clock, for example, it is the first of the twelve hour-bell strikes that signifies the hour (the New Year on New Year’s Eve at midnight). The time signalled by the last of the “six pips” (UTC) may be fractionally different.

τρόποι επιβίωσης το κατάστημα ετοιμότητας επιβίωσης

Από την άλλη πλευρά, ο Γάλλος κοινωνιολόγος και φιλόσοφος Ζαν Μποντριγιάρ υποστηρίζει ότι όλη μας η πραγματικότητα έγινε εμπειρική. Ο σύγχρονος άνθρωπος παραδίδεται σε έναν άνευ ορίων πειραματισμό στον ίδιο τον εαυτό του. Εκεί όπου μπορεί κανείς να δει τα πάντα διαπιστώνεται πως δεν υπάρχει τίποτα να δεις. Είναι ο καθρέφτης του ανούσιου, του μηδενικού βαθμού, όπου αποδεικνύεται, αντίθετα από όλους τους στόχους, η εξαφάνιση του άλλου και ίσως ακόμη και το ότι το ανθρώπινο ον δεν είναι κατ’ ουσίαν κοινωνικό. Δεν συντρέχει λόγος να μπούμε στη διττή εικονική πραγματικότητα, είμαστε ήδη εκεί – το τηλεοπτικό σύμπαν δεν είναι παρά μια ολογραφική λεπτομέρεια της παγκόσμιας πραγματικότητας. Με λίγα λόγια, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση εμπειρικής πραγματικότητας ακόμη και στην παραμικρή στιγμή της καθημερινότητάς μας.
Πώς γίνεται η έκδοση προσωποποιημένης ATH.ENA CARD: Συμπληρώνεις (προαιρετικό βήμα) την online αίτηση και εκτυπώνεται το έγγραφο με τον κωδικό QR. Στη συνέχεια, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά απευθύνεσαι σε ένα από τα σημεία έκδοσης.
Προφανώς (αντίθετα με όσα μου είπε ο συνάδελφός της στην Καλλιθέα) η κάρτα μου ακόμα δεν είχε εκδοθεί. Την έβγαλα, ανέλπιστα, σε ένα (1) λεπτό. Αλλιώς, ακόμα θα περίμενα και πιός ξέρει για πόσο ακόμα!
Δουλειά, υποχρεώσεις, κοινωνική ζωή, προσωπική ζωή, ελεύθερος χρόνος. Όσο κι αν το πρόγραμμά μας μοιάζει με έναν καθημερινό στίβο, γεμάτο προκλήσεις στις οποίες καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε, είναι πολύ πιθανό να νιώσουμε εγκλωβισμένοι στη στασιμότητα. 
all inclusive all inclusive Cyprus holidays apartment paphos ayia napa bank buy a property in cyprus Cape Grecko – Protaras – Ayia Napa – Cyprus cape greco Cape Greco – Protaras – Ayia Napa fields central bank cipa cyprus cyprus apartment cyprus banks cyprus government measure cyprus investments cyprus property EBEA eurodance 2011 fig tree bay golden sand green dot hermes airport house in protaras interest rates investment opportunitues in cyprus jet ski race paralimni protaras Ryanair saint elias SPEA Famagusta special olympics athens 2011 sunwing villas to buy Αίμιλη Τσόκκου Αγια Ναπα γκολφ ξενοδοχων Ανδρέας Ευαγγέλου Γιαννάκη Δημοτικό Αγίας Νάπας ΕΒΕΑ Εναλλακτικός Τουρισμός – Κατασκηνωτικός Χώρος Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Αμμοχώστου ΚΕΒΕ ΚΟΤ Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων Μαρίνα Αγίας Νάπας Νεοκλής Συλικιώτης Περιβαλλοντική δράση και εξοικονόμηση κόστους Πρωταράς ΣΠΕΑ Αμμοχώστου ΣΠΕ Παραλιμνίου Σπεα Αμμοχωστου Συνέδριο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την Αμμόχωστο Σύνδεσμος Προώθησης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Αμμοχώστου αγία νάπα αγια ναπα αγιος ηλίας αρχιεπίσκοπος χρυσόστομος γήπεδα γκολφ γηπεδα γκολφ Πρωταράς Αγία Νάπα επανενωμένη Αμμόχωστο εστιατορια καβο γκρεκο καζίνο κεντρο αγια ναπας λιμνη παραλιμνιου μείωση των μεταβιβαστικών τελών παραλιακή αποβάθρα του Πρωταρά παραλιμνι πεζοδρομος πολεοδομική αμνηστία πρωταρας σκουπιδια στο καβο γκρεκο τουρισμος 2011
«ΒΕΒΑΙΑ, Η ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΦΕΥΡΕΣΗ του επιδόματος ανεργίας, που το καπιταλιστικό καθεστώς δεν δίνει γιατί σκοτίζεται για τους άνεργους αλλά γιατί νοιάζεται μην κάνουν γιουρούσι και γίνουν όλα ρημαδιό, θα είναι αποτελεσματική όσο υπάρχει κάποιο περίσσευμα από το 80% των λιγότερο φτωχών και των πλουσίων. Όμως, τι θα γίνει στο νέο κραχ; (Η ηχοποίητη λέξη κραχ παράγεται από τον ήχο κρατς-κρουτς που κάνει μια οικοδομή την ώρα που καταρρέει).
Το κιτ  περιλαμβάνει  Πολυεργαλείο σε σχήμα πιστωτικής κάρτας, σφυρίχτρα ανάγκης, σπινθηριστή με σπάγκο, Πριόνι – σύρμα, εξαιρετικά πρακτικό και άνετο στην μεταφορά, πυξίδα, Πολυεργαλείο με φακό, πένσες, μαχαίρι, κατσαβίδι, ανοιχτήρι μπουκαλιών.
Είναι αναμφίβολο ότι η ραγδαία αλλαγή στην αγορά της τουριστικής βιομηχανίας δημιουργεί νικητές και ηττημένους εφόσον κατά την τελευταία 10ετία έχουν δημιουργηθεί δεκάδες νέοι τουριστικοί προορισμοί, το τουριστικό ρεύμα αυξήθηκε πέραν του 5%, η Ευρώπη προσελκύει περισσότερους από 460 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο (World Travel Report 2010/1011), ενώ η Κύπρος δεν κατάφερε να πετύχει τις ανάλογες αυξήσεις που λογικά θα της αναλογούσαν από το γενικό μερίδιο αγοράς.
Α! Μην αγνοήσεις και το πρόγραμμα Erasmus. Δεν προσφέρεται μεν από το πρώτο έτος, όμως καλό θα είναι να αρχίσεις να ψάχνεσαι από νωρίς. Μισός χρόνος σε κάποια πόλη της Ευρώπης, δίχως ιδιαίτερες υποχρεώσεις δεν είναι κάτι που σου προσφέρεται συχνά. Προσωπικά, ακόμη μετανιώνω που απέρριψα αυτή την ευκαιρία.
-Προετοιμαστείτε για μια επίθεση. Προσπαθήστε να κλωτσήσετε το σκυλί στη μύτη αν ορμήσει προς το μέρος σας, αλλά ένα ακριβές λάκτισμα είναι σπάνιο. Ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι να αφήσετε το σκυλί να επιτεθεί: αργά και χωρίς να γυρίσετε την πλάτη σας στο ζώο, βγάλτε το παλτό ή το σακάκι και τυλίξτε το χέρι σας σε αυτό. Αφήστε τον σκύλο να σφίξει τα σαγόνια γύρω από αυτό το χέρι, σπρώξτε το ρούχο στο στόμα του και τρέξτε.
Η αλήθεια είναι πως ο κόσμος βγάζει κάρτες, τους βλέπω κάθε μέρα στις ουρές στο μετρό. Απλά, προσωπικά, πιστεύω πως δεν ξέρουν να τις χρησιμοποιήσουν και κάνουν το εξής: επικυρώνουν την κάρτα, την πρώτη φορά και μετά νομίζουν πως είναι όπως το παλιό σύστημα, δεν την ξαναχτυπάνε. Πώς να εξηγήσεις σε 300.000 κατόχους καρτών, έναν-έναν, ότι την χτυπάμε παντού… δεν γίνεται.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΝΔΡΑΣ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΧΝΙΟΜΑΣΤΕ ΖΩΑ ΖΩΔΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ιατρικά Θέματα ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΟΛΠΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑ ΟΝΕΙΡΑ ΟΦΘΑΛΜΑΠΑΤΕΣ ΠΑΡΆΞΕΝΕΣ ΕΜΦΑΝΊΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΦΥΣΗ ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΡΌΣΩΠΑ ΡΕΚΟΡ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΟΚ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΕΣΤ ΤΕΧΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ? ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΥΓΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ANDROID GAMES GOSSIP INTERNET LIFESTYLE UFO V.F.

βραχιόλι επιβίωσης εργαλείων τρομερά εργαλεία επιβίωσης

1 μήνας μέχρι την εξεταστική; Cool, έχουμε χρόνο. 20 ημέρες μέχρι την εξεταστική; Cool, έχουμε χρόνο. 15 ημέρες μέχρι την εξεταστική; Πρέπει να ξεκινήσω σιγά σιγά. Και έτσι φτάσαμε στο προηγούμενο βράδι πριν το πρώτο μάθημα που κάνεις πρόγραμμα για το διάβασμα σου μέσα στην εξεταστική, ψάχνεις επιτομές, ψάχνεις σημειώσεις, ψάχνεις αγίους, ψάχνεις τα πάντα. Για να δούμε μήπως μπορούμε να σε βοηθήσουμε εδώ.
Η επικύρωση όπως το έχει γράψει και αυτό το άρθρο αλλά και το λέει ξεκάθαρα στο athenacard.gr γίνεται ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ του τύπου κομίστρου ΚΑΘΕ φορά που χρησιμοποιήσεις ένα μέσο και σε κάθε μετεπιβίβαση. Στα οχήματα σταθερής τροχιάς και στην είσοδο και στην έξοδο. Στα οδικά μόνο στην είσοδο. Μην ακούτε τιποτα αλλο. Αυτά είναι έγκυρα.
Μην αποθηκεύσετε τίποτα στην κατάψυξη του ψυγείου,γιατί (ιδίως σε νησιά) μπορεί να κοπεί το ρεύμα από έλλειψη πετρελαίου ή πτώση ηλ.ρεύματος.Εαν παρ΄ολ`αυτά έχετε τέτοιες προμήθεις ξεκινήστε να τρώτε αυτές γιατί μπορεί να πέσει το ρεύμα και να πάνε χαμένες απο αλλοίωση.
Πριν από οποιοδήποτε άλλο μέσο προστασίας, ο λαιμός και το πρόσωπο πρέπει να πλένονται πολύ καλά (αφήνοντας πυκνό διάλυμα σαπουνιού πάνω στο δέρμα για ένα δίλεπτο) με ένα πολύ αλκαλικά στερεό σαπούνι. Το πλύσιμο πρέπει να γίνει πριν ξεκινήσουμε για την πορεία. Το πλύσιμο αυτά βοηθάει στην απομάκρυνση οποιουδήποτε ίχνους λιπαρότητας από το δέρμα του λαιμού και του προσώπου. Αυτά είναι απαραίτητο να γίνει γιατί τα λιπαρά συστατικά βοηθούν το δακρυγόνο να απορροφηθεί και να δράσει για τα καλά στο δέρμα. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να μπαίνει και οποιαδήποτε λιπαρή κρέμα στο δέρμα ή τα χείλη, όπως για παράδειγμα βαζελίνη, liposan ή μακιγιάζ.
Εάν θέλεις να μπεις στην ομάδα μας, δεν έχεις παρά να το ζητήσεις! Είμαστε ανοιχτοί να δούμε το αίτημά σου και να συζητήσουμε μαζί σου τους όρους μιας καλής εθελοντικής συνεργασίας. Οι δραστηριότητές μας αφορούν την αρθρογραφία, το marketing, την επικοινωνία, την διοργάνωση events, τη γραφιστική και το web design. Η συνεργασία δίνει την δυνατότητα απόκτησης προϋπηρεσίας στους τομείς δραστηριότητάς μας! Σε περιμένουμε στο info@citycampus.gr για πρώτη γνωριμία!
14. Το να έχεις μια φωτογραφία του χάρτη του μετρό στο κινητό σου είναι η καλύτερη κίνηση που μπορείς να κάνεις. Και το πού θες να πας θα βρίσκεις, και κανείς δεν θα καταλαβαίνει ότι είσαι ‘τουρίστας’ γιατί απλά θα κοιτάς το κινητό σου!
Λίγα λόγια για τον συγγραφέα τώρα, ο Ανθυπασπιστής Τζον «Λόφτι» Γουάισμαν μπήκε στη SAS σε ηλικία 18 ετών το 1959 έπειτα από σύντομη θητεία στη Ταξιαρχία Αλεξιπτωτιστών και έκανε μία μεγάλη πορεία διάρκειας 26 ετών με αποκορύφωμα της καριέρας του την ίδρυση, υπό τη διοίκηση του, της Ομάδας SP. Της πρώτης αντιτρομοκρατικής μονάδας πόλεων της SAS. Επίσης, τη πλήρη ανανέωση της διαδικασίας επιλογής στελεχών στη SAS η οποία παραμένει σχεδόν ίδια μέχρι και σήμερα και τέλος, την ανάπτυξη και λειτουργία του Σχολείου Επιβίωσης του 22 Συντάγματος της SAS στο Χέρεφορντ. Το 1985 όταν αποστρατεύτηκε ο τότε διοικητής του 22 Συντάγματος της SAS όπου υπηρετούσε ο Λόφτι είχε δηλώσει: «Ο Λόφτι είναι ένας θρύλος στο Σύνταγμα». Βλέπετε μία παλιά φωτογραφία του Ανθυπασπιστή κυρίου Τζον «Λόφτι» Γουάισμαν παρακάτω.
Μπορείτε να δοκιμάσετε την εφαρμογή Athens Transport Card Reader για να δείτε τα κόμιστρα των καρτών και εισιτηρίων σας, καθώς επίσης να λαμβάνετε ενημερώσεις για την λήξη τους. Επιπλέον, μπορείτε να δείτε το ιστορικό των διαδρομών και αγορών σας.
Όταν ήμασταν μικροί ακούγαμε που λέγανε ότι οι Έλληνες ξεχωρίζουνε για την κοινωνική αλληλεγγύη που επιδεικνύουν. Δεν ξέρω ποιες ήταν οι εμπειρίες των παλιότερων, αλλά αρχίζω και πιστεύω ότι μας έλεγαν παραμύθια. Δεν μπορεί να έχει χαθεί η ανθρωπιά τόσο γρήγορα από αυτή την κοινωνία. Όσοι γύρισαν την πλάτη τους στο κράτος είχαν μια αληθοφανή δικαιολογία. Ότι το κράτος είναι διεφθαρμένο. Για την αδιαφορία που δείχνουμε για τους γείτονές μας δεν έχουμε δικαιολογία.
  Προσπαθούμε τότε να απομακρυνθούμε λίγο, για να τους αναγκάσουμε να μπουν στην ψεκασμένη περιοχή αν θέλουν να μας πλησιάσουν. Ο χρόνος που Θα μεσολαβήσει για να φορέσουν τις μάσκες τους μας αφήνει το περιθώριο να προετοιμαστούμε.
Η Γερμανία, τότε μεταξύ 18ου και 19ου αιώνα ήταν κορυφαία στις θεωρητικές επιστήμες και τη φιλοσοφία. Δεν είναι τυχαίο ότι όλο το 18ο και 19ο αιώνα η Γερμανία έβγαλε ίσως τους μεγαλύτερους φιλοσόφους που αυτά που είπαν επηρεάζουν τους φιλοσόφους μέχρι και σήμερα. Η Γερμανία τότε ήταν σαν την αρχαία Ελλάδα που έβγαλε τους θεμελιωτές της φιλοσοφίας και των επιστημών. Η εποχή εκείνη ήταν ταραγμένη, γινόντουσαν αναταραχές και επαναστάσεις εδώ κι εκεί με πιο σημαντική την μεγάλη Γαλλική Επανάσταση. Ήταν η εποχή που οι μεγάλες αυτοκρατορίες ήταν στα τελευταία τους μια και δεν μπορούσαν άλλο να υπάρχουν μ’ αυτή τη μορφή. Τότε άρχισαν να γίνονται τα σύγχρονα αστικά κράτη λίγο πολύ με τη μορφή που τα ξέρουμε σήμερα, δηλαδή καπιταλιστικά.
Αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίου κόστισε πολλά εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα πληρώσουμε μέσω των ακριβότερων εισιτήριων . Να μην θεωρείς δεδομένο ότι ο μισθός των εισπρακτόρων θα ήταν πολύ μεγαλύτερος από τα εκατομμύρια που προβλέπεται να εισπράξει ο
«Αυτού του είδους οι ηλίθιοι είναι επιθετικοί άνθρωποι, μιλούν πολύ, είναι εμμονικοί με τον ανταγωνισμό και έχουν υπερβολική εμπιστοσύνη στις ικανότητες πειθούς που διαθέτουν», γράφει το περιοδικό. Τα άλλα παραδείγματα ηλιθίων που δίνει το περιοδικό, επίσης στενοί συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ, είναι ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι και ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ Κρις Κρίστι.
Είναι αναμφίβολο ότι η ραγδαία αλλαγή στην αγορά της τουριστικής βιομηχανίας δημιουργεί νικητές και ηττημένους εφόσον κατά την τελευταία 10ετία έχουν δημιουργηθεί δεκάδες νέοι τουριστικοί προορισμοί, το τουριστικό ρεύμα αυξήθηκε πέραν του 5%, η Ευρώπη προσελκύει περισσότερους από 460 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο (World Travel Report 2010/1011), ενώ η Κύπρος δεν κατάφερε να πετύχει τις ανάλογες αυξήσεις που λογικά θα της αναλογούσαν από το γενικό μερίδιο αγοράς.
04) Καλαμπόκι: Τά ολόκληρα καλαμπόκια διατηρούνται πολύ περισσότερο άπό τά σπυριά τού καλαμποκιού ή τό καλαμποκάλευρο. γι’ αυτό νά αποθηκεύετε ολόκληρα καλαμπόκια καί νά αλέθετε μόνοι σας όσα χρειάζεστε. Υπολογίστε 25 κιλά ανά ενήλικα τόν χρόνο. Ό χρόνος αποθήκευσης τού ολόκληρου καλαμποκιού είναι οκτώ έως δώδεκα χρόνια, άλλά τό σπασμένο ή αλεσμένο καλαμπόκι διατηρείται μόνο δεκαοκτώ μέ τριάντα έξι μήνες. 
Ένα τσεκούρι είναι ένα αναντικατάστατο εργαλείο που πρέπει να υπάρχει σε κάθε σπίτι. Είτε κόβετε ξύλα για το τζάκι, είτε καθ…αρίζετε ένα μονοπάτι από τα κλαδιά, είτε φτιάχνετε προσανάμματα στην κατασκήνωση, το τσεκούρι είναι ένα ευέλικτο εργαλείο. Θα έπρεπε να σκεφτείτε να έχετε ένα τσεκούρι σχισήματος κι ένα μικρό τσεκούρι για εργασίες κοπής ξύλου.
Γενικές γνώσεις. Όσο προχωράς στα εξάμηνα, αποκτάς γενικές γνώσεις. Εκμεταλλεύσου τες. Ξέρεις τι εννοώ, τα ένδικα μέσα σε μαθαίνουν για την κύρια και επικουρική βάση, τα ατομικά δικαιώματα χώνονται στα δικαιώματα του κατηγορούμενου, το γενικό ενοχικό στο ειδικό ενοχικό κτλ κτλ. Διάβασες κάπου για το Crown Jewel Defense (ή το είδες στο Suits, τέλος πάντων); Όταν μια εταιρεία εξαγοράζεται από κάποια άλλη, πουλάει πρώτη το καλύτερο της στοιχείο σε τρίτο μέρος ή σε φιλικό μέρος ώστε ο εξαγοραστής να χάσει το ενδιαφέρον του και να μην προχωρήσει στην εξαγορά.  Χώστο στο Πτωχευτικό. Πες τους Είμαι νομικάριος, bitch και ανάγκασε τους να σου βάλουν το 5αρι. Wait, για το 5αρι δεν συζητάγαμε τόση ώρα; Εεεεεεε, θα το καταλάβουν αν όλο το γραπτό είναι συνταγματικά δικαιώματα!!!
Αλλά και η χαμένη ομάδα δεν έμεινε με άδεια χέρια. Τα Praktiker έδωσαν τόσο στους νικητές όσο και στους χαμένους από ένα υπόστρωμα για να μαλακώσει τον πόνο τους και ένα κουτί που κρύβει μέσα του έναν μικρό θησαυρό, τα απαραίτητα εργαλεία επιβίωσης στις συνθήκες του Αγίου Δομίνικου. Με το φτυάρι, το σφυρί, το τσεκούρι, το πριόνι και τα υπόλοιπα εργαλεία χειρός που πήραν, μπορεί ακόμα και η χαμένη ομάδα να αποκτήσει το δικό της σπίτι για να παραμείνει ανταγωνιστική στην προσπάθειά της να επικρατήσει επί των αντιπάλων. Άλλωστε, η τέχνη της επιβίωσης βασίζεται στην ικανότητα να ξεπερνάς τις δοκιμασίες που θα συναντήσεις, χρησιμοποιώντας ό,τι έχεις διαθέσιμο και μετατρέποντάς το σε κάτι χρήσιμο με τα εργαλεία σου.
Μέχρι τώρα πως έλεγχε κανείς από το σύστημα εάν δικαίως έχω μειωμένο εισιτήριο; Μάλλον κάποιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι μέσα στο μέσο μεταφοράς (προσωπικά ποτέ μου δεν έτυχα σε τέτοιον έλεγχο, ίσως λόγω της σπανιότητας χρήσης τους, ως επαρχιώτης) και τίποτε περισσότερο, οπότε και εξ αυτού του λόγου η μη ακύρωση των εισιτηρίων ήταν συστηματικό φαινόμενο.
”Ανα πάσα στιγμή δηλαδή ξέρει το κράτος και η πολιτεία που βρίσκομαι και για πόσο βρίσκομαι…” αυτο ακριβως θελουν φιλε…στην ουσια ειναι αλλο ενα μετρο αστυνομευσης. και πεισης δεν καταλαβαινω γιατι χρειαζεται αμκα για να μετακινηθεις;; τιμ σχεση εχει το αμκα με τη μετακινηση;;;δεν αρκουν τα προσωπικα στοιχεια και η φωτο;
Ο Οδηγός Επιβίωσης είναι το πέμπτο μυθιστόρημα του Γιώργου Ζαρκαδάκη. Κυκλοφόρησε στην Ισπανία από τους Ediciones B, όπου έλαβε θερμή υποδοχή από κριτικούς και κοινό. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.zarkadakis.com/
Κλείνοντας λοιπόν αυτό το κύκλο αναρτήσεων, σχετικά με το εμπόριο σε περιπτώσεις φτώχειας, αναρχίας, πολέμου, στην παρούσα ανάρτηση, θα πούμε για το μέσο συναλλαγής (πχ χρήματα) και πρακτικούς τρόπους. [Μέρος Α’] [Μέρος Β’] Όπως είπαμε στα προηγούμενα άρθρα, το πάνω…
Η διάκριση λόγω βάρους έχει φανεί ότι επηρεάζει αρνητικά κάθε προσπάθεια των υπέρβαρων ατόμων να μειώσουν το σωματικό τους βάρος ή να αναζητήσουν βοήθεια για τον έλεγχο του βάρους τους οδηγώντας συνακόλουθα στην περαιτέρω αύξηση του ποσοστού της παχυσαρκίας.
Οκ σταματάω έχετε απόλυτο δίκιο. έχω βαρεθεί να γράφω τα ίδια και τα ίδια. Θα μας φακελωνουν θα πληρώνουμε 25 ευρώ για μια διαδρομή 5 στάσεων και θα γελάνε με εμάς που τα ανεχόμαστε. Οπότε αφήστε εμάς να πληρώνουμε τόσο ακριβα, έτσι και αλλιώς μόνο εμείς πληρώναμε και πριν. Και εσείς πάρτε τα ποδαράκια σας και θα σας φακελωνουν με τις κάμερες σε κάθε γωνιά με το κινητό και το facebook. 2017 και ακόμα ασχολούμαστε με το φακελωμα. Την επόμενη φορά που θα χρειαστείτε αεροπλάνο πείτε τους δεν σας δίνω στοιχεία να δω τι θα σας πουν. Δεν κατάλαβα δεν πρεπει είναι η μετακινηση από χώρα σε χώρα ανώνυμη. Δλδ στο κτελ γιατί να είναι ανώνυμη η μετακινηση. Οσοι δεν θέλουν το τύπου εισιτήριο από την μικρή μου ενασχόληση τους τελευταίους μήνες είναι είτε κάποιος που εκμεταλλεύεται το χάρτινο παράνομα είτε άτομο που δεν πληρώνει εισιτήριο. Απλά τώρα δεν θα σας πληρώνουμε εμείς…
-ΒΙΔΕΣ – ΠΡΟΚΕΣ – ΚΑΡΦΙΑ – ΟΥΠΑ ( όλων των διαστάσεων μεταλλικά κουτιά από “PUMΜARO” ή ΕΚΜΑ για εγκιβώτιση, αγορά βιδών με σταυροκατσάβιδο από 5 πόντους μέχρι 10 τουλάχιστον 200 κομμάτια από κάθε μέγεθος [προορίζονται και για ανταλλαγές εν καιρώ πολέμου].
Από την στιγμή που έχετε χρησιμοποιήσει όπως εσείς λέτε ελάχιστες φορές τα μέσα, θεωρώ ακατόρθωτο να σας έχουν συμβεί όλα αυτά. Εγώ που τα χρησιμοποιώ καθημερινά και όλα αυτά δεν μου έχουν συμβεί. Για την ανεξήγητη καθυστέρηση σε σταθμούς υπάρχει εξήγηση. Καμία φορά σε βραδινά δρομολόγια το μέτρο περιμένει λίγο παραπάνω (της τάξης του ενός λεπτού) για να εξυπηρετήσει όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Ειδικά στα τελευταία δρομολόγια. Ποτε μα ΠΟΤΕ στα 25 χρόνια που χρησιμοποιώ μεσα δεν έχει σταματήσει μετρό στη μέση της διαδρομης. Απορώ που το έχετε πετύχει τόσες φορές… Δεν ξέραμε να κατηγορήσουμε το νεο ηλεκτρονικό εισιτήριο για το μποτιλιάρισμα στην πόλη. Έχετε δίκιο το ηλεκτρονικό εισιτήριο φταίει που κυκλοφορούν πολλά αμαξια. Με το χάρτινο δεν τα είχαμε αυτά τα προβλήματα;;; Με το χάρτινο η επικύρωση στο μετρό γινόταν κάτω στις αποβάθρες (οπότε μπορούσες να δεις την καθυστέρηση);;; Εάν μειωθεί η διάρκεια του εισιτήριου με την έλευση του ηλεκτρονικού το συζητάμε ξανα, αλλιώς δεν βλέπω το λόγο. Όλα αυτά είναι άσχετα με άρθρο και το νέο ηλεκτρονικό σύστημα. Βασικά ίσως τα διορθώσει γιατί θα φέρει έσοδα στον οργανισμό που χάνει από την λαθρεπιβίβαση και τα παράνομα εισιτήρια που πουλούσαν στο κοινό τόσα χρόνια. Αλλά αυτο δεν μπορούμε να το συζητάμε ακόμα χωρίς καν να έχει ξεκινήσει το νέο σύστημα. Και στην τελικη νομίζετε ότι ο ΟΑΣΑ θέλει να ταλαιπωρεί το κοινό του;; Δηλαδή είπε σήμερα στους οδηγούς να πάνε πιο αργά και το μέτρο να περιμένει χωρίς λόγο 5 λεπτά ανά σταθμό;; Τι άλλο θα ακούσω Παναγία μου….
Ο οδηγός επιβίωσης που ετοίμασε το Oneman φροντίζει να σε ενημερώσει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις ώστε η φοιτητική σου ζωή να κυλήσει φανταστικά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ακολουθήσεις τους παρακάτω κανόνες.
Ναι τώρα τα ειδα.. ήταν η παρόρμηση. Χαχα πάντως οι πληροφορίες εμφανιζονται έτσι όπως πρέπει. Και έχει ειδοποιήσεις όταν πλησιάζουν οι μέρες για να λήξει η κάρτα σου. Γενικά είναι τα βήματα που να βάλει ο ΟΑΣΑ στην δικιά του εφαρμογή + username, ανάκτηση κωδικού και να θυμάται τον λογαριασμό.
Φυσικό/Νομικό πρόσωπο: Τελευταίο καταφύγιο του οφειλέτη είναι η προσφυγή στο Δικαστήριο, όπου θα ζητηθεί η ανακοπή της διαταγής πληρωμής και η μέχρι τότε αναστολή της είσπραξης. Αν αποδειχθεί η τραγική οικονομική κατάσταση, είναι σφόδρα πιθανό ο Δικαστής να προστατεύσει την πρώτη κατοικία, έστω προσωρινά. Και πάλι, όμως, μετά την οριστική εκδίκαση της ανακοπής, θα πρέπει να υπάρξει μία από τις παραπάνω λύσεις.
Ο συγγραφέας είναι ένας πρώην αξιωματικός της Στρατιωτικής Αντικατασκοπίας των ΗΠΑ. Οι άνθρωποι του κύκλου του οι οποίοι τον συμβουλεύονται για θέματα προετοιμασίας και επιβίωσης, είναι ανώτατα διοικητικά στελέχη που περιλαμβάνονται στις ετήσιες λίστες του περιοδικού Fortune, κληρικοί, επιχειρηματίες, και χρηματιστές. Ένα άτομο με μεγάλη επιρροή στο σύγχρονο κίνημα της προετοιμασίας για επιβίωση, ο Ρόουλς εφαρμόζει στην πράξη όσα λέει και γράφει: Αυτός και η οικογένειά του ζουν σε ένα καλά εφοδιασμένο και πλήρως αυτάρκες καταφύγιο, το οποίο είναι κρυμμένο σε μια οροσειρά «κάπου δυτικά των Βραχωδών Ορέων».
Όχι: Μπορείς να ζήσεις μέχρι και 6 εβδομάδες χωρίς φαγητό. Ο ακριβής χρόνος επιβίωσης ποικίλει ανάλογα με την απόσταση που έχει να διανύσει ο παθών, αλλά και με την κατάσταση της υγείας του. Το σίγουρο είναι πως το νερό και μια μορφή καταφυγίου, είναι αρκετά πιο σημαντικά.

“overlevingsuitrusting voor doomsays oxgord aqua marine persoonlijke waterfilter zuiveringsinstallatie stro voor overlevingspakket en uitrusting voor noodgevallen”

Equi schenkt aan iedereen de mogelijkheid tot gelijke, onvoorwaardelijke en voldoende toegang tot het leven. Dit is een zin met diepgaande boodschap. En het enige wat je hoeft te doen om die toegang te verwerven, is ervoor kiezen. Iedereen zomaar vrije toegang tot het leven geven zonder voorwaarden, ongeacht wie je bent of wat je doet, is een totaal nieuw paradigma. In het huidige systeem krijg je namelijk enkel voldoende toegang tot het leven als je werkt, in een uitkeringsstelsel zit, de juiste connecties hebt, voldoende euro’s verzamelt, in het sociale opvangsysteem belandt, enz. Nu de crisis hard toeslaat, vallen steeds meer mensen uit de boot, terwijl de kloof tussen arm en rijk groeit. Maar de oplossing is vrij eenvoudig, namelijk een gelijk basisinkomen voor iedereen. Dit is een onderdeel van het equi model. Iedere maand krijgt iedere deelnemer 750 equi op zijn/haar rekening. Dit bedrag stemt overeen met de huidige levensduurte in Nederland en is voldoende om in de basisbehoeften te voorzien. Het bedrag kan evenwel hoger of lager worden naargelang de consumptie- en andere prijzen stijgen of dalen.
Hoewel tegenslagen mij niet vreemd zijn geweest is de bodem nog nooit weggeslagen onder het bestaan. Maar ik denk wel dat ik als controlfreak aardig in de war zou raken als het ddw zou gebeuren. Ben niet voor niets een Steenbok, die willen omhoog en niet terug naar beneden…
Daarom keek ze zwijgend toe terwijl twee mannen efficiënt haar kleding doorzochten. Daarom zweeg ze toen de vier brieven die ze had meegekregen één voor één geopend werden; gefotografeerd; achteloos in een bak gesmeten. Daarom beantwoordde ze geduldig de zelfde vragen als altijd.
Ze slikte. Peter was er niet. De plek waar ze de omtrek van zijn lichaam nog kon zien als ze het bed opmaakte, lag er strak en gladgetrokken bij. Want Peter was dood. Ze sloeg haar handen voor haar mond om de schreeuw te smoren die zich naar buiten probeerde te worstelen.
But in the 1930’s, in the aftermath of the Great Depression, the “femme fatale” reappeared again in the “film noir”, as the fleshy gate to the abyss middle-class men were not always reluctant to fall into.
Dat hangt er helemaal vanaf. Soms moeten er dingen gebeuren en is het niet eens zozeer de duivel die dwarszit, maar de moeder gnosis die initieert. Ook creeeren de hersenen obstakels zelf om zo zichzelf daaraan te kunnen ontwikkelen, als een soort overlevings-strategie en te beschermen tegen veel ergere dingen. Dat neemt natuurlijk niet weg dat er een daadwerkelijke strijd is tegen boze machten en de noodzaak deze te ontmaskeren. Ergens in de komende tijd hopen wij meer te laten doorschemeren over Saveer en Lark, omdat dit te maken heeft met een nieuwe vorm van genealogische en sociale demonologie (o.a. familie-banden) die nogal diep gaat en waarvoor eerst voldoende voorbereiding moet zijn. We zullen hier in de serie naartoe gaan werken.
In de manier waarop ik werk speelt wezenlijk mijn visie mee dat het menselijk bestaan, ons handelen zich afspeelt tussen twee polen. Polen die tegengesteld zijn aan elkaar en tegelijk verbinding met elkaar zoeken.
Vijftien dagen na landing vormden zich de eerste cel­len die menselijke longen zouden gaan vormden, men­se­­lijke hersenen, menselijke spieren, menselijke dar­men, menselijke botten, herkenbare menselijke lijven.
Een glazen buis met een luchtsluis voerde naar het centrale deel. Weer zag hij sloten die geforceerd waren. De centrale ruimte bevatte een verhoogde vloer met bureaus waarboven rijen schermen waren inge­bouwd. Eromheen stonden dozijnen transparante, eivormige con­struc­ties, een soort capsules, die via buizen en slangen aan de vloer gekoppeld waren. Ze deden hem denken aan de incubators zoals hij die op een oude Discovery aflevering gezien had. Zo te zien waren ze alle­maal leeg. Hij liep naar de dichtstbijzijnde. Het deksel stond omhoog en de binnenkant bevatte wat blauwe drab, een lang geleden uitgedroogd residu. Hij wandelde door de ruimte en telde uiteindelijk vijftig van de eivormige capsules. Allemaal leeg. Hij tikte tegen een paar van de kunststof slangen die bij het minste al afbraken. Poreuze rotzooi, niet geschikt voor wat dan ook.
Mede-afhankelijkheid gaat over controle of verdediging en verwonding. Mensen hebben onbewust anderen gebruikt om hun gehechtheden en agenda’s te vervullen. Jullie hebben elkaar gebruikt voor de tijdelijke bevrediging van plezier, eerder dan te weten hoe je diepere vervulling creëert.  In waarheid is het enige dat je kunt bezitten de diepten van de waarheid van je eigen wezen.
Tip! Leg de cotton balls eens op het dressoir, kast, in een schaal, vaas, op tafel, schouw of zelfs in uw openhaard of kachel. Daarnaast is het ook erg leuk om de slinger op te hangen in bijvoorbeeld de kinderkamer of zelfs in uw kerstboom. Experimenteer en creëer uw eigen sfeer. En wilt u eens van kleur wisselen?
Een van de veermannen moet hem naar het Rode Wolken Huis hebben gebracht. reus staat in de deuropening en neemt alles in zich op. Het is zijn eerste keer hier, daar ben ik zeker van. Ik ben hier al een eeuwig­heid. Hij draagt vreemde kleren, grof en lelijk. Waar komt hij vandaan, de bergen?
De volksvergadering nam in den beginne beslissingen met betrekking tot alles wat het stamleven betrof: recht, politiek, oorlogsvoering. Bij de opsplitsing van de stam in familiegemeenschappen vergaderde de clan nog in zijn geheel, maar voor de vergadering van de stam zelf werd met afgevaardigden, de stamoudsten of de clanhoofden, gewerkt. De 19de-eeuwse antropoloog Lewis Morgan beschreef deze organisatie bij het verbond van de Irokezen, een Indianenstam ten oosten van de Amerikaanse Grote Meren. Er wordt een Raad gevormd die vergadert in tegenwoordigheid van het volk: het volk, mannen en vrouwen, heeft spreekrecht maar de Raad beslist. Morgan stelt de zaak zo voor dat afzonderlijke niet-verwante ‘naties’ samenkomen en een Statenbond oprichten, maar in onze visie gaat het om stammen die zich van elkaar hebben afgesplitst en met de Raad hun eenheid kunnen bewaren. Het kan natuurlijk dat ook niet-verwante stammen zich bij dit verbond hebben aangesloten. Federatie van stammen die geleerd hadden in vrede met elkaar te leven was zeker niet onmogelijk en ook bij zo’n federatie werd een overkoepelende Raad gevormd bestaande uit afgevaardigden van de gefedereerde stammen (het woord ‘federatie’ komt van het Latijnse ‘foedus’, dat ‘vertrouwen’ betekent). Maar in veel gevallen is de Raad een restant van een oorsprongsstam die door bevolkingstoename is opgedeeld geraakt in afzonderlijke stammen en daarbinnen dan weer in familiegemeenschappen. De dialectiek tussen Volksvergadering en Raad vinden we ook bij de Grieken: ‘agora’ (‘verzameling’) versus ‘boulè’ (‘raad, beleid, volkswil’) en al evenzeer bij de Romeinen: ‘comitium’ (‘samenkomst’) en ‘senatus’ (‘senaat’, ‘raad der ouderen’). In principe bestonden de eerste Raden mijns inziens uit de familiehoofden van de stam. Onze parlementaire geplogenheid om met twee kamers te werken (in België de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat , in Nederland gewoon de Eerste en de Tweede Kamer) heeft dus hoe dan ook een lange voorgeschiedenis. In België moest je nog niet zo lang geleden als kandidaat-senator minstens 40 jaar zijn. Niet toevallig heeft de Belgische Senaat een bevoegdheid als bezinnings- of reflectiekamer; in Nederland ziet men de zaak ook zo in die zin dat de Eerste Kamer te overhaaste, door de ‘waan van de dag’ genomen besluiten van de Tweede Kamer moet kunnen tegenhouden.
Samuel viel bijna toen iemand tegen hem opbotste en zich toen panisch aan hem vastklampte. Hij kneep even bemoedigend in het warme lichaam dat schokte van het huilen. Hij herkende de veren in het haar, veren die nu bezoedeld waren door iets nats, iets roods. Ondertussen waren er nog kinderen die de trap probeerden af te komen, opgejaagd door het geroep en gegil dat nog altijd voortraasde. Samuel trok het meisje van hem los. ‘Ilse,’ zei hij. ‘Wat is er gebeurd? Waar is Gaetan?’ Een blik in de betraande ogen van het meisje maakte hem duidelijk dat hij geen antwoord moest verwachten. Hij gaf het meisje door aan de man die achter hem stond te wachten en gebaarde naar de kinderen dat ze snel verder moesten lopen. Zelf liep hij verder de trap op. Bloed, verdomme, wat is er gebeurd?
De bootsman Barnabas Wade heeft de leiding over de excursie. Hij heeft vier matrozen bij zich, met pikhouwelen en scheppen in de hand. Aan wal verhullen ze hun onmenselijke trekken met petten en sjaals. Een jonge matroos genaamd Tobias heeft de dubieuze eer om het lid van de Griek te dragen.
Giechelend namen we zogenaamd afscheid in de Elevatorsatelliet. Ik zweefde door de slurf, die uit veiligheidsoverwegingen maar één persoon tegelijk doorliet, naar de deur van de pendelsluis terwijl Lars met gespitste oren wachtte in de satelliet. Zodra ik de pendelsluis binnen zweefde, weerklonk ‘ping’. Lars zette keihard af en lanceerde zichzelf met zijn armen naar voren door de slurf.
Want dat is ook nog een ding. Je kan altijd zeggen ik doe dit of ik doe dat maar de meeste mensen doen dat gewoon niet. Ik deed het de eerste 5 keer wel en de 6de keer stond ik vast. Zie dat verder ook heel veel gebeuren.
Uiteindelijk zou men ook het geheel der dingen een naam geven: de kosmos, de orde in de Chaos, tot stand gebracht door het woord (Logos). En ook het geestesvermogen dat al dat moois verwerkelijkte, het blikveld (de oorspronkelijke betekenis van het Griekse ‘nous’ voor geest of verstand), ging men als een verzelfstandigde kracht zien. De geest maakt zich in die zin los van het lichaam en verschijnt als vrij. Deze opvatting zou eeuwenlang stand houden en pas met Heidegger fundamenteel in twijfel getrokken worden. Heideggers Dasein (er zijn, in de wereld zijn vs. tegenover de wereld staan) brengt ons bij een van de grondslagen van ons psychisch beleven: de tweespalt tussen het opgaan in de dingen en het afstand nemen. We hebben dit reeds aangeroerd wanneer we vrouw met ‘samen’ hebben geassocieerd en man met ‘tegenover’. Die tweespalt leeft dus nog vinnig voort in de populaire ietwat afgezaagde tegenstelling tussen gevoel en verstand. In wezen vormt de tweespalt een hechte eenheid. Afstand nemen en opgaan in de dingen wisselen elkaar voortdurend af en liggen voortdurend in elkaars verlengde. Samen vormen ze de oorsprong van onze waarnemingen en onze woorden. Wetenschappelijke taal en methodologie (gebaseerd op een strikte subject-object scheiding) nemen echter alleen afstand, ze gaat niet of nog nauwelijks op in de dingen. Daarom slaagt wetenschap er niet in het geheel van de werkelijkheid te vatten. In haar doortastende houding streeft ze dan maar naar de uitschakeling van het subject. Maar steeds zal iets aan de greep van de wetenschap ontsnappen, dat ‘iets’ dat gewoon aan de Taal zelf ontsnapt. En daarom zullen we steeds ook open staan voor ‘esoterische’, ‘onwetenschappelijke’ denkbeelden zoals de psychoanalyse van Lacan, hoe spartelend deze denkbeelden ook zijn in hun poging het onuitspreekbare uit te spreken. Zelfs de meest positivistische wetenschapper laat zich soms gaan en schakelt over op een andere manier van kennen. In dit zich laten gaan is men bij de dingen, in plaats van tegenover de dingen.
Even later vertrekken de broers. Ahab wankelt van de wijn. Zijn rechterbeen is van ivoor, kunstig gesne­den uit walvisbeen. Hij legt een van zijn grote handen op de schouder van zijn broer, voor steun.
Converseren betekent openlijk tegengesteld zijn en houdt in dat men dat door middel van het woord doet. Het is, op de goede manier, dezelfde dienst in duidelijkheid die geen confrontatie of tegenstelling vreest om zich aan de belangen van de ziel over te geven. Dit is de manier om een gelukkig persoon te worden. Niets is zo slecht als een hart vol moord en een mond niet in staat om te spreken. Een goed huwelijk wordt gekenmerkt door een gezonde zin voor het gemeenschappelijk belang waartoe er open communicatie is. Therapie, politiek en religie kunnen de onderwerpen zijn die men vermijdt met vrienden maar voor de leden van een familie is religieus en politiek converseren of het praten naar een wetenschappelijk denkmodel de manier om de band te bevestigen.  
De voorstelling van de wereld en van onze eigen gemoedstoestanden is zoals we hebben gezegd gebaseerd op de zintuiglijkheid van onze visuele waarneming en op haar mentalisering. Onze voorstellingen en het menselijk leren in het algemeen verschijnt als een slide-in tussen onze zintuiglijkheid en onze omgang met de wereld. Die zintuiglijkheid van onze mentale ervaringen vinden we terug in de wortels van onze filosofiegeschiedenis: de pre-socratische filosofie behelst een in wezen situationele en zintuiglijke ontologie en kennisleer. Kennis is in-zicht, geen verstandelijke gevolgtrekking. Wat we zagen was waar. Over wat we niet zagen wisten we niets. In de veranderingsfilosofie van Heraclitus en de zijnsleer van Parmenides (6de-5de eeuw v. Chr.) leeft de filosoof nog in de dingen, hij is samen met de dingen in het hier en nu. De mentalisering liet evenwel toe de inhoud van de beeldvoorstellingen te verzelfstandigen en dat gaf aanleiding tot een gans andere metafysica, die we een metafysica van het ‘tegenover’ kunnen noemen.
Voor de bands is het zaak dat ze allen een keer een kans moeten hebben want ik hoor vaak bands die heel goed zijn in de oefenruimte blijven spelen, ze hebben geen promotor en als ze zich aanbieden kijkt men liever de beroemde kat uit de boom en kiest men vaak de bands die zij al vaker hebben geboekt.
37. Het model van Ulrich LibbrechtIntelligentie’ix, deze empathie kan de persoonlijke nood of overlevings-drang overstijgen. Een voorbeeld hiervan is de ouder die zijn of haarleven in gevaar brengt of zelfs opoffert voor het overleven van zijn ofhaar kind bij het afstaan van een orgaan. Emotioneel evolueren we vanego-intentionaliteit naar alterintentionaliteit. Libbrecht spreekt hier over“mystiek bewogen worden”.Mijn illustratie met het kind is weliswaar beperkend, want het lijkt alsofze een gewone evolutie- of tijdsas is: van baby naar volwassene. Dit isniet zo. Je kunt op deze as ook tijdsonafhankelijke energievoorbeeldenplaatsen. Zo is een mens, die zich bovenaan de as positioneert, vrijer inenergiegebruik dan een dier, dat lager zit. Een dier kan meestal vrij rond-lopen, maar doet dit met minder inzicht dan een mens. Bovendien zaleen dier leven met de beperkingen van zijn omgeving. Wij proberen dezebeperkingen te doorbreken met onze intelligentie (of eerder met onsbewustzijn11). Zo kunnen wij een brug bouwen over een rivier om deappels aan de overkant te plukken, maar een wolf kan niet bij het lamdat aan de andere kant zit. Een dier is op zijn beurt vrijer dan een plantvanwege bijvoorbeeld zijn bewegingsvrijheid. De meeste planten kun-nen zich enkel naar de zon richten, maar kunnen niet op stap gaan enkunnen niet kiezen waar ze groeien. Een plant is dan weer mindergebonden dan een steen, die we helemaal onderaan plaatsen. Een steenligt daar maar te liggen en ondergaat de stralen van de zon (misschien ishij de gelukkigste). Zo kun je de hele natuur op deze as mappen. Ook ditzijn illustraties van gebonden en vrije energie.Bekijken we nu de horizontale, oftewel de informatieas. Informatie kanworden beschreven als een manifestatie van twee componenten. Er isrationele informatie, zoals cijfers, letters, kennis, en er is emotioneleinformatie, ook gevoelens genoemd, zoals liefde, vreugde, verdriet,woede. Spontaan associëren we vooral het begrip ‘kennis’ met informa-tie. Dit soort kennisinformatie is vandaag het centrale begrip in onzeinformatiemaatschappij. We gebruiken deze cijfers, letters en feiten omdaar een inzicht uit te ontwikkelen dat we dan kennis noemen. Met rati-onele informatie kan ik wat ik denk of weet aan u doorgeven (denk aande tekst die u nu leest). Maar u zult het met mij eens zijn dat dergelijkeinformatie, letters op een blad papier, slechts een stuk is van wat ik echt11 Hoewel dat laatste minder evident is als uitdrukking. Het is immers niet eenduidig te beschrijven wat ‘bewustzijn’ is. In deze context beperken we ons tot de definitie dat het bewustzijn die eigenschap van de mens is waarbij hij bewust is van zichzelf, van zijn ‘zijn’, vandaar ‘bewust-zijn’. 27

“waar te kopen overlevingsuitrusting minimaal overlevingsuitrusting”

Een privécapsule van NonVitae GmbH haalde me thuis op en bracht me, laag over de aarde scherend, naar de Makoua Elevator in Congo-Brazzaville. Ik was de afgelopen jaren al vaker met de lift de ruimte in gegaan, toch ging mijn hart sneller kloppen toen ik de machtige kabels zag die als bergen in de aarde verankerd waren en hoog boven mijn hoofd vervaagden. Deze keer was anders. Deze keer was echt.
De dood van de eerbiedwaardige Marcellina liet de laatste resten van de oude vrede in Offa’s Hal in rook opgaan. Deels letterlijk: een stal stond al in lichtelaaie, een in brand gestoken man liep als een fakkel naar de Hal, zwaaiend met zijn zwaard tot hij neerviel en tot benige sintels werd. Ja, Offa’s achtergebleven familie viel nog verder uiteen door de moord op de koningin-moeder, van wier vertrek kennelijk niemand op de hoogte was geweest. Maar dat laatste had het gekonkel en de intriges alleen maar aangezwengeld. De terugkeer van de eerste overlevende van de overval leidde tot enkele dagen van schreeuwende twist en uiteindelijk tot handgemeen, dat als een felle bosbrand ineens overal rondom de Hal opvlamde. Neef tegen oom, oom tegen broer en zwager. Toen ook de vrede in de Hal zelf werd geschonden door rinkelende zwaarden, splinterende schilden en het gekrijs van neergehouwen mannen, greep de bisschop in. Hygeberht hief hoog zijn kromstaf, schreed met grote passen door de hal. ‘In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti!’ galmde zijn machtige stem; de strijdenden lieten hun zwaarden zakken, weken uiteen. Hygeberht koerste tussen de haag van strijdenden door en stapte over enkele gevallenen in hun plassen bloed. Hij hield stil aan het hoofdeinde van de Hal.
Activiteitenfolder november 2015 Wat kunt u deze maand allemaal van ons verwachten? We openen onze deuren waarbij u een kijkje kan nemen achter de schermen van Prinsenhof. Daarnaast hebben we onze maandelijkse
Zolang je twijfelt is het de tijd nog niet. Op een gegeven moment denk je “nu is het genoeg”. Oh, op dat moment hoop je nog wel dat de dierenarts een mirakel klaar heeft, maar dat is natuurlijk niet zo.
‘Wat is dit?’ vroeg Samuel. Ze bleven staan bij een witte gevel. In het midden van de gevel had iemand schijnbaar willekeurig kleuren aange­bracht. Het geheel leek Samuel een weergave van een storm te zijn, gezien door de ogen van iemand die high was.
Zo op het eerste zicht, kunnen we 2 manieren bedenken waarop vormen zich weten te manifesteren of zich laten manifesteren. De eerste gaat uit van de potentiële vorm zelf, ze gaat uit van het “begin”, van de “bron”. We kunnen haar aanduiden met de term openbaring. Hierbij onthult de vorm zichzelf vanuit haar voor ons vormloze gedaante. Ze opent zich, toont zich en maakt zich zichtbaar, ze treedt uit haar verborgenheid of vergetelheid. Of in de letterlijk betekenis: de vorm laat zich ont-dekken. Een voor de hand liggend voorbeeld hiervan zijn ontluikende bloemen en soortgelijke fenomenen. Deze “openbaring” sluit omzeggens perfect aan bij het Griekse woord voor ”waarheid”, alètheia, i.e. dat wat niet (meer) verborgen is, ontsluierd is en haar/zijn “ware natuur” laat zien. De tweede wijze gaat van haar kant uit van de menselijke actor die in het spel is en bekijkt de zaak eerder vanuit het eindresultaat dat het werk is van een menselijke tussenkomst. We kunnen ze best etiketteren met de term constructie. De werkelijkheid van de vorm is nu het resultaat van “constructieve” menselijke operaties, van actieve creatieve vormgeving als gevolg van gemaakte onderscheiden, bepalende beslissingen of ook wetenschappelijk inzicht, waarbij telkens een vooraf in geen enkele gedaante bestaande werkelijkheid of een relatie in die werkelijkheid in het leven wordt geroepen, en dit door het werk van als dusdanig bedoelde menselijke interventies. Bijvoorbeeld: twee mensen zijn pas daadwerkelijk gehuwd wanneer een ambtenaar van burgerlijke stand (of een priester) het koppel bedenkt met een toverformule in de trant van: “Ik verklaar u tot man en vrouw.” We hebben hier te doen met een zuivere “constructie” en die is puur mensenwerk. “Openbaring” en “constructie” verschijnen echter niet zo maar als tegengestelden. Het verschil ligt erin dat “constructie” geen onderliggende versluierde “ware aard” vooronderstelt. De “openbaring” is wezenlijk geen resultaat van menselijke creatie, het is geen zuiver mensenwerk zoals dat effectief het geval is bij “constructie”. Maar in beide gevallen gaat het om fenomenen waaromtrent over de onderliggende aard alleen maar onbewijsbare veronderstellingen kunnen worden gemaakt. De eventuele verborgen aard, zoals die verondersteld wordt bij “openbaring”, is immers in geen enkel opzicht toegankelijk voor waarneming of onderzoek.
Alles druipt inmiddels van het water. De muren van gestapelde stenen zijn bedekt met mos zo weelderig als een dierenpels. Op de daken groeien varens. Een ingestorte schoorsteen wordt nooit meer gerepa­reerd, de stenen worden weggehaald en gebruikt voor andere tijdelijk bouwsels.
Gekonditioneerd naar het gezag van de natuur verliest men niet het bewustzijn omdat de tijd van nature dynamisch is: geen maat van de tijd blijft dezelfde (uitgezonderd de impuls van een quasar). Vanwege die verandering moeten we, onder dat subtiele commando, alert blijven daar een uur niet een uur is, een dag niet een dag en een jaar niet een jaar. Die verandering garandeert de continentie van het bewustzijn. Wat betreft kulturele verandering hebben we het tegengestelde effect: vanwege het fixeren van de tijd naar een gemiddelde, een zone of een seizoen, verliezen we de dynamiek ervan, de aanpassing ervan aan de plaats, en de geleidelijke verandering ervan van nature. Met een gemiddelde worden we rigide en met een zone verliezen we het kontakt met de ruimte die door de tijd wordt beschreven (identiteit). Met de zomertijd ontwikkel je een schok van verandering i.p.v. de subtiele, geleidelijke, vloeiende verandering. Vanwege deze laatstgenoemde tekortkomingen van de kulturele tijd lijdt de mens eronder er buiten geplaatst te zijn, uitgeput rakend in compensaties en zich slecht voelend in een staat van verwarring van identiteit in het hier en nu. We spreken van kulturele neurose of een collectieve schizoïde toestand die uit kan breken in een psychose van oorlogvoeren of algemene criminele ongehoorzaamheid. De laatste konditie van normale kulturele neurose houdt vervreemding in van het bestuur van de ziel welke inspireert tot geweten t.a.v. de natuur middels het (collectief) overlevings-instinct.
Wie als kijker leep en bedreven is, kan dan ook gemakkelijk in zijn of haar omgeving een eigen “kleine oorlog” opstarten. Sinds de eerste afleveringen van “Charles & Michel …” neemt elke dag het aantal meldingen toe van bizarre zij het veeleer kleine misdrijven. Vergiftigde huisdieren, kranten die verdwijnen uit de brievenbussen van abonnees of die vervangen zijn door Arabische of Turkse equivalenten, inbraken op smartphones, mensen die overtuigd waren dat ze bij de beenhouwer een varkensgebraad hadden gekocht maar blijkbaar opgescheept zitten met lamskoteletten, en dergelijke meer. Er is zelfs een geval gemeld van een dame die ’s morgens voor het werken gaan nog haar katholieke echtgenoot had gekust, maar bij haar thuiskomst ’s avonds moest vaststellen dat de plaats van haar man ingenomen was door een gebaarde profeet die, braafjes in de zetel, in jelleba naar een Arabische tv-zender aan het kijken was! Maak dat mee!
Mijn buur en naaste werd deze morgen wakker met een atavistische schreeuw: “Het is niet lang meer wachten tot hoofd en voeten weer van plaats wisselen. Dat de liefdesoffers weer plaats maken voor werken van trots en eer; het schijngeluk van de gemakzucht het weer moet afleggen tegen de vreugde van de moeizame inspanning; het zuigen op de werkelijkheid weer vervangen wordt door het uitblazen van de droom; de nog overblijvende vrouwen zich weer verheugen in de zekerheid dat er minstens één man zich opmaakt om ze zonder expliciete instemming te verkrachten; gans die misleidende nevel van emancipatie en “rechten van minderheden” (getelde en ongetelde) wordt straks genadeloos gerecycleerd. De twee vroegmoderne instituten die de 21ste eeuw hebben overleefd, zijnde de school en het parlement: naar Bokrijk ermee – alle twee vervangen door iets dat voor zich uit kijkt, en zo dat niet kan: de eeuwige ascese! Die ganse rotzooi die gewauwel breit overheen het simpele feit dat 2+2=4. Al die daders die zich met hun mooi praatjes tot slachtoffer verheffen (maar eigenlijk zich verlagen), en daarvoor vergoed willen worden, alleen maar roven en stelen!” – “Hé, opstaan. Je moet gaan werken, het is pas vrijdag vandaag.”
Op maandag 13/5 heb ik een afspraak bij VSO (een uitzendorganisatie, Voluntary Services Overseas. Er lijken mogelijkheden voor mij te zijn te worden uitgezonden naar Ethiopië of naar Tanzania. Er komt misschien nog een land bij om uit te kiezen: Papua New Guinea (PNG). De andere helft van dat eiland was vroeger van Nederland en heette toen Nieuw Guinea. Nu is dat van Indonesië. Papua New Guinea is zelfstandig, maar het is er een beetje een zooitje. Aan de noordkant van PNG heeft VSO contacten met een ziekenhuis met een grote verloskunde-afdeling. Ongeveer net zo druk als hier in Bawku. Over twee en een halve week hoor ik het wel, of dat echt iets is voor mij om over na te denken. Het is er altijd groen, er zijn twee regentijden en het is er altijd tussen de 23 en 30 graden. Als je daar een tuin hebt heb je altijd werk en waarschijnlijk ook altijd eer van je werk. Er is in PNG wel verbazend veel criminaliteit, maar in het noorden, waar ik misschien zou kunnen komen, weer wat minder….
Mevrouw van Zanen schudt haar hoofd. ‘Voor hem moet u een onthef­fing aanvragen. In principe mag ieder huishouden één robot erop nahouden zonder dat die meetelt voor het arbeidspotentieel. Tenzij het natuurlijk een Kolossus is.’ Ze schatert het uit om haar eigen grapje. ‘Alsof iemand een Kolossus in huis zou nemen, hè?’ zegt ze als wij niet reageren. Dan komt ze ter zake.
Links is het hokje waar zijn privaat gesitueerd is. Rechts de toegangs­deur tot zijn hut, die hij openlaat om extra beschutting te creëren. De boeg van de Baal ontneemt vrijwel alle zicht op de rest van de baai. Boven zijn hoofd torent het overdreven hoge voorkasteel.
11 Voor alle acties geldt OP=OP Extra weekend voordeel opvrijdag20&zaterdag21maart bij Jan Linders Runderriblappen voordeelpak 1000 gram Prijs per voordeelpak 1000 gram % KORTING Douwe Egberts pads of capsules alle varianten m.u.v. Senseo 10/36 stuks Prijs per pak/zak vanaf % KORTING DIEP VRIES Iglo vissticks 17+3 stuks 4.39 Prijs per pak % KORTING HeletrayPepsi, Sisi Orange of 7UP tray 6x 4×33 cl Prijs per tray % KORTING Jan Linders Haelen Linsenhof 5 Jan Linders Ittervoort Begoniastraat 12 Jan Linders Roggel Dorpstraat 11 Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.
We stonden aan de voet van de Elevator: moeder, Lars met de huilende Ella op zijn arm en ik. Een spoed­opdracht van Non-Vitae, eentje die veel geld zou opleveren, of me mijn baan kosten als ik zou weigeren. Ik had niet zo hard geleerd en gewerkt om dat te laten gebeuren ook al betekende dat het hals over kop spenen van mijn zes maanden oude baby en het missen van moeders zesenzeventigste verjaardag volgende week.
Maar wat bedoelen we met dierenrechten? Dieren delen na de verkiezingen de regeringsformateur toch hun verzuchtingen niet mee? Ze schrijven geen Bijbels, Universele Verklaringen of Communistische Manifesten. Katten spreken onder elkaar niet af wat mag en niet mag bij het vangen van vogels. In de publieke opinie worden dierenrechten vooral geassocieerd met het vermijden van nodeloos geweld op dieren. Biggetjes hebben “recht” op verdoving als ze gecastreerd worden, maar blijkbaar niet het recht om met hun natuurlijke teelballen door het leven te gaan. Dierenrechten betreffen dan eigenlijk het recht van dieren om zonder pijn door ons verhandeld en gebruikt te worden. Met alle discussies dienaangaande (b.v. over het islamitisch slachten): want wat pijn is, weten we nauwelijks. Sommige gevangenen in Guantanamo Bay citeren bij hun foltering verzen uit de Koran, terwijl wij het al lang zouden uitschreeuwen en om genade smeken. Dierenrechten hebben verder ook betrekking op hun leven in hun “normale”, “natuurlijke” en evolutionair gegroeide habitat (m.a.w. afschaffing van dierentuinen en zo). Maar of de destijds uit een dierentuin ontsnapte gorilla Bokito liever in Midden-Afrika zou wonen dan in het inderdaad zo saaie Nederlandse Blijdorp (let op de naam!), dat weten we niet. En de experts verdienen alleen geld met te doen alsof ze dat weten en verkopen tralala die de eerste de beste Vlaamse varkenshouder ook kan vertellen.
De echte stad ligt natuurlijk hogerop, daar tegen de rots Krabbenpunt aan. Verder bij de haven vandaan, langs de tijdelijk opgeworpen houten bouwsels, de verzakte paalhutten en armzalige woonsloepen van de vissers, over de doorzadelende houten planken, langs de naar vis stin­kende krotten in het zand, langs al het wrakhout dat lig te wachten op het volgende springtij dat alles weer weg zal spoelen, daar voorbij verschijnen de eerste stenen huizen van Wurmwater, dat door velen Wurmwater-aan-zee genoemd wordt. De huizen die tegen de voet van de grote rots Krabbenpunt aanschurken lopen bij zwaar weer ook onder water. Bij wind uit zee verzamelen de bewoners hun schamele bezit­tingen en wachten af welke rampspoed de storm hen brengen zal.
De patrilokaliteit vergemakkelijkte ook de alliantievorming tussen mannetjes die zo sterker stonden in hun oorlogjes met andere groepen of stammen of in het behoeden van hun hulpbronnen. Met de invoering van intensieve landbouw werd dan het pleit voor de vrouwen beslecht, want hun economische rol als voedselverzamelaars ging verloren. Mannen hadden er met de verzameling van bezittingen (veestapel, graanarsenaal, etc.) nu veel meer belang bij om zeker te zijn dat de kinderen van hun vrouw wel degelijk de hunne waren maar ook om meer te ‘investeren’ in hun kinderen, waardoor vrouwen dan weer minder reden hadden om zich tegen de dominantie van hun man te verzetten. Daarenboven gingen mannen ook andere mannen gaan domineren, m.a.w. er ontstond een hiërarchie waardoor andere mannen (van lagere rang) niet meer tussenbeide konden komen als de meester zijn vrouw sloeg. Barbara Smuts wijst erop dat transcultureel onderzoek inderdaad laat zien dat de mannelijke dominantie over vrouwen correleert met de mate van hiërarchie tussen mannen zelf. Het patriarchaat werd uiteindelijk bezegeld doordat vrouwen medeplichtig werden: vrouwen konden hun belangen als mens en als moeder op de duur beter behartigen door banden aan te gaan met mannen in plaats van met vrouwen. En daarbij kwam dat zich binnen de taal seksuele ongelijkheidsideologieën begonnen te ontwikkelen (waarvan bijvoorbeeld de Bijbel uitstekende voorbeelden laat zien). Barbara Smuts verbindt dus in één lijn mannelijke primatenagressie met het mannelijk patriarchaat zoals dat in de landbouwsamenlevingen vorm kreeg. Patrilokaliteit, gebrek aan wederzijdse vrouwelijke contacten en steun, mannelijke alliantievorming; mannelijke controle over hulpbronnen, vrouwelijke medeplichtigheid en de ontwikkeling van genderideologieën: zo voltrok zich het patriarchaat.
Het is heel belangrijk om het mentale aspect van een overlevingssituatie niet te onderschatten. Leer omgaan met je angsten, door ze te herkennen en er onmiddellijk iets aan te doen. Door een positieve houding te hebben zal je versteld staan van de dingen die je kan doen in nood situaties.
Parasieten Parasieten zijn dieren voor hun overleving afhankelijk zijn van andere dieren en hun gastheer daarbij schade kunnen toebrengen. Er zijn drie typen parasieten die bij de hond vaak voor komen, te weten: vlooien, teken en wormen. Omdat deze ongenode gasten veel ongemak en soms zelfs medische problemen kunnen veroorzaken is het belangrijk om besmetting te voorkomen.
Daarna kon ik weer verder het bloeddruk meten. Bij boven de 140 of boven de 90 kregen de mensen een briefje mee met hun bloeddruk en de raad om het na een maand nog eens weer te laten meten. Om kwart voor vier kwam een ziekenhuisauto ons weer ophalen. We kregen nog een warme maaltijd met rijst en kip in een restaurant onderweg naar huis. En toen kon ik visite gaan lopen op de kinderafdeling. Tot half zeven. Om half acht werd ik weer gebeld voor een stuitbevalling. De dokter die dienst heeft en hier een half jaar is voor de chirurgie wil graag van mij leren hoe zoiets moet worden begeleid. In de wachttijd op volledige ontsluiting typ ik de eerste versie van dit verhaal.
Bewegingsloos sloeg ze de slaapkamerdeur gade die langzamerhand open kierde. Het voelde of de tempé­ratuur in de kamer nog enkele graden kelderde, en een donkere, kolkende gedaante vulde de deur­opening. Iets was niet hetzelfde – inmiddels was het geen gezichts­loze gestalte meer. Laura’s eigen gelaats­trekken staarden naar haar terug vanuit die vluchtige, dreigende massa. Rudimentaire lippen trokken zich terug in een vreugdeloze lach.
Met dit super drumstel van Playgo kun je staand oefenen en je helemaal uitleven.De trommels zijn van metaal en produceren een super geluid!De grote trommel onder is voorzien van een voetpedaal.In tota
Rijp toyonfruit op tak De close-up van het Toyonfruit op wit Rijpe toyonfruit en bladeren op witDe grote vallei bij Meer Henshaw overzietSneeuw die bij kampeerterrein op Palomar-Berg vallen Kampvuur in primitieve adobehutTijuana de chaos van het grensovergangverkeer De wilde oogst van de de zeepinstallatie van Californië Lange lijnen bij de grensovergang van Tijuana
Camping survival ketting zaag, 73 cm lang met twee handvaten. De ketting is een zelfde soort ketting als van een motor kettingzaag en is ijzersterk. Zaagt hout. Ideaal voor op de camping of voor op survival.Binnen één dag geleverd!Kom ook eens langs in onze winkel, Campvelt Dump Store, Burgwalstraat 16, Kampen.
In ons ziekenhuis is alles in een Kerststemming: alle afdelingen zijn uitgebreid versierd met slingers en ballonnen, uit alle TVs op de afdelingen komt Kerstmuziek met Christmas Carols, soms gezongen door een Engels koor, soms door een Ghanees koor. Ook staat op de meeste afdelingen een Christmas Box met een grote gleuf, maar er wordt vaak alleen maar muntgeld in gedaan. De grootste munt is 40 eurocent waard, nl de één cedi munt, maar die wordt maar zelden gebruikt.
Zohra dacht na. ‘Een ander circuit misschien?’ gokte ze. Feit was dat het veel eenvoudiger was om een lijk met de lift te verplaatsen dan via de trappen. Blijkbaar had de slachter voor zichzelf een manier gevonden om dat probleem op te lossen.
In bed ben ik de meester van hen al. Zij willen hun genot, hun ene eeuwige Hemelse moment. Zij hebben mij nodig, ik kan ze geven wat zij willen, of het hen ontzeggen door onhandig te zijn, of niet te reageren, door te huilen of te lachen.
Nieuwsbrief aan de vrienden van OK maart 2015 nr. 76 Agenda Zaterdag 21 maart 2015: Bingo Zondag 3 mei 2015: Bikersday Dinsdag 5 mei 2015: Nationale bevrijdingsdag. Meer nieuws hierover volgt nog. Maandag
Ik leer nog steeds, van Nokie Edwards heb ik trucjes mogen leren om met de fingerstyle aan de gang te gaan. Nokie Edwards is de lead gitarist van The fameuze Ventures waar ik in 2002 op Europese tour mocht gaan. Het was heel leerzaam en de vrije tijd wat wij tussen de optredens door hebben, leerde hij mij The American art of soloing, met gebruik making van losse snaren in een akkoord en spelen met gebruikmaking van jouw vingers.

“beste overlevingsuitrusting 2015 beste overlevingsuitrusting abonnement box”

Dit is een e-boek converteerbare download aangeboden door De orde van de tijd. De online versie biedt links naar een filognostische gids van verduidelijkende afbeeldingen http://theorderoftime.com/spiritueel/gids.html en linkt op naar de lijst van termen die hieronder is toegevoegd aan deze download, maar niet woord voor woord is opgelinkt als op het internet.
De kilometers die volgden, zweeg Harrald. Zijn hoofd was druk. Hij verbaasde zich over de opmerkzaamheid van Ariadne. Tegelijk proefde hij in haar doen en laten een mechanische kwaliteit die hem voorzichtig deed twijfelen aan haar menselijkheid. Dan keek hij weer naar haar soepele bewegingen en bewonderde hij haar lichaam. Dat was voldoende om de verschillen te bagatelliseren en excuses te bedenken. Ze heeft alleen in virtuele werelden geleefd, zonder echte mensen, zonder contact. Alsof ze door wolven is opgevoed.
d. Relatieve impact advertenties. Ik ben ervan overtuigd dat de reclame en de advertenties die massaal via ICT, in het bijzonder de sociale media, worden aangeboden nauwelijks de aandacht van de internetgebruiker weten te capteren. Ads die je bijvoorbeeld op Facebook of YouTube opgedrongen worden, kanaliseren amper ons consumentengedrag, analoog aan de wijze waarop tv-kijkers bij een reclameblok (een “pauze” in de ogen van de kijkers) even gaan plassen of een drankje uit de ijskast halen. Alvast maken ze ons in het geheel niet tot dociele, gewillige en gehoorzame consumenten. De doorsnee internetgebruiker surft niet zo maar eindeloos op basis van de aangeboden links en de associaties die op het scherm verschijnen. Uiteraard laten we ons wel af en toe eens verleiden, maar dan steeds omdat een en ander aansluit bij onze interesses en onze nieuwsgierigheid. Mensen gebruiken internet toch vooral om iets op te zoeken of om hun administratie in orde te brengen. En natuurlijk voor ontspanning (muziek, games, enzovoort) maar hoeveel tijd brachten heel wat mensen destijds soms niet door aan hun tafel met het spelen van Solitaire of het oplossen van kruiswoordraadsels? Anderen gebruiken internet om zich creatief te uiten (bv. computermuziek, tekenen, dingen ontwerpen, enzovoort). Veeleer dan dat internetadvertenties ons al consument disciplineren, blijken de ads het resultaat te zijn (en niet de bron of oorzaak) van ons doen en laten op Google, Facebook, blogproviders, enzovoort. We produceren de ads zelf, al weten we niet precies welke producten, diensten of sociale verhoudingen we voortbrengen via het profiel dat de internetgiganten over ons opstellen op basis van ons voorgaand digitaal gedrag.
4 Aanbiedingen zijn geldig van 17 t/m 21 maart Peper pastei gram 0,79 Heerlijke pastei met fris groene pepers Grill ham gram 1,49 Magere gegrilde achterham uit eigen keuken Cuzi gram 0,99 Malse fricandeau in een heerlijke saus (alleen even opwarmen) Minute steak gram 1,19 Magere varkensfilet met een olijfolie marinade (baktijd 4 min.) Iedere dinsdag: verse worst 100 gram 0,59 Iedere woensdag: varkensgehakt 500 gram 2,39 Dorpstraat 23 Baexem Tel. (0475) B A K K E R I J De Renet Vrijdag en zaterdagaanbieding 20 en 21 maart Abrikozen Speciaal nu voor…14,95 Appelvlaai nu voor…9,95 Rozijnenbroodjes per 5 stuks nu voor…2,50 LET OP!! Cadeaubonnen van Bakkerij De Renet kunt u nog inleveren t/m zaterdag 28 maart Uw bestelling voor zaterdag kunt u doorgeven tot en met vrijdag uur Voor brood en banket naar Bakkerij De Renet Dorpstraat 71, Baexem Telefoon (0475) ONZE NIEUWE BRILLEN ZIJN BINNEN. Kom snel binnen en bekijk wat wij u warm aanbevelen! Wij hebben weer de mooiste collecties van 2015 voor u uitgekozen! Kom dus langs en bewonder onze nieuwe collecties. Kapellerlaan Roermond – telefoon: (0475) meer informatie op Bij ons kunt u terecht voor o.a.: groencompost – potgrond – tuinturf boomschors – houtsnippers storten groenafval Kelperheide SZ Kelpen-Oler Tel. (0495) Weet wat u doet ga naar De Markthal, met kwaliteit en prijs zit u altijd goed. NIEUW Boerderij kip schnitzel Per stuk SUPERPRIJS: 7 STUKS voor… NIEUW Verse magere speklapjes HELE KILO voor maar… NIEUW Gehaktballetjes in ambachtelijke tomatensaus HELE KILO voor maar… Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. NIEUW Boeren Broodje Gezond gebakken spekjes met eieren AANBIEDINGEN VAN DINSDAG T/M ZATERDAG – U kunt nu ook ons lekker broodje bij ons in de zaak eten. DEZE AANBIEDINGEN ALLEEN GELDIG IN DE MARKTHAL, NIET OP DE WEEKMARKTEN! De Markthal heeft iedere dag vers gebakken broodjes belegd, koud en warm, super lekker super goedkoop. De Markthal Natronchemieweg 1, Herten – tel Wij zijn elke dag open!! maandag t/m vrijdag uur, zaterdag uur Zie ook onze aanbiedingen op onze website: Oproep: Hebt u een ZORGVRAAG aan DE GEMEENTE LEUDAL? De laatste maanden krijgt Ronduit Open veel signalen van burgers die zich zorgen maken en vastlopen met (betrekkingtot)hunzorg-en/ofhulpvraag.ronduit Openwildekomendemaandmeerduidelijkheidkrijgenoverwaterallemaalmisisgegaanindezorg,begeleiding, huishoudelijke hulp of uitkering van u of uw familielid. Natuurlijk willen we ook de positieve verhalenvanuhorenzodatwedezepositieveervaringenals voorbeeldmeekunnennemeninonsoverleg. Neem contact op met de fractie RONDUIT OPEN: Rob Flinsenberg Tel: Andre Kierkels Tel: Richard Verheul Tel: Jan Engelen: UW ZORG IS ONZE ZORG, RONDUIT OPEN! BEZOEKERS NODIG? GEZIEN.NL wij strijken uw was uur per dag online, mobiel en in de krant Wist u dat wij: Een heerlijke Paasbrunch hebben? Een nieuwe kleine kaart hebben, die de hele dag doorlopend verkrijgbaar is? Weer geopend zijn vanaf uur? Weer een leuke ladies middag hebben op 9 mei in het teken van heerlijk genieten aan de Maas in Kessel Hostellerie de Neerhof Kasteelhof 1 – Kessel – T: (077) Kijk voor meer info op onze site:
Mijn nieuwe voeten roffelen de kilometers onder me vandaan. Het gebarsten, overwoekerde asfalt van de Rotterdamseweg wordt een veeg van groene en donkergrijze lijnen. Ik schiet een bus voorbij; het zes­span paarden lijkt stil te staan. De passagiers, waar­schijnlijk hoopvolle migranten onderweg naar het Schip Stad, zien me gelaten voorbij rennen; sommigen zwaaien zelfs.
Visueel aardig, maar niet heel erg opzienbarend. Ook de soundtrack is niet heel erg opvallend. De structuur is leuk bedacht, met de vragen waarvan de antwoorden de aanknopingspunten vormen voor het levensverhaal van de hoofdpersoon. Wel werd dat voor mijn gevoel wat lang uitgesponnen, waardoor ik de aandacht er niet altijd bij had. Hierdoor kom ik uiteindelijk uit op 3,5*.
Aan het einde van de dag breekt een nieuwe fase aan, en wordt je opnieuw voor een keuze gesteld. Voor ieder van je overlevers wordt je voor een keuze gesteld: wie mag slapen (op de grond of in een bed, als je die gemaakt hebt), wie staat op wacht, al dan niet bewapend, en wie gaat de wijk in op zoek naar grondstoffen, en waar dan? In de wijk zijn in eerste instantie een drietal redelijk veilige locaties te bezoeken, maar al snel wordt dat aantal groter, tot uiteindelijk een tiental gebouwen, waaronder een supermarkt, een verlaten landhuis, en een ziekenhuis.
Voortgaan zonder enige bevestiging kan een tijd lang bestaan, maar geheel buiten de samenspraak van de goegemeente zal men zeker opbranden in het eigen initiatief. Derhalve is het van groot belang dat zowel het individu als de samenleving in zijn geheel alert blijven voor de uitdrukkingen van de zelfverwerkelijking die opstandig mogen schijnen, ketters of immoreel en afwijkend. Elkaar veroordelen is makkelijk, maar begrijpen is ietwat moeilijker. Een samenleving of individu die niet ontvankelijk is voor de werkelijkheid van de vooruitgang in het algemeen, of de tekenen van individuele groei, kan zichzelf niet corrigeren, noch zichzelf beheersen of bevestigen en in ere houden. Binnen ieder huwelijk en tussen de samenleving en de gehuwden is deze houding van waakzaamheid aangaande de werkelijkheid der verandering gelijkelijk belangrijk. Zonder positieve ontwikkeling zouden ten minste de tekenen van een geblokkeerde ontwikkeling tijdig moeten worden opgemerkt om waanzin en ziekte te voorkomen. 
Moeite met herinneren wat je deed of met wie je sprak op een dag of soms maar een uur ervoor. In de hogere rijken is realiteit heel erg in het moment. Als we iets niet vasthouden in ons bewustzijn houdt het eenvoudig op te bestaan. We hebben geen bindingen. Wij creëren onze eigen wereld rondom ons door onze geloofssystemen en gedachten en waar wij niet aan “vasthouden” bestaat niet. Alles is fonkelnieuw en wij beginnen volledig van begin af aan, moment naar moment. Wij kunnen tappen waaruit wij maar willen op elk moment en dat creëren en ervaren. Deze staat komt en gaat maar het is een oefening voor het leven in de hogere rijken. Het kan een beetje griezelig lijken wanneer het gebeurt.
ik bedoelde te zeggen, dat, mss ben ik gestoord, ik me heel wat gelukkiger zou voelen zonder geld als met. dat is het lompe er aan. (vrijwel) iedereen is er van overtuigd, geld maakt niet gelukkig. en dan komt de maar. oftewel, dan begin je weer bij het begin. en dan ben je er toch van overtuigd dat geld gelukkig maakt. dat eerste komt er dan standaard voor, met het beeld van een miljonair omringd door beveiliging tegen z’n waardevolle spullen maar die nog niet eens de liefde van een hond krijgt.
Vlooien Vlooien zijn veel voorkomende parasieten bij de hond. Ze veroorzaken veel problemen, waaronder jeuk en het daarbij komende krabben. De problemen die vlooien kunnen veroorzaken worden vaak onderschat. Een ruwe schatting geeft aan dat ongeveer 40% van alle huidklachten die bij de dierenarts terechtkomen op een of andere manier met vlooien te maken heeft. Het kan zijn dat honden overgevoelig zijn voor vlooien en dan is één vlo al voldoende om problemen te veroorzaken. Maar ook wormen worden overgebracht door vlooien. Vlooien gaan graag op voor de hond moeilijk bereikbare plaatsen zitten, zoals bij de staartaanzet en achter de oren. Wanneer een hond eenmaal vlooien heeft kan de verspreiding heel snel gaan. Vlooien kunnen tussen de 6 en 12 maanden oud worden, leggen ongeveer 40 eitjes per dag en springen gemakkelijk over op een voorbijganger.
Natuurlijk is afhankelijkheid een ruim begrip als het aankomt op voedsel. Men kan voor de voeding afhankelijk zijn van andere mensen, dieren of zelfs plantaardig leven. De kinderen zullen er geen bezwaar tegen hebben van mensen afhankelijk te zijn, de volwassenen zullen het niet bezwaarlijk vinden afhankelijk te zijn van dieren terwijl de zelfgerealiseerden er geen bezwaar tegen zullen hebben van planten afhankelijk te zijn. Net zoals een kind moet rijpen om niet afhankelijk te zijn van mensen, moeten volwassenen leren zich niet afhankelijk van het dierlijke op te stellen. In feite handelt het overgrote deel van de religie over de afhankelijkheid van dieren: het is een voortdurende prediking terwille van de menselijke waarden die vergeten worden voor het dierlijke gaand. De zuivere vegetariër mag dan gerijpt zijn en niet besmet zijn met dierlijke motieven, maar moet nog steeds oefenen om van zijn plaats te komen en niet gehecht te raken aan de vrede en inertie van de plantaardige natuur. Het kan een mystiek zijn je spiritueel te verenigen met het bewustzijn van planten. Het is zeker een vorm van spirituele therapie voor rusteloos jagende en verzamelende vleeseters. Maar eenmaal dat groene anker gevonden hebbend moet het aktief worden herinnerd dat men de verleiding van de inertie moet weerstaan. Naar behoren volwaardig gevoed is de vegetariër niet zwakker dan de vleeseter en zal mogelijk zelfs langer leven zijn energie niet verspillend aan niet-noodzakelijke destructieve levensgewoonten. Daar afhankelijk zijn van het kunstmatige en chemische het menselijk wezen te snel kan maken, niet geïntegreerd met de grotere natuur, kan de afhankelijkheid van planten te langzaam maken overmatig geïntegreerd met het plantaardige motief. Men is wat men eet, zegt men. Noch kunstmatig, noch inert zijn behoort tot de definitie van een evenwichtige geestelijk en lichamelijk gezonde persoon. Met het definiëren van het ongeluk en zijn schaduw van ziekte in de kunstmatige, dierlijke en passieve modus, bestaat het geheim van naar behoren eten eruit je te heugen dat geluk betekent dat je echt, menselijk en aktief bent. 
De eerste mensen werden de drie buffels zeker wel gewaar, maar in feite zagen ze die niet als drie buffels. Doordat ze niet op hun geur beroep konden doen, begonnen ze aandacht te schenken aan de buffels (aandacht = aan-denken, wat dus wijst op een ‘hogere’ corticale functie; een ‘besluit’ te kijken). Aandacht en concentratie zijn iets anders dan zo maar een arousal van het zenuwstelsel: bij een arousal zijn zowel de sensorische als de motorische organen gemobiliseerd, men is klaar voor actie. Aandacht is echter een puur sensorische activiteit. Vermoedelijk is door deze aandacht het waargenomene op één of andere manier ingeprent geraakt, waarbij het via de activering van bepaalde hersenregio’s tot een voorstelling werd. Recent onderzoek laat zien dat het voortdurend kijken naar een voorwerp ertoe leidt dat men dit voorwerp nadien op andere voorwerpen gaat projecteren als een misperceptie, een voorstelling van iets wat er niet is, bijvoorbeeld bij de afwas het gezicht van Jezus herkennen in een vuile pan. De eerste mensen zagen als het ware de buffels ook als men niet keek en de configuratie van de buffels verwerd tot een mentale voorstelling. Een slide-in dus! Was de gewaarwording van licht nodig om de hersenen te activeren, dan bleek de voorstelling van de buffels zelf als een trigger voor actie te kunnen fungeren. Tussen de zintuiglijkheid van de gewaarwording van lichtprikkels en de actie schoof zich een mentaal tussenelement, een mentale interface. De hersenactivering zorgde ervoor dat het beeld van de omgeving continu aanwezig was zolang de ogen open waren, en zelfs als de ogen dicht waren kon men zich de omgeving voorstellen. Doordat het beeld permanent aanwezig was kon een beweging én in zijn sequentie worden gezien én in zijn onderdelen worden geanalyseerd. Deze veelzijdige mentalisering werd bekrachtigd doordat ze gekoppeld was aan de taalontwikkeling. Eigenlijk was de taal een noodzakelijke voorwaarde opdat de voorstellingen bewerkstelligd zouden worden. Het beloeren van de buffels ging gepaard met klankuitingen en de coördinatie van elkaars gedrag kreeg de vorm van ‘Zie, buffels!’ Via de taal werden de voorstellingen dus als het ware met anderen gedeeld en vermaatschappelijkt. De eerste mensen konden, zoals wij nu doen, wat ze zagen als werkelijk en waar ervaren, want die ervaringen werden gedeeld met anderen, meegedeeld, gecommuniceerd (het Latijnse woord ‘communis’ betekent ‘gemeen, gemeenschappelijk’ en ‘gemeen’ is etymologisch mogelijk ‘de gedachte die we samen hebben’). Zoals een kind zich doorheen het spreken met zijn moeder of zijn vader een wereld van werkelijkheden eigen maakt. Zien is dus veel meer dan het capteren van golflengtes licht. Het vereist meer dan de transmissie van zenuwimpulsen doorheen de oogzenuw naar de hersenen: het stoelt op een complexe interactie tussen heel wat zenuwcellen in de hersenen. Het zien was ook nauw verbonden met het aanwijzen met de vinger (‘betekenis’ en ‘teken’ hebben een Indogermaanse wortel ‘deig’ die we terugvinden in het Latijnse woord ‘digitus’ voor ‘vinger’).
Wie het Rode Wolken Huis bereikt, is een gast, zolang ze kunnen betalen natuurlijk. De ponbiki Hayate verwelkomt hen, buigend en slijmend: ‘Welkom! Welkom! U vereert ons met uw aanwezigheid o-kyaku-sama. Welkom! Welkom! Wij hebben rijstwijn en meisjes, muziek en dobbelstenen.’
De held kan sterven, de ziel winnend, terwijl hij zijn lichaam verliest, maar in leven blijven na de kruisiging van de opoffering en oppositie moet ook betekenen dat men bevrijd is in dienst aan het vaderschap van de orde van de tijd die de ziel vanaf het begin begeleide. Op deze manier kan er religieus naar de Heer iedere vorm en naam zijn, politiek kan er een leven van orde, waarheid en harmonie zijn, terwijl er wetenschappelijk een eind aan het experimenteren en twijfelen kan zijn zonder de eer en identiteit te verliezen.
Kijken met ‘warme’ ogen en een ‘breed blikveld’ , dat is nodig en het maakt dat je de dingen heel anders ziet. De mist trekt langzaam op en er ontstaat een helderheid. ‘Warme ogen’ accepteren het leven zoals het zich aandient. Het is een accepterende liefdevolle blik die alles in een groter verband plaatst.
Ik hoorde het geluid weer: volgens mijn audio­sen­soren leek het gekraak het meeste op de linker voet­stappen van Meneer als hij die Italiaanse schoenen droeg die hij een jaar eerder bij de duty-free van de ruim­te­­haven had gekocht. Ongeveer 30 procent over­eenkomst. Maar minder dan 1 procent kans dat Meneer het was.
Deze morgen (vrijdag) moest ik vaststellen dat de modem voor mijn tv- en internetaansluiting ’s nachts moet bestookt zijn geweest met vreemde kosmische stralen. Het ding heeft het compleet laten afweten en een Belgacom-technicus kan zich niet vόόr dinsdag vrijmaken. Ik vrees een regelrechte ramp. Drie à vier dagen zonder computer: wat moet ik met al die lege uren aanvangen? En mijn beste vriendin is ook al door de vijand van de mensheid geïmmobiliseerd. Die is zo waar gistermiddag geopereerd: galblaas weggenomen, een handeling die noodzakelijk bleek om de hinderlijke opeenstapeling te neutraliseren van een reeks galstenen in grootte variërend van een knikker tot een kleine pingpongbal. Na 2 minuten telefoneren moet ze al uit amechtigheid de neerleggen en een paar uur volharden in een horizontale en ook nog zwijgende houding. Mezelf een paar uur verliezen met koffie slurpen en mateloos roddelen over politici en andere succesvolle seriemoordenaars, om finaal te eindigen met smeuïge verhalen over verdronken kalveren en omvergereden of van de trap gevallen familieleden en kennissen, dit allemaal bij een glas porto, un petit dernier pour la route: het zit er de komende dagen ook niet in.
Ik heb een vriend die commentaar gaf me dat het leek alsof ik was erin geslaagd om een ​​goed aanbod van brandhout te krijgen. Ik vertelde hem nee, dat was het niet brandhout. Hij was zeer verbaasd. Ik probeerde uit te leggen dat ik het gebruiken voo

“overlevingsuitrusting van kodiak outdoor camping survival gear”

In het raam van de shop zei een holo dat ze mede­werkers zochten voor de autowasstraat. het centrum had ik ook al holo’s gezien waar werk werd aange­boden. Het zou dus niet moeilijk zijn om met baantjes onder­weg mijn energie bij elkaar te verdienen.
Huiselijk geweld komt veel voor en vormt een groot maatschappelijk probleem. Sinds een jaar of tien zijn er behandelprotocollen voor huiselijk geweld ontwikkeld, waarin slachtoffer(s) en dader doorgaans een apart hulpverleningstraject aangeboden krijgen. Omdat er redenen zijn om aan te nemen dat een gezamenlijke benadering van partners vaak meer resultaten oplevert als het om partnergeweld… [Show full abstract]
Mijn onmachtige voorgangers hadden zich bezig gehouden met de herverdeling van de schamele resten, binnen de grenzen die Mook ze had opgelegd. Ik dachten denkgroter. Een einde aan de afhanke­lijkheid van de slinkende voorraden; een einde aan de macht van de Mast, aan Mooks monopolie op de resterende olie.
Ik heb erg genoten, die keren dat ik op de sneeuw geslapen heb. Dus zodra de sneeuw weer valt maak ik mijn bedje binnen op: Matje slaapzak en kussen in een bivakzak (een waterdichte hoes voor je slaapzak). Dan kan ik het geheel zo in mijn pyjama mee naar buiten nemen en erin kruipen. Ik heb ernstig getwijfeld gisteravond, toen na de sneeuw een fikse regenbui kwam. Maar tegen bedtijd was het droog en had ik geen smoes meer. Behalve dan dat de sneeuw bijna weg was.
The beauty of lust do not satisfy the torture of hell. (Take that one metaphorically : The love of deceptions will not be able to quench the hard truth everyone has to learn. Whenever “hell” is mentioned in religion it is the “wake up call”.)
‘Gegroet, Agent-Voyeur bela nola 716,’ sprak de neutrale Kiteh, zeh perfecte gezicht uitgesneden in prachtige vlakken licht en schaduw. Generaties van selectieve paring in elitekringen, drie stippen op zeh voorhoofd een markering van zeh status. ‘Rappor­tages, graag.’
Alles draai je voortdurend om, om maar die angst en het verdriet over de waarheid niet tot je door te hoeven laten dringen. Om maar de waarheid niet te hoeven bekennen voor jezelf. Want dan hoef je ook de pijn die ze je deden en doen, niet tot je door te laten dringen.
Je zult op vele manieren datgene wat je eet door je hele systeem voelen bewegen.  De ervaring van het leven!  Je zicht zal beginnen te combineren met flitsen van inzicht, zodat wanneer je iets ziet, je de essentie of het idee achter de vorm ziet.
In het duister van Gwendolens binnenste tekende zich een gestalte af. De donkere, slanke en rijzige gestalte van een vrouw. Ze zat roerloos op een brokkelige zetel van gebakken aarde, de handen in de schoot, maar opende ineens haar ogen. Donkere, haast zwarte ogen die de bezoekers kalm, zonder schrik of bespeurbare emotie opnamen.
Wat betreft de werkelijkheid van de tijd heeft de mensheid hetzelfde probleem. Verliefd geraakt op het moderne kwamen we terecht in gehechtheid aan tijdzones die niet echt nodig zijn en een kalender die stamt uit een tijd voor het jaar nul die niets dan een verwarring is van verschillende tijdindelingen en politieke strategieën. Het mijn en dijn van elkaar scheidend zouden diegenen die gehecht zijn aan het verleden in staat moeten zijn door te gaan, terwijl mensen die het eenvoudiger schema van ware wereld tijd (GMT gecorrigeerd voor de tijd -vereffening eventueel aangepast aan de plaats waar men zich bevindt) en een 24-verdeling van de kalender (zie tabellen) volgen, gelukkig zouden moeten zijn met hun alternatief en ideaal van harmoniëren met de natuur en de rede. Om het geheel van de complexiteit van de vreedzame coëxistentie in acht te nemen kan zoals voorheen gezegd het ontwerp voor een nieuw type klok worden gerespekteerd. 
Drida stond naast haar echtgenoot; om hen heen was niets dan blauwachtige heiigheid en de geur van gele lente­bloempjes. Al wat je zag was hoe Offa’s dijk onder hun voeten van de ene einder naar de andere sneed. ‘Deze dijk houdt ze allemaal tegen. Nu zullen ze ons niet meer aan­vallen in ons land noch in ons huis, op ons erf noch in onze Hal, in ons hoofd noch in ons hart. Ik heb dat allemaal voor jou gedaan, opdat geen heks ooit nog in je plaats zal treden.’ Dat zei Offa als de trotse en daadkrachtige koning die hij was. ‘Maar je moet mij eerst nog bevrijden, mijn heer,’ antwoordde Drida en ze hoorde zelf hoe zilverachtig haar stem was, zo in tegenstelling met de tinnen ketting die ook van de ene einder via de band om haar hals helemaal naar de andere einder liep. Offa luisterde niet, hij strekte zijn linkerhand naar haar uit, de hand waarin een kloppende rode vleesklomp lag. ‘Het hart van Cynethryth is uitgekerfd en uitgerukt,’ zei Offa, zijn hand druipend van bloed. Drida schrok – ‘Maar ze heeft toch helemaal geen hart?’ hoorde ze zichzelf zeggen. Offa keek misnoegd naar haar, en gooide het hart ver buiten de dijk. Hoewel Drida duizelig op Offa’s dijk stond, met haar ontstemde echtgenoot die een eindeloos labyrint in zijn hoofd had, zodat hij iedereen op elk moment kon verrassen en te slim af kon zijn, was het toch alsof ze ergens anders lag, in haar eigen bed in de Hal vermoedelijk; dat moest wel, want de dwerg of imp die eerst op haar had gezeten was weg met zijn boze oog en zijn lieve glimlach, en nu was het haar naar zweet en paardenzeik stinkende echt­genoot die op haar lag en op en neer bewoog en haar ver­schrikkelijk benauwd maakte, terwijl ze toch niet wakker kon worden.
7. Wat doen we Pediatric Early Warning Score (PEWS) Parshuram et al. Radboud PEWS Afkappunt PEWS 7 8 Temperatuur nee ja Specificiteit 91% 88% Sensitiviteit 64% 67% Eindpunt 1 uur 2 uur Validation of a Paediatric Early Warning Score: first results and implications of usage. Fuijkschot J et al Eur J Pediatr. 2014 Spoedopname PICU Code Blue
Survival Pen met Kleurtje Deze survival pen is handig om mee te schrijven maar heeft not een andere functie. Naast de hoge kwaliteit balpoint is de pen ook nog eens gemaakt van een hard metaal. De pen kan tevens gebruikt worden om je te beschermen in gevaarlijke situaties. Zo kun je er in nood eenvoudig een venster mee breken. Specificaties\
Gaand voor de ziel kan men het komplete van de eigen familie ontkennen. Dit kan een tijdje de dienst uitmaken, alleen om te ontdekken dat de ene familie wordt ingewisseld voor de andere, niet het probleem van de verwachtingen, de sociale kontrole en de persoonlijke druk opgelost hebbend. De familie als onvermijdelijk ziend moet men zich neerleggen bij zijn wetten: ontken niet je liefde en edelmoedigheid, ze verplicht. Uiteindelijk is de hele mensheid je familie en het ontkennen van je nobele verplichtingen staat gelijk aan het jezelf je eigen leven ontzeggen. Men moet de last van de eigen keuze dragen, het alternatief is de vlucht in de dierlijke staat welke altijd angst en kontroleverlies zal geven. De juiste strategie is niet deze of gene familie te ontkennen, maar de werklast te verminderen. Door konditionering aan het materiële, ongereguleerd zijnde en beheerst door de waanzin van instabiele psychologie, is men gevangen in compensaties en aanhoudende zwakheden als jaloezie, woede, begeerte, bezitsdrang, misvatting en valse trots (afb.) Deze konditioneringen aan het materiële lichaam en hun degraderend effect eisen alle energie en intelligentie voor zich op die nodig is om een uitweg te vinden. Ze hebben een economie en een zich verzettend ego van zichzelf. Men schijnt verslaafd en bezeten te zijn door de demonen van de zwakheid.
Dit zal gedurende deze tijd diepgaander worden.  Het kan zijn dat je meer “rollen” vindt die je gespeeld hebt, in plaats van op je individualiteit te vertrouwen.  Dit was een manier om in het kuddebewustzijn te passen, om aanvaarding te vinden van iets dat buiten jezelf ligt.
Het vreten of gevreten worden proces begon al bij de eerste levensvormen, dood materiaal diende voor de andere levensvorm als voeding, in den beginne als passieve vorm, later ook als agressieve vorm, het daadwerkelijk doden om te eten.
Ja, ik vind het wel eerlijk als de mensen kunnen weten dat het geld dat aan ontwikkelingshulp wordt besteed niet automatisch 100% goed terecht komt. Mensen denken dat het met de twee euro die je aan ontwikkelingshulp besteedt net zo gaat als wanneer je met twee euro naar de HEMA gaat om een theedoek te kopen. Terwijl eerder de vergelijking zou opgaan met de JSF, de Betuwe lijn of de HSL /Fyra gelden waarvan de geldstromen onoverzichtelijk zijn en de uitkomst van de bestedingen onzeker.