“arctisch overlevingsuitrusting cool nieuw overlevingsuitrusting”

22. DE KIKKER EN DE OCEAANIk stel me dezelfde vraag wat ondernemingen betreft. Moeten we met deregelmaat van de klok wakker geschud worden voordat we ons handelenbijstellen? Moeten we eerst een schandaal ontketenen voordat we allerleiethische codes ontwikkelen? Zonder hiermee te suggereren dat de aange-brachte oplossingen dan ook de juiste zijn. Crisissen zijn immers zeldeneen goeie voedingsbodem voor gezonde en vooral duurzame beslissin-gen. Ik geloof niet in ethische codes. Het zijn geen veiligheidsgordels,maar autobrandblusapparaten. Ze geven een vals veiligheidsgevoel. Zezijn ontoereikend, of erger nog, onbruikbaar bij branden. Maar met een-tje aan boord volgen we wel de wet en als we er eentje in de keuken han-gen, dan hebben we zelfs het gevoel een voorbeeldfunctie te hebben.Een wakkerschudmoment is het moment waarop de realiteit ons verteltdat onze theorie niet klopt. Voor we aan een wakkerschudmoment toezijn, leven we met een theoretisch beeld van de werkelijkheid. We heb-ben plannen bedacht en voor zover mogelijk zullen we ze uitvoeren. Eenvoorbeeld: stel, ik bedenk hoe verstandig het kan zijn om ijsblokjes teserveren in de woestijn. Een frisdrank zal daar zeker welkom zijn. Maarik stel proefondervindelijk vast dat ik na een half uur met gesmoltenlauw water loop rond te zeulen.Laat ons even op dit voorbeeld inzoomen. Ik kan met veel inzicht enkennis een berekening maken over de houdbaarheid van ijs in een hetewoestijn en op basis daarvan een geïsoleerde draagtas ontwerpen. Dekans is klein dat ik in mijn berekeningen voldoende accuraat rekeninghou met de tijd die ik nodig heb om door het mulle zand van consumentéén naar twee te wandelen, met het feit dat ik af en toe eens moet uitrus-ten, dat ik de isolerende tas af en toe zal openmaken om mijn handels-waar te laten zien zonder dat er gekocht wordt. Anders gezegd, eenmodel dat ik gebruik om de toekomstige realiteit te voorspellen is meest-al een zeer beperkte en halfslachtige beschrijving van wat de werkelijk-heid echt zal zijn. Hoezeer we ook ons best doen, hoe goed we ooknadenken en hoe slim we ook zijn, modellen slagen er nooit in de wer-kelijkheid echt te vatten. Iedereen die een nieuw product op de marktbracht, weet dat het prototype een prototype is dat ons zal helpen hetjuiste echte product te maken, nadat we geëxperimenteerd hebben.Iedereen die met een computer werkt, weet dat je best niet aan de slaggaat met de eerste versie van een nieuw softwareprogramma. Er moetenimmers nog veel fouten uit verwijderd worden die blijkbaar alleen proef-ondervindelijk kunnen worden vastgesteld. Ik heb een tiental jaar in dewereld van het testen van software gewerkt en heb er vastgesteld hoeveel 12
De klachten en symptomen kunnen ook positief benut worden. Je kunt ze immers ook zien, zoals ik al eerder aangaf, als betekenisvolle signalen die vertellen wat de oorlog of het geweld voor deze persoon heeft betekend en zelfs tot op de dag van vandaag nog betekent.
d. Relatieve impact advertenties. Ik ben ervan overtuigd dat de reclame en de advertenties die massaal via ICT, in het bijzonder de sociale media, worden aangeboden nauwelijks de aandacht van de internetgebruiker weten te capteren. Ads die je bijvoorbeeld op Facebook of YouTube opgedrongen worden, kanaliseren amper ons consumentengedrag, analoog aan de wijze waarop tv-kijkers bij een reclameblok (een “pauze” in de ogen van de kijkers) even gaan plassen of een drankje uit de ijskast halen. Alvast maken ze ons in het geheel niet tot dociele, gewillige en gehoorzame consumenten. De doorsnee internetgebruiker surft niet zo maar eindeloos op basis van de aangeboden links en de associaties die op het scherm verschijnen. Uiteraard laten we ons wel af en toe eens verleiden, maar dan steeds omdat een en ander aansluit bij onze interesses en onze nieuwsgierigheid. Mensen gebruiken internet toch vooral om iets op te zoeken of om hun administratie in orde te brengen. En natuurlijk voor ontspanning (muziek, games, enzovoort) maar hoeveel tijd brachten heel wat mensen destijds soms niet door aan hun tafel met het spelen van Solitaire of het oplossen van kruiswoordraadsels? Anderen gebruiken internet om zich creatief te uiten (bv. computermuziek, tekenen, dingen ontwerpen, enzovoort). Veeleer dan dat internetadvertenties ons al consument disciplineren, blijken de ads het resultaat te zijn (en niet de bron of oorzaak) van ons doen en laten op Google, Facebook, blogproviders, enzovoort. We produceren de ads zelf, al weten we niet precies welke producten, diensten of sociale verhoudingen we voortbrengen via het profiel dat de internetgiganten over ons opstellen op basis van ons voorgaand digitaal gedrag.
Hij haalde zijn schouders op. ‘Ik weet niet wat ik ben. Dood niet, denk ik. Helaas.’ Hij gooide zijn lege heup­flacon op de rails en keek vervolgens om zich heen. ‘Maar ik vraag me af waar we nu zijn. En waar de trein is gebleven.’ Het spoor was inderdaad leeg.
In de visserij zorgt de lage prijs, die in november onder de twee euro -ver onder de kostprijs- lag, voor veel onrust. ,,Onze grootste zorg is de slechte uitgangspositie voor 2009. De ervaring leert dat een lage  prijs slechts heel moeizaam weer omhoog gaat. Ik verwacht zeker voor de rest van het jaar problemen in de garnalenvisserij”, aldus Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond.  Over het hele jaar genomen, was 2008 volgens hem voor de garnalenvissers overigens ‘best een goed jaar’. En ook voor de toekomst is hij positief  ,,Ik ben er van overtuigd dat de blijvers en volhouders over een zekere periode een riant leven hebben dankzij goed en slim ondernemerschap.” MSC-certificering hoort daar in zijn visie zeker bij.
Columnisten hangen hun stichtelijke opinie tegenwoordig graag op aan een sprekende anekdote die welgericht mikt op de sentimentele weekheid van onze harten. Een getuigenis van een concreet mensje (inderdaad, liefst een kind!), een beeldig wezen van vlees en bloed, en met, niet te vergeten, een hippe voornaam én een foto.
‘Fantastisch!’ zei Des Moheij van onder haar scha­duw. ‘Ik hoor dat er in mijn kringen ook steeds meer belangstelling komt voor Lleroh-onder­ne­mingen, van investeerders uit welgestelde Timbesh- en Kiteh-kringen. Zeker nu de crisis de industrie in uw wijken zo onder druk zet. Wees niet verbaasd als iemand uw moeder binnenkort een bod gaat doen.’
27. Op zoek naar wakkerschudmomentenervaring die eigen is aan de mens, kunnen terugvinden in hersenactivi-teit. Het artikel geeft aan dat God een product is van de hersenen. Menverwijst als motivatie zelfs naar de Nederlandse cardioloog Pim VanLommel, die, als arts, het boek ‘Grenzeloos bewustzijn’iii publiceert,waarin hij zijn ervaringen deelt over patiënten die rapporteren eenbewuste ervaring te hebben gehad, zelfs op het ogenblik dat ze klinischdood waren. Van Lommel komt niet tot een sluitend oordeel zoals hetkrantenartikel. Hij besluit met een open einde, zich afvragend of hetbewustzijn louter een gevolg is van hersenactiviteit of niet. Zo dit niet hetgeval is, bevinden we ons in een context die buiten het Newtoniaansedenken valt en dus met onze huidige onderzoeksmethodes niet tebeschrijven is. Ik ontmoet Dr. Alexander Verstaen, Psycholoog en hoofdvan het Netwerk Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen, als hij ver-haal vertelt over de crisis in de psychologie. Een crisis die zich enerzijdsuit in tal van niches binnen de psychologie, de psychotherapie en devaststelling dat niet alles wat waargenomen wordt, op dit ogenblik ver-klaarbaar is met de huidige inzichten in het bewustzijn van een mens.ivDe psychologie, aldus Verstaen, heeft eigen methodes nodig om haarwerkterrein te ontginnen in plaats van zich louter op de methodes vande natuurwetenschappen te baseren. Het weer dichterbij brengen van depsychologie bij de comparatieve filosofie kan helpen om op een anderewijze een inzicht te verwerven in menselijk gedrag. Verstaen ziet in hetdenkmodel van Prof. Ulrich Libbrecht, waar ik mij in dit boek op baseer,een mogelijk canvas om op te werken.We krijgen zowel maatschappelijk als bedrijfskundig de bevestiging datkennis en inzicht ontwikkelen in meetbare feiten, schijnbaar de ant-woorden bieden op al onze vragen (zolang we ons gedrag en onze emo-tie als een neurologisch proces beschouwen).Kennis en inzicht zijn het product van het cognitieve vermogen van onzehersenen. Zeg maar, het deel van onze hersenen dat abstracte dingen kanverwerken. De letters die u nu leest, zijn voor een gemiddelde koe zwar-te strepen op een wit blad – hoewel die koe ook de begrippen ‘zwart’,‘streep’ en ‘wit’ niet zal kennen – maar voor u zijn het tekens die uw her-senen gebruiken om wat ik hier zit te denken, ’s avonds aan mijn com-puter, in u op te nemen. U verneemt, met wat vertraging van de drukkeren uitgever van dit boek, wat ik nu zit te denken dankzij het cognitievevermogen van uw hersenen. De Amerikaanse neurofysioloog PaulMacLean ontwikkelde kort na de Tweede Wereldoorlog het beschrijven-de model van de drie lagen voor de hersenen. 17
Edifier G2E. Bedoeld voor: PC/gaming. Headset type: Stereofonisch, Draagwijze: Hoofdband, Kleur van het product: Zwart, Rood. Connectiviteitstechnologie: Bedraad, Lengte snoer: 2 m. Positie speakers koptelefoon: Circumaural, Frequentiebereik koptelefoon: 20 – 20000 Hz, Impedantie: 45 Ohm. Gewicht: 278 gGaming hoofdtelefoonVoorzien van 40mm
Regelmatig lees ik in artikels van het genre “10 Tips voor …” dat het geen goed idee is in bed bij het slapen gaan een boek te lezen (toch niet als je echt ook dra in slaap wilt vallen). Nu pleeg ik dit misdrijf bijna nachtelijks, en ik geef toe: soms lukt het me niet om vlot in slaap te raken.
Verder is het ook in die jaren dat een zekere Lenin de kapitalisten ervoor waarschuwt dat ze zelf de strop maken waarmee ze zullen opgehangen worden. In dezelfde jaren maken luidruchtige futuristen en proto-fascisten (Marinetti & Co) furore met een reeks manifesten die snelheid, geweld en oorlog verheerlijken. En anarchisten en nihilisten gooien bommen naar de koets van de reële en symbolische belichamingen van de staatsmacht: monarchen en kroonprinsen.
huiswerk altijd verdwaalt in mijn puinhoop van een rugzak. Spullen verloren alleen te vinden bij de bodem van mijn tas een maand later ophalen Ik heb gevraagd voor een binder voor het afgelopen jaar maar mijn ouders willen me gewoon schoon uit mijn r
Gekonditioneerd naar het gezag van de natuur verliest men niet het bewustzijn omdat de tijd van nature dynamisch is: geen maat van de tijd blijft dezelfde (uitgezonderd de impuls van een quasar). Vanwege die verandering moeten we, onder dat subtiele commando, alert blijven daar een uur niet een uur is, een dag niet een dag en een jaar niet een jaar. Die verandering garandeert de continentie van het bewustzijn. Wat betreft kulturele verandering hebben we het tegengestelde effect: vanwege het fixeren van de tijd naar een gemiddelde, een zone of een seizoen, verliezen we de dynamiek ervan, de aanpassing ervan aan de plaats, en de geleidelijke verandering ervan van nature. Met een gemiddelde worden we rigide en met een zone verliezen we het kontakt met de ruimte die door de tijd wordt beschreven (identiteit). Met de zomertijd ontwikkel je een schok van verandering i.p.v. de subtiele, geleidelijke, vloeiende verandering. Vanwege deze laatstgenoemde tekortkomingen van de kulturele tijd lijdt de mens eronder er buiten geplaatst te zijn, uitgeput rakend in compensaties en zich slecht voelend in een staat van verwarring van identiteit in het hier en nu. We spreken van kulturele neurose of een collectieve schizoïde toestand die uit kan breken in een psychose van oorlogvoeren of algemene criminele ongehoorzaamheid. De laatste konditie van normale kulturele neurose houdt vervreemding in van het bestuur van de ziel welke inspireert tot geweten t.a.v. de natuur middels het (collectief) overlevings-instinct.
Heel langzaam krabbel ik overeind, mijn handen heffend zodra ik ze niet meer nodig heb voor balans. Mijn blik volgt de loopplank naar boven. Opgelucht herken ik de gestalte die haar geweer nog steeds op mij gericht houdt: een van de parttime-soldaten die het Schip bewaken voor de Burgervader. Ik denk dat ik haar naam nog weet.
Ze week uit naar de rechter rijbaan en verminderde vaart, liet de eerste huizen aan haar voorbijgaan, liet een zwarte wolk achter zich toen ze vol op de rem stapte en met gierende banden de bocht nam; vloekte toen ze de wereld onder zich door voelde glijden.
Rick Davies continued with Supertramp after the split. Cannonball came, a song about how to deal with abusers and liars as he went a lot through that as well. It was in the 80s, and the tune never went out of my mind, in fact whenever I wrote poetic stories in the beginning of the new millennium I often had that tune in my mind. The whole album of Cannonball was the fight against the established government, “Big Brother”, illuminati etc. They have always been musical activists like Pink Floyd (They also worked together).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *